Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Makroekonomie - základní pojmy

Makroekonomie - základní pojmy

 • makroekonomický koloběh, měření produktu

 • HNP, HDP, národní důchod - jejich charakteristika a výpočet, reálný a nominální HNP

Makroekonomie je součást ekonomiky, která studuje chování národního hospodářství jako celku.

Zabývá se zkoumáním celkové úrovně produkce, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývojem cenové hladiny a zahraničně-ekonomickými vztahy země.Mezi rozhodující makroekonomické veličiny patří:

 • hrubý národní produkt

 • národní důchod

 • míra nezaměstnanosti

 • míra inflace

 • množství peněz v oběhu a čisté vývozy

Dle těchto veličin posuzujeme makroekonomickou výkonnost. Pro posouzení makroekonomické výkonnosti jsou rozhodující čtyři cíle - týkající se produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního sektoru.

KOLOBĚH

platby za statky a služby

statky a služby

51115oyt81nfv1r

 

domácnostipodniky

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

služby výrobních činitelů

51115oyt81nfv1r

důchody (platby za služby výrobních činitelů) yf115o1581nffv

51115oyt81nfv1r

V makroekonomickém koloběhu dochází k únikům

 • spoření

 • daně

 • dovoz ze zahraničí

Do makroekonomického koloběhu přichází finanční injekce

 • kapitálové statky = za ně se staví, nakupují se nové stroje

 • příspěvky státu = stát zaměstnává plno zaměstnanců, na které vydává prostředky

 • export = vývozem dostaneme peníze od odběratelů ze zahraničí

Kapitálové statky - jsou to investice. Rozeznáváme dva druhy investic. První je na nákup nových strojů, nástrojů atd. a druhá je pouze na obnovu statků a služeb.

Pokud bychom sečetli horní toky, tj. hodnotu všech statků a služeb, které podniky prodávají během daného období domácnostem, nebo veškeré platby podnikům za nakoupené statky a služby, získali bychom celkový produkt ekonomiky.

Tato metoda vede ke zjištění hrubého národního produktu či hrubého domácího produktu. Je nazývána produktová metoda.

Pokud bychom sečetli spodní toky, tj. množství výrobních činitelů, jež domácnosti prodávají během určitého období podnikům a platby podniků domácnostem za tyto výrobní činitele a připočítáme-li všechny zisky podniků, získáme národní důchod.

V tomto případě mluvíme o důchodové metodě.

Chceme-li tyto dvě metody aplikovat na skutečnou ekonomiku, postaví nás to před určité komplikace, které budeme muset vyřešit. První z těchto komplikací je spojena s meziproduktem. Většina podniků totiž nevyrábí jenom finální statky a služby pro domácnosti, ale i nejrůznější polotovary, komponenty, či materiály pro jiné podniky, V daném koloběhu se nenacházejí, protože kolují jen mezi podniky a na trzích se neobjevují. Kdybychom tedy sčítali výstupy podniků, zjistíme, že mnohé položky jsou zahrnuty jak v naturálním , tak i v hodnotovém vyjádření vícekrát.

Vezmeme-li například bytovou výstavbu, znamenalo by to, že budeme sčítat hodnotu postavených domů stavebním podnikem, cementu a vápna dodaných cementárnou, cihel a panelů a dalších položek dodaných jinými podniky. Hodnota těchto komponentů však vstupuje do hodnoty postavených domů. V tomto případě by se jednalo o duplicitu, a proto musíme meziprodukt z propočtů hrubého národního produktu vyloučit a do hrubého národního produktu započítávat jen finální statky.
Za meziprodukt považujeme vzájemné dodávky statků mezi podniky, které jsou v daném roce uskutečněny a současně použity ve výrobě.

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

HRUBÝ NáRODNí PRODUKT A NáRODNí DUCHOD

51115oyt81nfv1r

Hrubý národní produkt = jsou to všechny statky a služby vyrobené výrobními činiteli ve vlastnictví občanů dané země nejen na jejím území, ale i v zahraničí.

Hrubý domácí produkt = jsou to všechny statky a služby vyrobené výrobními činiteli ve vlastnictví občanů, ale i cizinců. Podle geografické hranice země, bez ohledu na to, jestli jsou vyprodukovány občany země nebo cizinci.

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

51115oyt81nfv1r

Výpočet HNP - hrubý národní produkt

 • výdaje na osobní spotřebu ( C ) = patří sem všechny výdaje krátkodobé i dlouhodobé spotřeby statků a služeb

 • hrubé domácí investice ( I ) = soukromé hrubé investice , nikoliv investice vynaložené vládou, patří sem přírůstky zásob, výdaje na stavbu domu, tak i investice na nákup a opravy statků a služeb.

 • státní nákupy statků a služeb ( G ) = patří sem všechny výdaje na státní spotřebu a státní investice, nepočítají se transferové platby (důchod, podpory v nezaměstnanosti, různé sociální dávky). Transferová platba = jedná se o platbu, za kterou stát nezíská žádnou protihodnotu.

 • čisté vývozy ( X ) = rozdíl mezi celkovými dovozy a vývozy v daném roce

C + I + G + X = HNP

51115oyt81nfv1r

čistý národní produkt ( NNP ) Net National Produkt

Čistý národní produkt získáme, když od hrubého národního produktu odečteme amortizaci = opotřebení.

NNP = GNP - a

Výpočet HND - hrubý národní důchod

Hlavní složky GNP při výpočtu důchodovou metodou:

+ mzdy a další platy zaměstnanců

+ čistý úrok (úroky přijaté - úroky vydané)

+ rentní důchod osob (vlastníci půdy a nemovitostí)

+ nepřímé daně z podnikání

+ důchod podniků mimo korporace

+ zisky korporací před zdaněním

- odpisy (amortizace)

= ČND

Nominální hrubý národní produkt = mluvíme o něm v případě, že je hrubý národní produkt vyjadřován v běžných cenách.

Reálný hrubý národní produkt

Zjistíme, když hrubý domácí produkt vyjádříme v cenách určitého zvoleného roku, ve všech dalších měřených letech. Pro výpočet se užívají různé cenové indexy.

Př. Cenu chleba z roku 95 porovnávám s cenou chleba z dalších měřených let.