Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy




























Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

CHARAKTERISTIKA OBCE 

OBSAH

CHARAKTERISTIKA OBCE 

1ÚVOD1

2CHARAKTERISTIKA OBCE2

3STRUKTURA ROZPOČTU OBCE3

3.1Struktura příjmů rozpočtu obce3

3.1.1Daňové příjmy3

3.1.2Nedaňové příjmy5

3.1.3Kapitálové příjmy5

3.1.4Přijaté dotace6



3.2Struktura výdajů obce8

3.2.1Neinvestiční příspěvky9

3.2.2Investiční výdaje9

4ROZPOČET OBCE DĚTMAROVICE – ROK 199910

5PROGRAM ROZVOJE OBCE DĚTMAROVICE – ROK 199911

6ZáVĚR12

 1. Úvod

Jako téma své seminární práce do předmětu Veřejná ekonomika jsem si zvolil rozpočet obce, přesněji řečeno rozpočet obce Dětmarovice.

Dané téma bych chtěl zpracovat tak, aby má práce přiblížila vnitřní uspořádání obce a hlavně se zaměřila na objasnění a vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu obce a účelu, na který se používají.

 

Jelikož pocházím přímo z této obce, je mi toto téma velice blízké a velmi zajímavé. Jako obyvatel Dětmarovic mám samozřejmě zájem na tom, aby obec fungovala efektivně a správně. Každý občan starší 18-ti let má možnost v rámci voleb do obecního zastupitelstva zvolit si své zástupce, kteří by měli hájit zájmy voličů a zasazovat se o rozvoj a zdravý růst obce. Práci svých zvolených zástupců by si voliči měli kontrolovat a ověřovat na pravidelných veřejných zasedáních obecního zastupitelstva.

 

V první části své seminární práce bych rád přiblížil charakteristiku obce, v dalších částech bych pak rozčlenil stranu příjmů a výdajů rozpočtu obce a rozvedl jednotlivé položky obou stran rozpočtu.

 1. Charakteristika obce

Obec Dětmarovice spadající do okresu Karviná, měla podle statistického počtu k 31. 12. 1997 s 3783 obyvatele. Provoz obce je financován jak z daní, které jsou alokovány Finančním úřadem v Karviné, dále různými dotacemi plynoucími přes karvinský Okresní úřad, tak příjmy z vlastní činnosti obce.

Podle výkladu Ústavy ČR jsou obce základní územní samosprávné celky a územní společenství občanů s právem na samosprávu. Je definována základními definičními znaky, tj. má základ území a základ osobní. Jsou to vlastně i jakési veřejnoprávní korporace, jež mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu, o kterém bude pojednáváno níže.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Zastupitelstvo obce jako základní orgán obce je vytvářeno demokratickou volbou občanů dané obce. Obecní zastupitelstvo je zároveň nejvyšším orgánem obce a zároveň odpovídá za chod obce. Výkonným orgánem obce je obecní rada. V čele obce stojí starosta příp. starostka.

Obce hospodaří na základě sestaveného rozpočtu, který je v průběhu roku postupně upravován, podle toho, jak se mění předpokládaná výše položek zahrnutých do rozpočtu. Rozpočet obce vychází z očekávaného vývoje v předcházejícím roce a z predikce makroekonomických veličin. Rozpočet obce schvaluje obecní zastupitelstvo. Nejdříve je však rozpočet vypracován ve finanční komisi, pak musí projít obecní radou a až poté může dojít k jeho schválení. Plnění rozpočtu je projednáváno dvakrát do roka, jak to stanovuje zákon.

Rozpočet obce Dětmarovice pro rok 1999 byl stejně jako pro rok 1998 schválen jako schodkový. Ve schváleném rozpočtu na tento rok je počítáno se schodkem

cca. 9 milionů korun. Schodek obecního rozpočtu se však může vzhledem k úpravám v průběhu roku podstatně změnit resp. snížit. 55813xnx89pvz4h

Obec Dětmarovice jako jedna z mála obcí v naší republice není zatížena žádnými úvěry od bankovních institucí, což má samozřejmě kladný vliv na její hospodaření.

 1. Struktura rozpočtu obce

Rozpočet obce má podobu bilance. Na jedné straně jsou zaznamenány veškeré příjmy obce, na straně druhé jsou vedeny všechny výdaje spojené s fungováním obce.

  1. Struktura příjmů rozpočtu obce

Všeobecně tvoří podstatnou část příjmů obcí , více než polovinu, daňové příjmy, v případě obce Dětmarovice tvoří celkové očekávané daňové příjmy cca. 75% veškerých příjmů obce pro rok 1999. Pro srovnání, v pro rok 1998 to bylo okolo 50% všech příjmů. nv813x5589pvvz

   1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou jedním ze základních zdrojů financování veřejných statků realizovaných obcemi.

Mezi nejvýznamnější druhy daňových příjmů patří daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro obec Dětmarovice činí očekávaný příjem z této daně pro rok 1999 5.6 mil Kč. Tato daň je rozdělována následovně:

celookresní výnos 100%

30%

okresní

úrady

40%

státní

rozpocet

 

OBCEE

10%

dle plátcovy

pokladny

20%

podle poctu

obyvatel

Mezi další položky daňových příjmů obce patří daně z příjmů fyzických osob z výdělečné činnosti. Tento druh daně je alokován do příjmů obce podle trvalého bydliště plátců daně.

Další velmi důležitou daní je daň z příjmů právnických osob. Tento druh daně představuje pro obec Dětmarovice druhý nejvyšší daňový příjem obce v předpokládané výši 4 miliony. Daň z příjmů právnických osob je do obecních příjmů rozdělována tak, že z celostátního výnosu proudí 80% do státního rozpočtu a zbylých 20% připadá na obce včetně magistrátních měst a hlavního města Prahy. Těchto zbylých 20% je pak alokováno do jednotlivých rozpočtů podle podílu počtu obyvatel obce na počtu obyvatel ČR.

Daň z nemovitostí představuje pro rozpočet Dětmarovic další důležitý zdroj příjmů a to díky velkému podílu Elektrárny Dětmarovice, jež se v katastru obce Dětmarovice nachází.

Správní poplatky v sobě zahrnují platby za určitý právní úkon, poplatky charakteru regulace určitých aktivit jako je např. provoz kasin a hracích automatů.

Další položkou příjmů rozpočtu jsou poplatky ze psů, jež jsou vybírány ze zákona a výši si určí samotná obec a ostatní daně a poplatky. Mezi ostatní daně a poplatky patří v případě Dětmarovic příjmy z dobývacího pole OKD.

   1. Nedaňové příjmy

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti , v příjmech rozpočtu obce Dětmarovice to je školství a sociální věci. Mezi příjmy ze školství patří příjmy ze stravného v místní základní škole a ze stravného a poplatků z mateřské školy. Do příjmů ze sociálních věcí patří úhrady obyvatelů  dvou domů pokojného stáří, jež se nacházejí v Dětmarovicích.

Do skupiny nedaňových příjmů obce Dětmarovice dále patří příjmy z pronájmu majetku resp. komunální služby a životní prostředí. Do komunálních služeb patří hřbitovní poplatky a příjmy z bytového a nebytového prostoru.

Příjmy z úroků ze dvou termínovaných vkladů, jež má obec založeny v bankovních ústavech patří do příjmů z úroků a finančního majetku.

Mezi nedaňové příjmy patří také přijaté dary, tato položka je ve schváleném rozpočtu obce pro tento rok zatím prázdná, jelikož k poskytnutí darů dochází většinou v průběhu roku.

   1. Kapitálové příjmy

Do skupiny kapitálových příjmů se zahrnují příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí a akcií. Ve schváleném rozpočtu obce pro tento rok jsou uvedeny příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 330 tis. V minulém roce došlo k prodeji akcií OKD

v hodnotě 5.600 mil. Kč. Obec Dětmarovice se také na konci dubna tohoto roku rozhodla prodat svých 15 000 akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací

po 600,-Kč za akcii anglické makléřské firmě Anglian Walter. Samotný prodej akcií proběhl přes RM systém v pátek 16. 4. 1999 a přinesl do rozpočtu obce částku 9 miliónů korun. O využití této částky rozhodnou obecní zastupitelé.

   1. Přijaté dotace

Dotace slouží především k zajištění veřejně prospěšných statků na místní úrovni jako je dopravní obslužnost, výkon státní správy prováděné v přenesené působnosti obcemi, školství, poskytování sociálních služeb, výplata sociálních dávek občanům atd..

Dotace dělíme na neinvestiční, které představují větší objem a investiční dotace.

Mezi nejdůležitější neinvestiční dotace patří dotace na sociální dávky. Jsou určeny pro občany tělesně a zdravotně postižené a pro občany sociálně potřebné. V příjmech rozpočtu obce Dětmarovice pro rok 1999 představuje částku 34 tis. Kč.

Dále jsou to dotace na ústavy sociální péče, které jsou určeny na financování provozních výdajů ústavů sociální péče, jejichž zřizovateli jsou obce nebo okresní úřady.

Dotace na domovy důchodců je poskytována na domovy důchodců, jejichž zřizovateli jsou obce nebo okresní úřady. Tento příspěvek se pohybuje ve výši

50 500 Kč na jedno místo.

Dotace na školství je příspěvek na provozní výdaje základních a mateřských škol. Tato dotace je určena pouze obcím a činí na jednoho žáka základní školy a na jedno dítě v mateřské škole 1221 Kč. Obec Dětmarovice má v místní škole umístěno 309 žáků a v mateřské škole 81 dětí. Schválená dotace na školství pro Dětmarovice tedy činí 476 tis. Kč pro rok 1999.

Dotace na dopravní obslužnost je určena na zabezpečení základní dopravní obslužnosti území, tj. dopravy do škol, úřadů, k soudům apod. Kritérium pro rozdělení této dotace je stanoveno Ministerstvem dopravy a spojů a v tomto kritériu se zohledňuje geografické postavení okresu a provozní ztráta dopravců.

Dotace na výkon státní správy v působnosti obcí je vyčleněna ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými obcemi v každém okrese. Schválená neinvestiční dotace na výkon státní správy pro obec Dětmarovice činí 410 tis. Kč pro tento rok.

Obec Dětmarovice má tedy ve svém schváleném rozpočtu na rok 1999 ve své účelové neinvestiční dotaci započteny dotace na sociální dávky, školství a výkon státní správy v celkové výši 920 tis. Kč. U účelových dotací se nevyčerpaná částka vrací zpět do státního rozpočtu, což se ale stává velmi zřídka.

Další významný druh dotace se nazývá územní vyrovnávací dotace, je uváděna jako samostatná položka v oddílu přijatých dotací rozpočtu obce. Je určena ke zmírnění nerovnoměrného rozložení inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v jednotlivých územních celcích. Územní vyrovnávací dotace je alokována do okresů, v nichž výnos uvedené daně nedosáhl republikového průměru na 1 obyvatele, tj. 3112,90 Kč. Tato dotace je jedinou neúčelovou dotací stanovenou ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů. O rozdělení příslušné dotace se rozhodne na základě předloženého návrhu přednosty okresního úřadu okresní shromáždění. Obec Dětmarovice patří mezi obce s nadprůměrnou daňovou výtěžností a pro rok 1999 se tedy v rozpočtu obce nepočítá s touto dotací. 

Zvláštní druh dotací představuje dotace státního fondu životního prostředí. Tato dotace představuje častý zdroj příjmů obcí. Dotace je poskytována na stavby souvísející s ochranou životního prostředí. Jsou to hlavně výstavby čistíren odpadních vod, kanalizací, vodovodů a plynofikací obcí. Ve schváleném rozpočtu obce Dětmarovice není zahrnuta tato dotace, ale o jejím přidělení se jedná. V roce 1998 činila tato dotace pro obec Dětmarovice cca. 200 tis. Kč.

  1. Struktura výdajů obce

Položky výdajů v rozpočtu obce Dětmarovice se člení na neinvestiční výdaje, neinvestiční příspěvky a investiční výdaje .

Mezi neinvestiční výdaje obce Dětmarovice patří hlavně výdaje na dopravu, do nichž patří veškeré výdaje na údržbu místních komunikací a také výdaje na příměstskou dopravu v předpokládané výši 380 tis. Kč a na MHD ve výši 300 tis. pro rok 1999.

Do výdajů na vodní hospodářství se řadí údržba všech místních vodotočů a také údržba tří lokálních čističek a také případné pokuty za znečištění.

Výdaje na školství, kam se zahrnuje údržba areálu a zeleně kolem místní základní školy a mateřské školy, představují jednu z nejvyšších položek výdajů obce,

a to předpokládanou částku ve výši 3.500 mil. Kč pro tento rok.

Další položkou výdajů představují výdaje na kulturu, do nichž se zahrnuje provoz místní knihovny; položka nesoucí název Sbor pro občanské záležitosti, do níž spadají výdaje na např.: přivítání nových občánků, přání občanům k významným jubileím. Do výdajů na kulturu patří také výdaje spojené s místním obecním plesem.

Mezi výdaje na komunální služby se zahrnují platby spojené s odvozem kontejnerů, údržba bytových a nebytových prostor, údržba a provoz místního hřbitova a smuteční síně a hlavně provoz veřejného osvětlení.

Do výdajů spojených se sociálními věcmi patří provoz dvou místních domovů pokojného stáří. V jednom z nich je ubytováno 23 starých občanů a v dalším 6 občanů.

Výdaje na veřejnou správu náleží mezi nejvýznamnější položky výdajů rozpočtu obce. Jsou do nich zahrnuty výdaje spojené s obcí jako celkem, tedy náklady spojené s vypracováním nového územního plánu, mzdami a s tím spojeným sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců obecního úřadu, právní služby, tisk, poštovné, různé výpisy z úřadů atd.. Tato položka představuje ve schváleném rozpočtu obce pro rok 1999 5.200 mil. Kč.

   1. Neinvestiční příspěvky

Do této skupiny výdajů patří příspěvky společenským organizacím. Vyšší příspěvky jsou přidělovány těm, které vlastní majetek. V případě Dětmarovic to je místní Sokol a fotbalový klub Slovan.

   1. Investiční výdaje

Do investičních výdajů se řadí hlavně pořízení hmotného investičního majetku. Obec Dětmarovice počítá s těmito výdaji pro rok 1999 v celkové výši 8.020 mil. Kč.

Z této sumy by měla největší část, cca. 5.980 mil., připadnout na dokončení plynofikace a vodovodu ve vybraných částech obce. Zbylá část připadne na nákup strojů a zařízení, vypracování projektu a výkupy pozemků (viz. Program rozvoje obce Dětmarovice-

–rok 1999).

 1. Rozpočet obce Dětmarovice – rok 1999

(Tabulka)

 
 1. Schválený rozpočet
  1. Daňové příjmy celkem
14.070
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Ostatní daně a poplatky
5.600
1.600
4.000
2.200
500
70
100
   1. Nedaňové příjmy celkem
3.250
 1. Příjmy z vlastní činnosti - školství
 • sociální věci
Příjmy z pronájmu majetku – komunální služby
- životní prostředí
Příjmy z úroků a finančního majetku
Přijaté dary
1.200
250
1.200
50
550
0
 1. Ostatní nedaňové příjmy
0
   1. Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje nemovitostí
330
   1. Přijaté dotace: státní – účelová
920
    1. PŘíJMY CELKEM
18.570
   1. Neinvestiční výdaje celkem
18.800
Z toho: Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura – knihovna
- ostatní
- SPOZ
Komunální služby
Životní prostředí
Sociální věci
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
2.500
500
3.500
350
500
100
4.000
800
1.000
350
5.200
   1. Neinvestiční příspěvky celkem
450
 1. Příspěvky společenským organizacím a jiné
450
   1. Investiční výdaje celkem
8.020
 1. Z toho: pořízení hmot. Invest. majetku – stavby
- stroje a zařízení
- projekty
- výkupy pozemků
5.980
1.340
500
200
    1. VÝDAJE CELKEM
27.270
 1. Program rozvoje obce Dětmarovice – rok 1999




Název akce
Finanční náklad v Kč
Investiční výdaje
8.020
Budovy, stavby
5.980
Vodovod u zdravotního střediska
780
Plyn + voda Hanusek Plánka, motlitebna
1.000
Plynovod Kubiňoková P7
3.500
Dokončení plynovodu Glembovec
550
Dokončení plynovodu Zálesí
150
Stroje a zařízení
1.340
Nákup malotraktoru pro komunální služby
1.000
Dodávkový automobil pro pečovatelskou službu
300
Robot pro školní jídelnu MŠ Koukolná
40
Projekty
500
Výkupy pozemků
200
 1. Závěr

V době hospodářské recese, ve které se naše ekonomika nachází, je pro obce stále obtížnější uvolnit určitou část peněžních prostředků na investiční akce v obci. Dochází k zadlužování obcí u finančních institucí. Některým obcím, zvláště z chudších oblastí, nastávají v současné době velké problémy spojené s svým hospodařením.

Na rozsáhlejší investiční akce, jako např.: výstavba vodovodu nebo plynofikace, zlepšení stavu komunikací na území obce, většinou není v rozpočtu obce dostatek financí. S tímto problémem souvisí přítomnost nebo rozšíření podnikatelských aktivit

v obci, protože do míst bez dostatečné infrastruktury se podnikatelé a investice přilákají velmi ztěží.

Státní dotace docházejí do rozpočtů obcí opožděně a zdaleka se nedostává na všechny, kteří o ně požádají. Mnoho obcí tak tedy musí krýt výdaje spojené s provozem obce úsporami z minulých let.