Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Dokumentární akreditiv - Banky

Zúčtovací a platební styk

Seminární práce na téma:

Dokumentární akreditiv - Banky

1. Úvod

Jako téma své seminární práce jsem zvolil problematiku dokumentárního akreditivu. Myslím, že se jedná o zajímavou a atraktivní záležitost. Mnohé podniky využívají této možnosti zajištění svých dodávek zejména při obchodování se zahraničím, a to ať už jako dodavatelé, tak i coby odběratelé.Ve své práci jsem se zaměřil zejména na to, abych definoval samotný nástroj dokumentární akreditiv. Dále jsem pokračoval ve vyjmenování základních a nejznámějších druhů akreditivů, používaných jak u nás, tak i ve světě. V příloze veškeré údaje o tomto platebním prostředku dokládám fakty o cenách akreditivů tak, jak tyto služby aktuálně poskytuje Česká spořitelna, a. s. Jedná se totiž o nákladnou záležitost.

Cílem mé seminární práce je, aby všichni posluchači, kterým bude přednesena, či zájemci, kteří ji budou číst, měli alespoň okrajový přehled a představu o tom, co to znamená, když se řekne úhrada prostřednictvím akreditivu, jakým způsobem celá transakce probíhá a jaké možnosti tento platební prostředek nabízí. Práce se orientuje především na formy zahraničních DA.

2. Představení dokumentárního akreditivu

Dokumentární akreditiv – je písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta, že poskytne třetí osobě nebo na její řad určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky. Je platebním nástrojem a nástrojem financování obchodní činnosti. Používá se jak v zahraničním, tak tuzemském platebním styku. Hlavní výhody dokumentárního akreditivu (DA) spočívají v tom, že zajišťuje prodávajícímu zaplacení zboží, splní-li všechny předepsané podmínky, a kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek předepsaných akreditivem. Oběma stranám poskytuje DA jistotu v případě, že byl zvolen vhodný druh akreditivu, vystaven dobrou (bonitní) bankou a jsou řádně splněny akreditivní podmínky. Nevýhodou je, že kupujícímu váže předem finanční prostředky a způsobuje mu tak výlohy spojené s obstaráním úvěru a náklady (akreditivní odměny a výlohy).

Ve většině zemí není DA upraven zákonem, proto byla pro sjednocení Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži vydána Jednotná pravidla a zvyklosti pro dokumentární akreditivy.

Zúčastněnými stranami akreditivu jsou:

- příkazce (kupující, dovozce),

- banka vystavující/otevírající akreditiv (banka kupujícího),

- beneficient (prodávající, vývozce),

- korespondenční banka (avizující, potvrzující, vývozce), otevření akreditivu oznamuje

3. Druhy akreditivů

Z hlediska postavení partnerů v obchodní transakci se rozlišují akreditivy:

- kryjící nákup zboží nebo služby (dovozní, popř. tuzemské odběratelské akreditivy) – banka se zavazuje k peněžnímu plnění do zahraničí. Klient (kupující) uplatňuje svou žádost o otevření/vystavení akreditivu u úřadovny ČS, a.s., ve které má veden svůj běžný korunový (devizový) účet. Otevřením/vystavením tohoto akreditivu se ČS, a.s. zavazuje vůči prodávajícímu za svého klienta - tzn., že ještě před přijetím příkazu k otevření akreditivu musí být zajištěno dostatečné finanční krytí budoucího závazku (rezervací na účtu klienta po potřebné období). Tyto prostředky jsou uvolněny k platbě až po splnění všech podmínek vývozcem. Podmínkou je proto solventnost.

- kryjící prodej zboží nebo služby (vývozní, popř. tuzemský dodavatelský akreditiv) – abstraktní závazek banky, která DA otevírá, že provede platbu ve prospěch vývozce po jeho splnění podmínek. Banka kupujícího zasílá akreditiv bance prodávajícího (v tomto případě ČS, a.s.) se žádostí o avizování, eventuálně potvrzení. Prostřednictvím banky, která akreditiv avizovala, čerpá dodavatel po splnění akreditivních podmínek akreditivní částku. Vývozce je povinen řádně dle přepravních dokumentů předat zboží, dodržet dodací lhůtu, správně a včasně určit, vystavit a předložit dokumenty bance. Tento akreditiv lze avizovat, popř. potvrdit jak klientovi ČS, a.s., tak i klientovi jiné banky na území ČR.

- tuzemský – na rozdíl od předchozích zahraničních částečně zjednodušen

Z hlediska závaznosti banky vůči prodávajícímu se rozlišují tyto akreditivy:

- odvolatelné - akreditiv může být kdykoliv odvolán, změněn, a to i bez souhlasu a předchozího

upozornění prodávajícího.

- neodvolatelné - zrušení nebo změna tohoto akreditivu mohou být provedeny pouze se souhlasem

všech zúčastněných stran.

- avizované (nepotvrzené) - v závazku vůči prodávajícímu je banka vystavující akreditiv, tj. banka

kupujícího. Banka prodávajícího nemá vůči svému klientovi žádný závazek.

- potvrzené - potvrzením akreditivu vstupuje další banka (zpravidla se jedná o banku, která akreditiv

avizuje) do solidárního závazku vůči beneficientovi společně s bankou, která akreditiv vystavila/

otevřela.

Podle platebních podmínek:

- hotovostní (na viděnou) – vyplacen proti předložení dokumentů

- úvěrové – odložené placení až po předložení dokumentů, akreditivním dokumentem je směnka

- kombinované – akontace a akreditiv, opět může mít formu na viděnou nebo úvěrovou

 

Se zvláštními doložkami:

- rembursní – spojen s rembursním úvěrem, vstupuje zde další, mezinárodně známá banka, která žádá

avizující banku, aby akceptovala směnku vystavenou dodavatelem.

- revolvingový – obnovitelný po každém čerpání či po určitých obdobích, netřeba zřizovat nový DA

- převoditelný – převeden na jinou osobu, druhého beneficienta. Možné pouze jednou. Nesmí se měnit

podmínky DA s výjimkou částky a platnosti. Obojí lze pouze snížit a zkrátit.

- bak-to-back – k financování nepřímých obchodů, tj. reexportů a switchů. Obdoba převoditelného DA.

- s červenou nebo zelenou doložkou – možnost získat část akreditivní částky jako zálohu, dokumentem

může být prohlášení odesílatele. Vyplácí banka avizující, v případě nedodržení podmínek

dodavatelem se hojí na příkazci.

Zvláštní typy DA:

- standby akreditiv – užíván hlavně v USA jako záruční instrument

- pověřovací list – DA přímo na beneficienta, je zmocněn vystavit směnku a předložit doklady. Poté se

může obrátit na kteroukoliv banku ochotnou směnku s dokumenty odkoupit (negociovat)

- zmocnění k odkupu

- zmocnění k proplacení

Podle druhů hojení mezi zúčastněnými bankami:

- krytý – avizující banka provede akreditivní plnění až po přijetí příslušných peněžních prostředků od

banky zřizující

- nekrytý – avizující banka provede plnění aniž došlo k úhradě mezi bankami

4. Postup při používání akreditivu

a) Stanovení akreditivních podmínek – v průběhu jednání o obsahové náplni kontraktu jsou zároveň dohadovány lhůty a podmínky DA. Prodávající by měl být dobře seznámen s riziky spojenými s kupujícím, znát jeho bonitu, politickou, ekonomickou i legislativní situaci jeho země a zároveň přesně zvážit svoji likviditu. Na základě těchto podmínek si pak může zvolit pro něj nejvíce vyhovující DA. Vše je důležité právě proto, že banky uvolňují prostředky pouze na základě kontroly dokumentů a lhůt určených k jejich prezentaci a po splnění ostatních akreditivních podmínek. Obě strany by měly usilovat o úplné vyjasnění akreditivních podmínek. DA je zcela samostatnou transakcí a banky nejsou samotným kontraktem nikterak vázány. Je naprosto oddělen od vlastního zbožového obchodu, jedná se o vztah mezi bankou dovozce a vývozcem.
b) Otevření akreditivu – otevírající bance (dovozce) se podává příkaz k vystavení DA udávající:

 • příkazce akreditivu

 • otevírající (přikazující) banka

 • beneficient

 • avizující banka

 • podpis příkazce

 • účet, k jehož tíži je akreditiv otevřen

 • způsob doručení akreditivu – SWIFTEM, telegraficky, letecky

 • řeč akreditivu – v jakém jazyce musí být dokumenty vystaveny (případně i jazyky obou stran)

 • forma akreditivu – zvolený druh akreditivu

 • výše akreditivu a měna v níž bude placen – částka čísly i slovy, pokud je uvedeno cca, asi nebo přibližně, je tak stanovena tolerance + - 10 %. Jinak je povolena odchylka + - 5 %.

 • platnost akreditivu – datum vystavení a ukončení platnosti

 • použitelnost akreditivu – dána místem a způsobem použití (druh akreditivu)

 • povolení částečných dodávek a překládky – zda ano či ne

 • místo a datum nalodění (odeslání) a místo určení

 • popis dodávaného zboží – stručný a jasný

 • dodací parita – zda se jedná o INTERCOMS 90, jaké náklady jsou zahrnuty v ceně

 • doba pro předložení dokumentů – nejpozději v den splatnosti DA, nejdéle 21 dnů po vystavení

 • stanovení akreditivních dokumentů

 • ustanovení o potvrzení nebo avizování akreditivu – potvrzením banka vstupuje do závazku k beneficientovi

 • pokyny jak má být s dokumenty naloženo

Jakmile vystavující banka otevře akreditiv, vyrozumí o tom neprodleně korespondenční banku v zemi vývozce a pokud možno i v místě beneficienta. Pokud má banka DA pouze avizovat, pak jen doručuje obdržený text beneficientovi, bez jakéhokoli závazku ze své strany. DA je potvrzen jen tehdy, má-li plnou důvěru v bonitu banky akreditiv vystavující. Jakékoliv nesrovnalosti musí být po dohodě s příkazcem odstraněny ještě před otevřením DA nebo ihned po jeho avizování. Jakmile prodávající obdrží potvrzení DA nebo jeho avízo, měl by zkontrolovat, zda lhůty a podmínky akreditivu jsou v souladu s kontraktem. Jinak je v jeho zájmu okamžitě sdělit nesrovnalosti kupujícímu a požádat ho, aby instruoval vystavující banku, jak má provést nezbytné změny.

c) výplata (čerpání, likvidace) akreditivu – prodávající odeslal zboží, dokumenty jsou připraveny k předložení bance. Musí splnit veškeré podmínky dané DA. Všechny dokumenty musí být kompletní, bez chyb a nesmějí se popírat. Rozhodnutí banky o přijetí či nepřijetí dokumentů je založeno striktně na dodržení lhůt a podmínek předložení dokumentů dle smlouvy. Interval mezi datem vystavení přepravních dokumentů (datem odeslání zboží) a jejich prezentací bance nesmí překročit 21 dnů. Splní-li banka akreditivní závazek na základě dokumentů, které zcela neodpovídají akreditivním podmínkám, má příkazce právo neuznat provedené bankovní plnění.

DA předepisuje tyto dokumenty:

 • dopravní dokument podle druhu přepravy (konosament, letecký, železniční, silniční nákladní list)

 • směnka

 • podepsaná obchodní faktura

 • pojistka nebo pojistný certifikát

 • další doklady (osvědčení o původu zboží, o kvalitě, atest, inspekční certifikát, veterinární osvědčení, vážní list…)

5. Závěr

Dokumentární akreditiv je výhodnějším platebním instrumentem pro vývozce a nevýhodným pro dovozce, neboť je nákladnější z hlediska odměn a výloh, je pracnější a váže jeho prostředky. Přesto si jak při vývozu, tak při dovozu nadále udržuje svoji oblibu a použitelnost, neboť má jednu velkou výhodu: s ohledem na celkové mezinárodní pojetí poslední revize Jednotných zvyklostí a pravidel vydaných MOK (Mezinárodní obchodní komora) je to platební instrument mezinárodně nejlépe propracovaný, s jednotným výkladem, což má nesmírný význam nejen pro banky, ale i pro jejich klienty.

DA značně posiluje jistou u vývozních obchodů, řada odběratelů je totiž velmi obtížně vymahatelná v případě neplnění jejich závazků. Proto je DA velmi praktický a užitečný. Je však zapotřebí vždy striktně a v nejvyšší možné míře dbát na přesné plnění podmínek uzavřených v akreditivní listině. Předcházet případným nedorozuměním by se mělo už při zřizování této listiny.

Dokumentární akreditiv vřele doporučuji všem vývozcům, kteří hledají nová a neosvědčená odbytiště, taktéž při vývozu na rizikové trhy. Ideálním druhem je patrně DA neodvolatelný a potvrzený. Je však potřeba počítat s tím, že tato jistota nás bude stát snížení požadované marže nebo náklady na DA.

Obsah:

 1. Úvod

 2. Představení dokumentárního akreditivu

3. Druhy akreditivů

4. Postup při používání akreditivu

 1. Závěr

Literatura:

Platební styk – Marie Marvanová, Pavel Juřík, Karel Vítkovský

Platební a zúčtovací styk – Ing. Pavel Nezval

Jak obchodovat se zahraničím prostřednictvím akreditivů – Ing. Jitka Rutrlová

Příloha:

Aktuální sazebník ČS, a.s. platný k 1. 2. 1999 upravující platby za dokumentární akreditiv

Modelové příklady na nákladnost dokumentárního akreditivu