Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

E-business – elektronické podnikání

E-business – elektronické podnikání

  1. Elektronické podnikání v řízení firmy

Etapy vývoje informatiky

 1. primární zaměření = využití interních zdrojů, snižování nákladů, efektivita řídicích a obch. procesů; spojeno s implementacemi ERP systémů, BI aplikacemi, projekty procesního reengineeringu (BRP)

 2. důraz na inter-organizační systémy založené na el. výměně dat mezi ek. subjekty s využitím technologie EDI; vazby 1:1 3. vytváření společných el. obch. komunit; vazby M:N 26478bbk88jfo8u

Business-to-Business (B2B) – obch. vztahy se elektronicky realizují 2 podniky, resp. právními subjekty, na bázi výměny strukturovaných dat (objednávky, potvrzení, faktury,…)

Business-to-Customer (B2C) – obch. vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu,…

Business-to-Resell (B2R) – obch. vztahy mezi podnikem a obch. zástupcem; na bázi výměny strukturovaných údajů

Business-to-Government (B2G) – vztahy mezi podnikem a státní správou na bázi výměny strukturovaných dat bf478b6288jffo

Business-to-Employee (B2E) – vztahy mezi podnikem a zaměstnancem; před. na bázi interních webových aplikací a intranetu

  1. Principy řešení e-business

Přístup s využitím EDI

EDI = způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů zpráv mezi IS jednotlivých obch. partnerů pomocí el. prostředků. Musí se odehrávat na základě dohodnutých EDI standardů:

 • datové prvky – všechny zákl. údaje obsažené v dokumentu

 • segment – logické seskupení datových prvků do vyššího celku (popis zboží, adresa zákazníka)

 • zpráva – druh EDI komunikace pro zajištění požadované obch. fce (fakturování, zasílání objednávky)

 • fční skupiny – souhrn všech zpráv stejného typu (všechny objednávky podniku)

 • výměna – zákl. jednotka (obálka) komunikace EDI mezi obch. partnery; obsahuje logickou strukturu zpráv a fčních skupin

Přístup s využitím jazyka XML

XML = nový tzv. značkovací jazyk à obecný prostředek komunikace (univerzální formát).

 • možnosti XML:

 • definování obch. procesů + zprávy a obsahy

 • registrace a vyvolávání sledu obch. procesu + výměna zpráv

 • definování profilu obch. společnosti

 • definování dohody mezi obch. partnery

 • jednotná transportní vrstva pro obch. data a dokumenty

  1. Funkcionalita e-business, příklady řešení

Příklady služeb el. obchodu B2C

 • inzerce a speciální nabídky zboží

 • el. katalogy + vyhledávací služby

 • prezentace zboží fotografiemi i jinými vizualizačními prostředky

 • poskytování odpovědí na dotazy zákazníka, řešení problému e-mailem, diskuzní skupiny, nabídka odpovědí na FAQ

 • výběr a uložení zboží podle nabídky do virtuálního nákupního košíku, rezervace
 • platby el. cestou pomocí kreditních karet, el. šeků, digitální hotovosti, mikroplatbami

Efekty el. obchodování

 • vyšší výnosy – individuální nabídka, dostupnost 365 x 24 x 7

 • nové komunikační kanály a trhy

 • lepší a efektivnější kontakty se zákazníky

 • snížení nákladů (na prodej, MTG, režijních)

 • lepší využití zdrojů – vyšší obrátka zásob, snížení skladovacích a prodejních prostor

 • vyšší kvalita obchodu – kvalitnější služby zákazníkům, kvalitnější plánování poptávky, řízení objednávek a celého dodavatelského řetězce, kvalitní podmínky pro působení v celosvět. měřítku

 • převládá B2B (80 % a stále roste)

 • atraktivita: letenky, cestovní služby, SW, knihy, vstupenky, konfekce, potraviny, investice, auta

Elektronické zásobování

 • podle produktu/služby, kt. je předmětem zás.

 • přímými prostředky

 • nepřímými (provozními) prostředky

 • podle druhu vztahu mezi prodávajícím a kupujícím

 • strategické (STR)

 • opakované (TR)

 • jednorázové

 • hlavní metriky zásobování:

 • doba cyklu – od zjištění potřeby do okamžiku, kdy může koncový uživatel začít produkt užívat

 • transakční náklady kupujícího – celkové náklady k zajištění dodávky

 • frekvence chyb – četnost chyb v procesu plnění potřeby produktu

 • objem skladových zásob kupujícího – rozsah a finanční objem

 • jednotková nákupní cena produktu

Elektronická tržiště

 • aplikace el. podnikání, kt. v prostředí Internetu tvoří prosto pro uskutečňování mnohostranných el. realizovatelných obch. transakcí

 • existují zde vazby M:N

 • sdružují

 • obch. partnery s vymezenou obsahovou a obch. orientací (např. na automobilový průmysl), tj. z jednoho sektoru EKO à vertikální tržiště

 • obch. partnery průřezově à horizontální tržiště