Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Ekonomické pojetí investic

Ekonomické pojetí investic

 

Obsah seminární práce.

 

  1. Úvod 21865krz11fst2g 

  1. Ekonomické pojetí investic

2.1. Příjmy rs865k1211fsst

  1. Náklady

  2. Očekávání

  3. Investice a hospodářská politika

 

  1. Investice ve výrobě zdravotnických a časoměrných přístrojů

  2. Lineární regrese

 

 

  1. Investice ve výrobě brašnářského a sedlářského zboží

  2. Lineární regrese

 

 

  1. Závěr

6. Dodatek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod

 

Rozhodla jsem se zpracovat práci na téma vývoj investic ve výrobě zdravotnických a časoměrných přístrojů a také ve výrobě brašnářského a sedlářského zboží. Myslím si, že investice zakládají budoucí růst a blahobyt ekonomiky. Investiční politika každého jednotlivce je zdrojem jeho prosperity nebo neúspěchu, investiční politika vlády je významným činitelem ovlivňujícím ekonomiku. Investovat znamená předvídat a odhadovat budoucí výnosy v porovnání s budoucími náklady s cílem dosáhnout zisku.

Zajímalo mne, jak budou vypadat investiční funkce u těchto dvou případů a do jaké míry budou podobné teoretické investiční funkci.

 

 

2. Ekonomické pojetí investic

 

Investice jsou po spotřebě druhou hlavní složkou soukromých výdajů. Jejich prudké změny mohou mít značný vliv na agregátní poptávku, a tím i na produkt a zaměstnanost. Investice vedou k akumulaci kapitálu. Rozšíření fondu využitelných budov a zařízení zvyšuje potenciální národní produkt a v dlouhodobém období podporuje ekonomický růst.

Investice tedy hrají dvojí úlohu:

- krátkodobě ovlivňují výrobu prostřednictvím svého vlivu na agregátní poptávku.

- dlouhodobě ovlivňují růst produktu důsledky kapitálové tvorby na potenciální produkt.

Firmy investují, když očekávají, že nákup nového stroje jim přinese zisk.

 

2.1. Příjmy rs865k1211fsst

 

Investice přinášejí firmě dodatečný příjem pouze tehdy, jestliže díky ní může firma prodávat více. Tím rozumíme, že velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje velikost investic, je celková úroveň produktu. Jestliže firma nevyužívá stávající fond svých aktiv (budovy, stroje, zařízení), pociťuje malou potřebu realizovat nové investice. Obecně lze říct, že investice závisí na příjmech, které budou generovány stavem celkové hospodářské aktivity.

 

2.2. Náklady

 

Jestliže zkoumáme investiční náklady, zjišťujeme, že jsou poněkud složitější, než náklady na jiné komodity. Tato větší složitost vyplývá z toho, že investiční statky fungují po mnoho let. Kromě toho, má-li nakoupený statek dlouhou životnost, firmy mají často sklon platit za takové investice vypůjčenými peněžními prostředky.

Nákladem na vypůjčení je úroková sazba z vypůjčených prostředků. Úroková sazba je cena, kterou platíme za vypůjčení peněz na určitou dobu. Čím vyšší je úroková sazba na tyto půjčky, tím menší zisky mohou firmy očekávat, pokud si budou chtít vypůjčit na nákup nových strojů nebo budov, a tím nižší bude jejich zájem vypůjčit si a investovat. Naopak při nízké úrokové sazbě si firmy budou chtít půjčovat a investovat více.

Investiční náklady mohou být také ovlivněny vládními daněmi.Vláda má k dispozici široký rejstřík daňových nástrojů, jimiž může ovlivňovat investice do určitého sektoru. Celková výše zdanění a daňové sazby v různých sektorech, mají podstatný vliv na investiční chování ziskově orientovaných společností.

 

 

 

2.3. Očekávání

Třetím faktorem, určujícím investice, je stav očekávání a důvěra firem. Investice jsou především riskantní hrou s budoucností, sázkou na to, že přítomné a budoucí příjmy převýší přítomné a budoucí náklady. Považují-li firmy za pravděpodobné, že v blízké budoucnosti dojde k prudkému hospodářskému oživení, začnou plánovat rozšiřování kapacit.

Investiční rozhodování je tedy závislé na očekávání budoucích událostí, které je velmi obtížné předvídat.

2.4. Investice a hospodářská politika

 

Investice mají velký význam pro krátkodobou ekonomickou aktivitu i pro dlouhodobý ekonomický růst. Proto si ti, kdo rozhodují o hospodářské politice, často přejí, aby se soukromé investice zvýšily.

Jakým způsobem hospodářská politika ovlivňuje investice?

Nejvýraznější je vliv monetární politiky, která ovlivňuje úrokové sazby a kapitálové náklady. Důležité je pochopit, že centrální banka může provádět monetární politiku tím, že se zvýší nebo sníží úrokové sazby, a tak ovlivňuje investice. Při nižších úrokových sazbách by firmy měly sklon půjčovat si více na investice a domácnosti by si půjčovaly více na nové domy. Tempo výstavby domů by se urychlilo a firmy by nakupovaly více zařízení a budov. Krátce řečeno, investice by vzrostly.

Druhou a již výše zmíněnou hlavní cestou ovlivňování investic, je uplatňování daňové politiky. Rozbory prokázaly, že změny daní ze zisku či daňových předpisů, které přímo působí na investice, ovlivní výši podnikových investic.

 

 

 

3. Investice ve výrobě zdravotnických a časoměrných přístrojů

 

 

Konkrétní čísla o výši investic jsem získala ze statistické ročenky.

 

Roky
Úroková míra
Investice (v mil. Kč)
1993
8,0
1081
1994
8,5
828
1995
9,5
493
1996
10,5
213

 

3.1. Lineární regrese

 

Hledáme závislost jedné náhodné veličiny na jediné nezávislé veličině. Úkolem regrese je najít vhodnou funkci, která by co nejlépe vyjadřovala závislost veličiny yi na hodnotách xi.

Pro výpočet závislosti veličiny yi jsem sestavila následující tabulku.

 

 
Xi
yi
x2i
xi yi
y2i
yi
vi
v2i
 
8
1081
64
8648
1168561
1036,64
44,36
1967,81
 
8,5
828
72,25
7038
685584
866,47
- 38,47
1479,94
 
9,5
493
90,25
4683,5
243049
526,12
- 33,12
1096,93
 
10,5
213
110,25
2236,5
45369
185,77
27,23
741,47
a
36,5
2615
336,75
22606
2142563
2615
0
5286,15

 
Vysvětlivky k tabulce:

regresní funkceyi = c1 + c2 xi

odchylka vi = yi - yi

 

Vypočítané hodnoty dosadíme do soustavy normálních rovnic.

 

N c1 + c2 a xi = a yi

c1 a xi + c2 a x2i = a xi yi

4 c1 + 36,5 c2 = 2615 / (-9,125)

36,5 c1 + 336,75 c2 = 22606

3,69 c2 = - 1255,88

 

c2 = - 340,35 a po výpočtu se c1 = 3759,44

 

Regresní funkce je ve tvaru y = 3759,44 – 340,35x

 

Regresní čára vystihuje průběh zkoumané závislosti více či méně dokonale. Čím více jsou napozorované hodnoty soustředěny kolem regresní čáry, tím těsnější je závislost proměnné y na x. Čím více jsou hodnoty rozptýleny kolem regresní čáry, tím je tato závislost volnější.

ay2i ay2i

S2y =

N N2

K měření přiléhavosti bodů k regresní funkci jsem použila index determinace I2.

 

S2v

I2 = 1-

s2y

 

 

av2i av2i

S2v=

N N2

 

 

 

 

 

Po dosazení se S2v = 1321,54 a S2y = 108251,69

a index determinace I2= 0, 987 = 0,99.

I2 vypovídá, že přímka vystihuje závislost z 99 %. Takže můžeme říct, že jsme našli funkční závislost mezi úrokovou mírou a investicemi ve výrobě zdravotnických a časoměrných přístrojů.

 

 

 

 

4. Investice ve výrobě brašnářského a sedlářského zboží

 

Toto odvětví se rovněž potýká se svými problémy, protože úroveň investic v posledních letech značně klesla.

 

 

Roky
Úroková míra
Investice (v mil. Kč)
1993
8,0
778
1994
8,5
747
1995
9,5
502
1996
10,5
431

 

 

 

 

4.1. Lineární regrese

Zase musíme zjistit lineární závislost. Data jsou uvedena v tabulce.

 
xi
yi
x2
xi yi
y2
yi
vi
v2
 
8
778
64
6224
605284
785,61
- 7,61
57,91
 
8,5
747
72,25
6349,5
558009
709,56
37,44
1401,75
 
9,5
502
90,25
4769
252004
557,47
- 55,47
3076,93