Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Regionální ekonomika – obec Pivín

Regionální ekonomika – obec Pivín

 1. Popis cílové destinace

Asi dvanáct kilometrů od okresního města Prostějova, leží obec zvaná Pivín. Malá co do velikosti, avšak poměrně velká co do jejího významu, a to zejména pro její místní občany. V obci můžeme najít dvě soukromé prodejny smíšeného zboží, dvě hospůdky, obecní úřad, poštu, zahradnictví, objekt určený pro pravidelné návštěvy obvodního lékaře, kulturní dům, ZŠ, MŠ, LŠU, malé kino spojené s videopůjčovnou a internetovým střediskem, vlakové nádraží a další. O hrdosti místního obyvatelstva není pochyb. Pravým důkazem je např. kronika obce, napsaná panem Františkem Černým (Historie vesnice do roku 2000), ze které cituji:“Je Pivín středem Moravy?

Přesně to nevíme, stejně jak nevíme geometricky přesný bod severního nebo jižního pólu. Tam také přišli polární badatelé a podle svého nejlepšího přesvědčení zabodli hůlku od lyží právě tam, kam ji zabodli a ne třeba o dvě stovky metrů vpravo nebo vlevo. Oba póly však označeny jsou a celý svět jich uznává.

Jak to ale my uděláme s našim Pivínem? Mohl by se stát úředně uznávaným středem Moravy, kdyby někdo zabodnul v tomto místě úředně uznávaný kolík, který používají terénní geometři? Takový kolík, zvaný “trasírka” se nachází u mě doma. Uchovávám ji jako památku na scelování pozemků v Pivíně z roku 1947. 52583vhu31knr2x

Vyzývám proto obecní zastupitelstvo, aby mně dalo vědět, kdy a kam mám s trasírkou přijít, abychom mohli označit střed Moravy právě u nás, v Pivíně. …”

 

 

 1. Problém – seznámení hn583v2531knnr

 

Problém, kterým se budu zabývat se týká MŠ Pivín – konkrétně školní stravovny. Jelikož v tomto roce, a také v letech následujících, vedení školy očekává další úbytek strávníků, členové obecního úřadu navrhují zrušení školní stravovny, nikoliv zrušení provozu školy. Obědy by se dětem dovážely ze ZD Klenovice na Hané (tj. asi 3 km vzdálené). Druhý z návrhů OÚ hovoří o úplném zastavení provozu MŠ. Tímto by byli postiženi nejen rodiče dětí navštěvujících MŠ, ale i ZŠ, protože i tam se obědy dovážejí. Mimo jiné by asi šestice zaměstnanců MŠ ztratilo svoji práci.

 

 

 1. Návrh řešení

Aby provoz školní jídelny byl rentabilní, je třeba zajistit dostatečný počet osob ochotných stravovat se právě zde. Kapacita školní kuchyně činí 150 obědů denně. Proto navrhuji nabídnout tuto možnost stravování našim starším spoluobčanům, kteří tuto službu již řadu let rádi využívají. Mají totiž možnost kupovat si obědy od výše zmiňovaného ZD Klenovice na Hané, které jim je dováží do Pivína, avšak už v 10 hodin dopoledne, takže důchodci si je musí v poledne znovu tepelně zpracovat (nutné podotknout, že jídlo tak ztrácí svou hodnotu). Cena jednoho obědu činí Kč 41.--.

Ve spolupráci s vedoucí stravovny jsme došly k následujícím kalkulacím. První z nich představuje výpočet ceny jednoho obědu, a to pro děti z MŠ a ZŠ. Druhá kalkulace se týká předpokládaného zapojení důchodců do stravovacího řetězce. Pro snadnější pochopení nejprve uvádím vzor cenové kalkulace bez dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR

 

Školní jídelna při ………………………………….

 

C e n o v á k a l k u l a c e

1 obědu dospělé osoby

Platnost omezena na dobu od ………………….. do …………………. 2000

(Případně do doby dalšího stanovení kalkulace.)

 

I n d i v i d u á l n í k a l k u l a c e

Náklady na materiál …………………… Kč

(finanční limit na nákup potravin)

Náklady na mzdy .………………….. Kč

Věcné náklady (režijní) …………………… Kč

________________________________________________________________

 

Vlastní náklady …………………… Kč

Zisk 5 % …………………… Kč

________________________________________________________________

Cena obědu celkem …………………… Kč

 

 

 

 

Zpracováno pro potřebu školní jídelny dne …………………….. 2000.

Jméno vedoucí školní jídelny …………………………….

 

Zpracováno podle Zpravodaje školního stravování 1, 2000 – 2001, vydaného Společností pro výživu ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

 

 

 

Výpočet obědů na rok 2000: Celkový počet pracovních dnů …………………

Odpočet za hlavní prázdniny …………………

Odpočet za ostatní prázdniny ………………...

Počet dnů vydávaných obědů ………………..

Celkový počet obědů za 1 rok: X dnů * X obědů = …………….. zaokrouhlit

Výpočet nákladů na mzdy: provozních pracovníků (počet), vedoucí

Hrubá mzda ……………. Kč * 12 měsíců ……………………… Kč

Pohyblivé složky (odměny atp.) ……………………… Kč

_____________________________________________________________

Celkem ……………………… Kč

 

Výpočet mzdových nákladů na 1 oběd:

……………………. Kč : počet obědů = ………………………. Kč

 

Výpočet věcných nákladů (režijních):

Stanovit výpočtem za 1 rok

 1. Palivo

 2. Elektrická energie

 3. Vodné, stočné

 4. Náklady na opravy a udržování ZP

 5. Odpisy ZP – pořizovací cena 10 %

 6. Výkony spojů

 7. Náklady na pracovní oděvy

 8. Náklady na čistící prostředky a předměty

 9. Kancelářské potřeby, tiskopisy, služby

 10. Obnova stolního nádobí

 

Výpočet věcných nákladů na 1 oběd:

X Kč nákladů : počtem obědů = náklad v Kč (věcný)

Finanční limit na nákup potravin je stanovený podle nejvyšší věkové kategorie dětí.

 

 

 

 

Cenová kalkulace obědů pro děti z MŠ a ZŠ

 

Počet dnů : 200

Obědů za rok: 15 000

Mzda: 120 000.-- Kč

Odměny: 5 000.—Kč

________________

Celkem 125 000.—Kč

 

Mzdové náklady na 1 oběd: 125 000 : 15 000 = 8.30 Kč

 

Věcné náklady: - el. energie 50 000.-- Kč

- čistící prostředky 5 000.-- Kč

- opravy 10 000.-- Kč

- voda 10 000.-- Kč

________________

 

Celkem 75 000.-- Kč

 

Věcné náklady na 1 oběd: 75 000 : 15 000 = 5.-- Kč

 

- náklady na materiál 10.70 Kč

- náklady na mzdy 8.30 Kč

- věcné náklady 5.-- Kč

_____________

- vlastní náklady 24.-- Kč

- 5 % 1.20 Kč

______________

Cena celkem 25.20 Kč

 

 
 

 

 

Cenová kalkulace rozšířená o nové strávníky (důchodci)

Počet dnů: 200

Obědů za rok: 20 000

Mzdy: 125 000.-- Kč

 

Mzdové náklady na 1 oběd: 125 000 : 20 000 = 6.30 Kč

 

 

Věcné náklady:

- el. energie 50 000.-- Kč

- čistící prostředky 5 000.-- Kč

- obnova stolního nádobí 30 000.-- Kč

- voda 10 000.-- Kč

- opravy 10 000.-- Kč

______________

Celkem 105 000.-- Kč

 

Věcné náklady na 1 oběd: 105 000 : 20 000 = 5.30 Kč

 

 

- náklady na materiál 23.-- Kč

- náklady na mzdy 6.30 Kč

- věcné náklady 5.30 Kč

___________

- vlastní náklady 34.60 Kč

- 5 % 1.70 Kč

____________

Cena celkem 36.30 Kč

 

 

 

 

 

 1. Možnosti obce

O ziskovosti obce v tomto “projektu” nelze hovořit, protože zisk je pouze 1.20 Kč z jednoho obědu u dětí a 1.70 Kč u důchodců, avšak obec by měla možnost udělat něco užitečného pro své starší obyvatele. Také rodiče dětí navštěvující MŠ či ZŠ by byli jistě rádi, že jejich děti dostávají hodnotnou stravu a včas. Rovněž vedoucí stravovny a kuchařka by nepřišly o svá místa.

 

5. Závěr

Po rozhovoru se starostou obce jsem dospěla k následujícímu závěru. Obec má zájem o to, aby provoz školní jídelny byl zachován, avšak by nebyla ochotna navrhované řešení realizovat. Ráda by totiž na fungování stravovny získala nějaké finanční prostředky, spíše než ji sama “dotovala”. Rozšířením vývařovny o obědy pro důchodce by obecní úřad musel zakoupit nové stolní vybavení kuchyně, přibližně v hodnotě 30 000.—Kč (viz. cenová kalkulace). Proto se raději rozhodne pro dovoz obědů ze ZD Klenovice na Hané, jehož hodnotu si bude hradit sám spotřebitel. Obci tímto odpadnou i náklady s provozem jídelny spojené (př. náklady na úhradu elektrické energie, náklady na opravy a údržbu, na mzdy kuchařky, vedoucí stravovny atp.).