Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Referát do Základů společenských věd - filosofie: Plótínos: Enneady

Referát do Základů společenských věd - filosofie: Plótínos: Enneady

Autor:

Plótínos, řecký filosof, novoplatonik, se narodil roku 204 n. l. v helenistic-kém Egyptě. V Alexandrii byl žákem Ammónia Sakka až do jeho smrti v roce 242 n. l. . Právě Ammonius Sakkus položil základy novoplatonismu, z jeho díla se však téměř nic nedochovalo. Proto je Plótínos považován za prvního (a také nejdůležitějšího) novoplatonika. Na jeho myšlení mělo kromě jeho učitele vliv i prostředí ve kterém působil. V Egyptě té doby se mísila řecká s orientální tradicí. Po smrti Ammónia Sakka odešel Plótínos do Říma, kde založil vlastní filosofickou školu. Získal mnoho posluchačů, mimo jiné také císaře Galliena a jeho manželku. Právě s pomocí císaře zamýšlel Plótínos vybudovat v Itálii město Platónopolis, ve kterém se měl uskutečnit Platónův ideální stát. Tento záměr nakonec nebyl proveden. Svou školu Plótínos vedl až do své smrti v roce 270 n. l.

Plótínovy spisy (celkem 54) uspořádal jeho žák Porfyrios do šesti svazků po devíti pojednáních a nazval je Enneady (devítky). První enneada obsahuje pojednání etická, druhá a třetí pojednání o světě, čtvrtá o duši, pátá o duchu a idejích a šestá o nejvyšším principu.

Plótínova filosofie : novoplatonismus, směr ke kterému Plótínos patřil, nebyl jen obnovením Platónovy filosofie. Mnohem více byl (zejména i díky Plótínovi) vytvořením systému nového, který v sobě zahrnoval jak filosofii Platónovu, tak i další učení řecké tradice spolu s prvky orientálními.

Nade vším stojí Jedno. Je nepojmenovatelné a nepoznatelné. Toto Jedno emanací (překypováním) vytváří Nús, Ducha, aniž ho ubývá. Duch je jednota myšlení a bytí. Je obrácen k Jednomu a z něho má systém idejí (forem, praobrazů). Emanací je z Ducha stvořena Světová duše, jako jeho nedokonalý obraz. Tato Duše emanací vytváří smyslovou hmotu, jež sama už není schopna dalšího tvoření, protože už nemá nic z podstaty Jednoho.

Světová duše formuje hmotu, je jejím principem. Ze světové duše se také odvozují duše individuální. Úkolem těchto individuílních duší je obracet se od smyslového, od hmoty, zpět přes Světovou duši k Nús, k idejím. To se děje nazíráním sebe sama, nebot´ každá jednotlivá duše v sobě má to, čeho je částí, jen musí dojít k očištění od hmotného, aby to mohla vidět.

Cílem všeho je nakonec směřování a návrat zpět k Jednomu.

Poznámka:

V knize s názvem Enneady Prof. Dr. Josef Hrůša vybral a přeložil několik pojednání. Jsou to: O kráse, O nesmrtelné duši, O osudu, Zlo - odkud je? a Živočich - člověk.

Použitá literatura:

Walter Brugger : Filosofický slovník 13542ldg93cfc5u

Durozoi, Russel : Filosofický slovník

Hans Joachim Störig : Malé dějiny filosofie