Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Tržní mechanismus, elasticita

Tržní mechanismus, elasticita

 • nabídka, poptávka, trh

 • charakteristika elasticity poptávky, druhy elasticity

 • činitelé ovlivňující elasticitu

Základem tržního mechanismu je trh výrobků a služeb. Jedná se o trh užitečných statků materiální a nemateriální povahy, které mají sloužit k uspokojování potřeb spotřebitelů.

Potřeby jsou vrozené nebo získané požadavky člověka. Člověk si je uvědomuje a snaží se je odstranit a to prostřednictvím statků a služeb, které slouží k uspokojování jeho potřeb.Nabídka, poptávka, trh

Nabídka - množství statků a služeb, které chce výrobce za určitou cenu na trhu prodat.

Poptávka - množství statků a služeb, které je kupující ochoten za určitou cenu na trhu nakoupit od výrobců.

Trh - místo, kde se setkává nabídka a poptávka. Na trhu se vytváří cena a to dle nabídky a poptávky.

Trh řeší tří základní ekonomické otázky:

 1. co se bude vyrábět ? jaké statky se mají vyrábět, v jakém množství, kvalitě

 2. jak se bude vyrábět ? kdo bude vyrábět, s jakými zdroji a jakým technologickým postupem. Např. vyrábět elektřinu z uhlí, ze sluneční energie atd.

 3. pro koho se bude vyrábět ? kdo má mít prospěch ze statků a služeb atd.

Velikost nabídky a poptávky se neustále mění a tím se mění i ceny zboží (statků a služeb). Při určité ceně se nabídka a poptávka dostávají do rovnováhy. Tuto cenu nazýváme rovnovážnou cenou.

cena

PBN chování prodávajícího

rovn.N = P

cena

P chování kupujícího

rovn.Q množství zboží

množství

S růstem ceny roste počet výrobců nabízející určité zboží a současně klesá počet kupujících. V bodě B dochází k vyrovnání nabídky a poptávky při rovnovážné ceně.

N > P - přebytečná nabídka

Je-li nabídka přebytečná výrobce cenu sníží. Tím roste počet kupujících, kteří si za nižší cenu mohou zboží koupit. Nižší cena však vede výrobce k tomu, že snižují nabídku.

N < P - nedostatečná nabídka

Je-li nabídka nedostatečná (nedostatek zboží na trhu), výrobci cenu zvýší. Potom jen část kupujících je ochotna zaplatit vyšší cenu. Množství kupovaného zboží se sníží. Vyšší cena však vyvolá větší zájem výrobců o výrobu daného zboží. Tím roste nabídka a cena začne klesat.

Nabídka

Agregátní nabídka - celkový objem výrobků, které chtějí výrobci na trhu prodat.

Individuální nabídka - nabídka jednoho výrobce.

Dílčí nabídka - nabídka jediného výrobku od různých výrobců.

Cenová elasticita nabídky měří procentuální změnu nabízeného množství vyvolanou jednoprocentní změnou ceny daného statku.

 1. nulová elasticita nabídky = je-li nabídka fixní

 2. cenová elasticita se rovná jedné = procentuální zvýšení nabízeného množství zboží se přesně rovná procentuálnímu zvýšení ceny

 3. dokonale elastická nabídka = zde vyvolává i malé snížení ceny pokles množství na nulu a nepatrný růst ceny vyvolá neomezeně velkou nabídku.

POPTáVKA
 • Agregátní (celková) poptávka - je to celkový objem výrobků, které si chtějí kupující pořídit.

 • Individuální poptávka - poptávka jediného kupujícího nebo poptávka po produkci jediného výrobce.

 • Dílčí poptávka - je to poptávka po jediném výrobku.

Podle reakce kupujícího na změny rozlišujeme 3 základní druhy elasticity:

A. Cenová elasticita poptávky; hodnota Ed > 1

To znamená, že změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného zboží. Př. snížím cenu automobilů a objem poptávaného množství se zvedne na dvojnásobek.

B. Jednotková elasticita poptávky; hodnota Ed = 1

Změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu v objemu prodávaného množství.

Př. zlevním zboží o polovinu a tuto skutečnost kompenzuji tím, že se mi zvedne objem poptávaného množství a příjem se mi nezmění.

C. Cenově neelastická poptávka; hodnota Ed < 1

To znamená, že změna ceny vyvolá menší procentní změnu v objemu poptávaného množství .

Př. zlevním zboží na polovinu, avšak tato skutečnost mi přinese pouze padesátiprocentní zvýšení poptávky.

D. Nekonečná elasticita; Ed = nekonečnu

Za určitou cenu se prodá jakékoliv množství.

E. Dokonalá neelasticita; Ed = 0

Poptávané množství je konstantní, nemění se ani při změnách ceny.

Měření elasticity

 1. číselné (vzorec)

 2. grafické

Činitelé ovlivňující elasticitu poptávky

 • povaha potřeb, které zboží uspokojuje

 • podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele

 • existence a dostupnost navzájem zaměnitelného zboží (káva - čaj)

 • přizpůsobivost zvyklostí člověka

 • čas - s prodlužováním časového horizontu se zvyšuje

Důchodová a křížová elasticita poptávky

Důchodová elasticita poptávky = vyjadřuje závislost změn poptávaného množství na změnách důchodu spotřebitele.

Př. Čím větší budu mít příjmy, tím více zboží si pořídím.

Křížová elasticita poptávky = udává, jak se změna poptávaného množství určitého zboží změní se slevou jiného zboží.

Př. zvedne-li se cena ropy (ropných produktů) jako např. topný olej, lidé budou ropu nahrazovat jiným palivem např. zemním plynem.