Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Externí analýza

Externí analýza

Makroprostředí

Ekonomické prostředí

 

Česká republika je země s tranzitivní ekonomikou a z toho vyplývajícími charakteristickými znaky. V posledních letech prochází ekonomika obdobím recese, z čehož plyne i klesající úroveň poptávky na domácím trhu. Jedním z mála pozitivních znaků je nízká úroveň inflace, která je příznivá pro přilákání zahraničních investorů. Díky tomu se v posledních letech zvyšuje příliv přímých zahraničních investic, v nichž do této doby Česká republika zaostávala za ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky. Ani tyto investice však nedokáží zastavit enormní nárůst nezaměstnanosti, způsobený pokračující restrukturalizací a bankroty mnohých podniků. Nezaměstnanost se začíná přibližovat psychologické hranici 10 %, regionálně je však dosti odlišná a v nejhůře postižených regionech činí přes 15%. Tento faktor způsobuje sníženou koupěschopnost obyvatelstva.Demografické prostředí 12245nez89bbe7l

V České republice o rozloze 78 866 km2 žilo k 31.12.1998 10 232 000 obyvatel. Od roku 1994 se počet obyvatel přirozeným vývojem poměrně prudce snižuje. Z celkového počtu obyvatel připadá na českou národnost 81,1 %, moravskou 13,2 %, slezskou 0,4 %, tj. česky mluvící národnosti celkem 94,7 %, na slovenskou 3,1 %, polskou 0,6 %, německou 0,6 %, romskou 0,3 % a na ostatní celkem 0,2 %.

Populační vývoj je v posledních letech nepříznivý. Důsledkem postupného poklesu porodnosti je jeden z nejnižších v Evropě počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel, což způsobuje úbytek obyvatelstva v republice a to i přes stále rostoucí počet občanů cizích států, kteří získávají české občanství i díky určité nedokonalosti našeho právního řádu.

Struktura obyvatelstva podle pohlaví: ženy 51,4 %, muži 48,6 %.

Střední délka života dosáhla u mužů 70,4 let a u žen 77,3 let. Tato délka života se postupně zvyšuje v souladu se zlepšováním kvality potravin, snížením emisí průmyslových podniků a změnou stravovacích návyků obyvatelstva. Podle studie obyvatelstva vypracované ČSÚ v roce 1995 by měl počet obyvatel v roce 2050 dosáhnout zhruba jen něco kolem 7 000 0000 obyvatel. Věková struktura obyvatelstva z ekonomického hlediska se donedávna zlepšovala, do produktivního věku nastupovaly silné ročníky ze začátku sedmdesátých let, nyní se postupně zhoršuje a prudké zhoršení nastane po roce 2010. Okolo roku 2020 se současný poměr 2 ekonomicky aktivních na jednoho důchodce obrátí, což může mít těžko předvídatelné následky. eb245n2189bbbe

Shodně se světovými tendencemi probíhá v ČR stupňující se koncentrace obyvatelstva do měst. Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů ke 3.3.1991 činil stupeň urbanizace téměř 70 % obyvatelstva. V městech nad 10 000 obyvatel bydlí 5 710 000 obyvatel, tj. 55,4 % občanů státu.

Sociálně kulturní prostředí

 

Změny v sociálně kulturním profilu české společnosti po roce 1989 se projevují ve spotřebitelském a nákupním chování a ovlivňují postoje zákazníků. V poslední době se zvýšila vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání, především se však zlepšila kvalita těchto předmětů.

K základním charakteristikám každého státu patří také úroveň vzdělanosti. Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v naší republice 7,8 %. Díky zvyšující se kapacitě vysokých škol, nyní již i privátního charakteru se toto číslo brzy přiblíží 10 %. Také počet lidí s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitou se stále zvyšuje i díky nárůstu počtu soukromých středních škol. Co se týče náboženské struktury, je u nás 40 % občanů státu bez vyznání, 39,5 % populace se hlásí k Římsko-katolickému vyznání, 4 % k Církvi Českobratrské evangelické a u 16,5 % nebylo vyznání zjištěno.

Politicko-právní prostředí

Česká republika je stát s demokratickým zřízením a všemi klasickými složkami moci, včetně kontinentálního systému práva a jeho specifiky. Právní systém spěje postupně k úplné kompatibilitě s právem Evropské unie, do níž stát směřuje. Rádi bychom zde připomněli především ekologické normy, jejichž akceptování bude pro české firmy obligatorní a hodně nákladné. Je také nutné sledovat zákony ohledně fúzí a nadnárodních korporací.

 

Přírodní prostředí

Z přírodních podmínek považujeme za důležitou především polohu České republiky, která ji předurčuje být tranzitní zemí s nutností vlastnictví kvalitní infrastruktury a dopravních sítí. Co se týče surovin, má náš stát poměrně malé přírodní bohatství a se zdroji je nutno šetřit a intenzívně je využívat, což ještě donedávna nebylo úplnou samozřejmostí.Máme ovšem zdroje velmi kvalitních vod a to nejen minerálních, ale i stolních. Z hlediska podnebí patříme do pásu mírného klimatu s mírným příklonem k vnitrozemskému podnebí.

 

 

 

SWOT analýza

 

Silné stránky

Pražské pivovary, a.s. jsou druhým největším producentem piva v České republice se svým více než 10 procentním podílem na trhu.
Společnost je třetím největším vývozcem piva naší země a exportuje své produkty do 25 zemí nejen Evropy,ale i celého světa

Firma má silného strategického partnera (Bass International Brewer’s Overseas Holding), který má velké zkušenosti s produkcí a prodejem piva na náročných západních trzích.tento partner je zároveň majoritním vlastníkem, což zaručuje bezkonfliktnost rozhodování a dobrou tvorbu podnikatelské strategie.

Výrobky Pražských pivovarů jsou celorepublikově známé a mají dlouhou tradici, obzvláště značka Staropramen, jejíž reklamní kampaň s podtitulem „Na co myslíš?“ zaznamenala mimořádnou úspěšnost a byla hodnocena spotřebiteli jako nejlepší pivovarnická kampaň roku. Měla úspěch u hlavní cílové skupiny, kterou jsou lidé ve věku 20-40 let.

 

Slabé stránky

 

Určitou slabou stránkou je výše nákladů, která stále nedosahuje úrovně velkých světových pivovarnických koncernů. Také produktivita práce není doposud uspokojivá i přestože došlo ke snížení počtu pracovníků v minulých letech a změně celkového výstavu. Také přechod na lahve typu NRW vyvolal nežádoucí růst nákladů.

Spolu s připojením pivovarů Ostravar a Vratislavice vznikly určité problémy v komunikaci a řízení celého uskupení, což také vyvolalo určité snížení efektivnosti distribuční sítě.

Určitou slabou stránkou firmy je také její umístění; země s tranzitivní ekonomikou v době recese není pro firmu to nejlepší.

 

Příležitosti

 

Velkou šanci spatřuje management na trhu s pivními specialitami, neboť zde se trh zdá být málo nasycen a je možnost použití strategie „tržního výklenku“. Tato možnost již byla ověřena na značce Velvet, s níž má společnost velice dobré výsledky, dokonce dobré nad očekávání. Velvet je také dobrým příkladem použití inovace, která se objevila ve správný čas na správném místě.

Další příležitostí je možnost další expanze na trhy na nichž firma doposud nepůsobila a na kterých se s úspěchem prodávají produkty jiných českých pivovarů. Příkladem by mohl být německý trh, ale zde by se jednalo spíše o rozšíření produkce.

Atraktivní je také slovenský trh, který by bylo dobré znovu získat po určité ztrátě, jež vznikla dělením federace.

 

Ohrožení

 

Za velmi ohrožující faktor by mohla být považována fúze Plzeňského Prazdroje (již tak vůdce trhu) s pivovarem Radegast, který aspiruje na titul nejúspěšnějšího porevolučního pivovaru, protože se z podniku regionálního významu stala značka evropského významu. Toto spojení může narušit konkurenci na tuzemském trhu a zničit tím některé malé pivovary a v cenové válce, která nyní probíhá ohrozit i Pražské pivovary.

Není také možné ignorovat fakt, že se naše země blíží vstupu do Evropské unie, což přinese velice tvrdou konkurenci, obzvláště německých pivovarů, které se potýkají s určitou mírou nadprodukce.

Také v segmentu pivních specialit spatřujeme nejen příležitost, ale i ohrožení, protože svou šanci pochopily i ostatní pivovary a náskok, který značka Velvet má rychle dohánějí. Příkladem je pivo Budvaru Bud Superstrong.