Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Oceňování finančního majetku firmy

Oceňování finančního majetku firmy

 1. Oceňování ve finančním řízení

 • obecně:

 • oceňování majetku a dluhů

 • nákladů a výnosů

 • zvláště - oceňování "nepeněžní části" finančního majetku, tedy: • obligací

 • akcií (prioritních a kmenových)

 • ocenění (jeho reálnost) závisí na metodě a může mít dopady na rozhodování v oblastech

 • financování

 • investování

 • dividend

V ČR:

 • CP a majetkové účasti se oceňují cenami pořízení (tj. bez nákladů s pořízením souvisejících) Ü zákon o účetnictví

Ve stabilizovaných tržních ekonomikách

 • obvykle skutečné pořizovací ceny (tržní ceny ke dni sestavování daného účetního výkazu)

2. Cenné papíry s fixními výnosy

 • obligace

 • prioritní akcie (i když z jiných pohledů se od sebe liší - daně, splatnost, vlastnictví)

 1. oceňování obligací

 • faktory racionálně nekvantifikovatelné (politická situace atd.)

 • faktory racionálně kvantifikovatelné (výše úroku, nominální cena aj.)

ß

 • C0 = základ tržní ceny - f (diskontovaného ročního výnosu obligace a diskontované nominální ceny obligace, splatné za stanovené období)

C0 … základ tržní ceny

U… roční úrokový výnos (v peněžních jednotkách po zdanění)

N… nominální hodnota obligace

t… jednotlivá léta doby splatnosti

n… doba splatnosti

i… požadovaná míra výnosnosti (tržní úroková míra) = f (očekávaného rizika obligace a úrokové míry dlouhodobé obligace)

 

 • tzv. "věčná obligace"

 • tzv. "obligace s nulovým úrokem"

 • ceny obligací kolísají méně než ceny akcií (10 - 20 %, 20 - 30 %)

Vztah základů tržní ceny (C0) a tržní ceny (C)

 • C > C0 Þ nadhodnocená obligace (doporučuje se prodat)

 • C < C0 Þ podhodnocená obligace (doporučuje se koupit)

 • C = C0 Þ dobře ohodnocená obligace

 • úrokové riziko - pokles ceny obligace (při růstu i) Þ předčasný prodej Þ nízká výnosnost (i ztráta)

 1. prioritní akcie - cena

 • dividendy ¹ f (výsledků podniku)

 • prioritní akcie nemají obvykle určenou lhůtu splatnosti Þ dividendové výnosy mají formu perpetuity

Cp … základ tržní ceny prioritní akcie (závisí na diskontování dividendového výnosu)

D… roční dividendový výnos (v peněžních jednotkách po zdanění) - další jako ad a)

Þ i (pro prioritní akcie) > než u obligací

 • držitelé obligací mají přednostní nárok na důchody a majetek firmy před držiteli prioritních akcií

Oceňování kmenových akcií

 • pohyblivý výnos Þ více pohyblivá cena, přesto

 • oceňování principielně stejné (očekávané budoucí výnosy a hodnota akcie)

 • specifika:

 • neurčitější výnosy

 • dividendy nejsou konstantní

 • výnosy = dividendy + kapitálové zisky

Ck … základ tržní ceny kmenové akcie

Dt… roční dividendový výnos (v peněžních jednotkách po zdanění v roce t)

i… požadovaná míra výnosnosti

 

Pro dividendový výnos = konst.

 

(jako u prioritní akcie)

 

 

Pro konstantní zvýšení dividendové sazby v budoucích obdobích

tzv. Gordonův model

Ck … základ tržní ceny kmenové akcie

D1… očekávaná peněžní dividenda v 1. roce

i… požadovaná míra výnosnosti

g… konstantní zvýšení dividendové sazby

 • i pomocí P/E:

12. Podnikové finance a finanční trh

Definice

 • proces financování (zdroje, alokace, dividendová politika)
= f (daňového systému, efektivity firmy, situace na finančním trhu)

 • finanční trh a jeho role - soustava finančních institucí, instrumentů a vztahů mezi nimi, která přerozděluje dočasně volné prostředky mezi ekonomickými subjekty z míst jejich přebytku do míst jejich nedostatku

Klíčové funkce finančního trhu

 1. mobilizace volných prostředků

 2. určování ceny peněz (cena externích zdrojů)

 3. alokace (nejen podle nabídky a poptávky

Þ takto zajišťují finanční trhy

 • vyšší efektivnost podnikatelských aktivit, resp. vůbec

 • realizovatelnost podnikatelských aktivit

Formy financování

 1. přímé (dlužníci a věřitelé)

 2. nepřímé (prostřednictvím finančních zprostředkovatelů)

Struktura finančních trhů

 1. domácnosti1.

 2. firmy2.

 3. vláda a místní správa3.

 4. cizinci4.

finanční zprostředkovatelé

Funkce finančních zprostředkovatelů

 • optimalizace:

 • informačních nákladů (identifikace partnerů)

 • transakčních nákladů (smlouvy, poplatky - rutina)

= jejich konkurenční výhoda (? dočasná)

Typy finančních zprostředkovatelů

 • podle jejich zdrojů a rozdílů v míře zisku a likvidity

 1. depozitní instituce

 • banky a spořitelny + úvěrová družstva

 1. smluvní spořitelní instituce (získávají zdroje v pravidelných intervalech na smluvním základě)

 • pojišťovny a penzijní fondy

 1. investiční zprostředkovatelé (finanční společnosti a investiční fondy)

Kategorizace finančních trhů

 1. podle produktů (instrumentů)

 1. peněžní trh (splatnost 1 rok)

 • emise krátkodobých CP (komerční CP)

 • krátkodobý bankovní úvěr

 • krátkodobý dodavatelský úvěr (spolu s předchozím rozhodující)

 • krátkodobé státní CP (pokladniční poukázky)

 1. kapitálový trh

 • dlouhodobé CP (akcie, obligace)

 • dlouhodobé úvěry (všeho druhu)

 • trend: sekurizace finančních trhů = přesuny peněz prostřednictvím CP (zefektivnění)

 1. devizový trh

 • koupě a prodej (valuty, devizy)

 1. trh drahých kovů

 • zlato, platina a jiné drahé kovy (měnové kovy)

 1. podle způsobu organizace

 1. přímý nákup / prodej = organizovaný trh

 • burzovní trh

 • mimoburzovní organizace (RM-Systém)

 • rostoucí význam Ü dostupnost dat, technik a technických prostředků

 

 1. pomocí finančních zprostředkovatelů s výhodami

 • informační základna

 • základna technik

Þ nižší transakční náklady

 1. podle priorit

 1. primární trh (a prvotní prodej)

 • "obchody za zavřenými dveřmi"

 • prodávají se emise (vydavatel není majitelem)

 1. sekundární trh

 • předpoklad primárního

 • netýká se části instrumentů (vkladní listy a depozitní certifikáty)