Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Podniková organizace

Podniková organizace

 • členění podniků

 • malé a střední podniky, jejich charakteristika a význam

 • společné podnikání s právní subjektivitou a bez právní subjektivity

 • tichá společnost, konsorcium

Podniky členíme dle následujících hledisek: 25682uun76yng2d

 • dle předmětu činnosti = výrobní, zemědělské, poskytující služby, obchodní • dle právních forem

 • dle velikosti- malé ( do 50 zaměstnanců)

- střední (nad 50 zaměstnanců do 500 zaměstnanců) un682u5276ynng

- velké (nad 500 zaměstnanců)

Soukromé, malého a středního podnikání

Je základem každé dobře fungující společnosti, v rámci evropského společenství tvoří malé a střední podnikání 95% celkového podnikání.

 • jednodušší řídící struktura

 • jsou přizpůsobivé na změny na trhu

 • podílí se na tvorbě terciálního sektoru (služby)

 • vytváří se nová pracovní místa

malé a střední podnikání = patří sem malé a střední podniky do 500 zaměstnanců a podniky s hodnotou fixního kapitálu 75 miliónů ECU.

malá organizace (zahraničí) je firma do 25 pracovníků. Nepočítá SZP a DNP.

Právní formy podnikání

(vychází se z obchodního zákoníku)

A. osobní - veřejná obchodní společnost

B. kapitálové - společnost s ručním omezeným

- akciová společnost

C. smíšené - komanditní společnost

 • způsobilost k právům a povinnostem = začíná dnem narození a končí smrtí

 • způsobilost k právním úkonům = vzniká dosažením věku 18 let. Způsobilost může odebrat soud a to částečně nebo úplně.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY

A. osobní- osobní účast na podnikání

- osobní ručení za závazky celým svým majetkem (v.o.s. 100 000,--)

B. kapitálové- typická je majetková účast společníků na podnikání

- společníci se osobně neúčastní

- společníci jsou povinni složit kapitálový vklad

- společnost je založená společenskou smlouvou

- vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

- za majetek společníci ručí do výše nesplaceného vkladu

 

Nesplacený vklad - při vzniku musí být splaceno 30 % ze základního vkladu a zbytek splatit do 5 let.

C. smíšené - vykazují znaky obou společností jak osobní tak i kapitálové. Je pro ně typické, že část společníků se osobně účastní na podnikání společnosti a ručí za závazky společnosti neomezeně a to celým svým majetkem, to jsou komplementáři v komanditní společnosti a druhá část společníků přináší kapitálový vklad a nese podnikatelské riziko jen do výše vkladu vloženého do podnikání a nemůže se zásadně osobně účastnit na podnikatelské činnosti. To jsou komanditisté v komanditní společnosti.
Společné podnikání

Při sdružování osob ke společnému podnikání mohou a nemusí vzniknout nové právní subjekty. Dle toho rozlišujeme společnosti bez právní subjektivity a společnosti s právní subjektivitou. Pokud sdružením osob vzniká nový subjekt musí být z pravidla zúčastněné osoby nositeli podnikatelského oprávnění. Pokud při sdružování podnikatelů vzniká nový právní subjekt nebo-li společenství osob je nositelem podnikatelského oprávnění toto společenství, nikoli účastníci (obchodní společnosti, družstva.

Sdružení je upraveno občanským zákoníkem pod názvem smlouva o sdružení. Do tohoto společenství se sdružují podnikatelé, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu. Sdružení nemá způsobilost k právům a povinnostem. Podnikatele hospodaří na společný účet. Ve smlouvě o sdružení bývá upraveno např. výše poskytnutého vkladu každého účastníka, není-li uvedeno ve smlouvě má se za to, že všichni účastníci poskytli stejný vklad. Ve smlouvě je obsaženo, že majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dále je zde upraven výstup ze sdružení, vyloučení a právo rozhodování.

Tichá společnost

Tichý společník - tato osoba se podílí na podnikání jiného podnikatele a to tím, že vloží peníze do podnikání, ale nezasahuje do řízení, má právo nahlížet do účetních knih. Na podnikání jednoho podnikatele se může podílet více tichých společníků. Tichý společník se jeví jako společnost, ale navenek vystupuje jen podnikatel.

Konsorcium

 • je založeno na základě smlouvy o sdružení

 • upravuje jej občanský zákoník

 • podnikatelé se sdružují, aby realizovali jeden nebo více obchodů na společný účet a pod společným jménem

 • vede se jedno jediné účetnictví

 • účastníci musí mít oprávnění k podnikání

 • za závazky přímo ručí jednotlivý účastníci

Smlouva u konsorcia musí obsahovat

 • údaje účastníků

 • hospodářský účel, kterého má být dosaženo

 • výše vkladů

 • dělení příjmů a zisků

 • vložený majetek je po dobu podnikání spoluvlastnictvím všech účastníků sdružení

 • při zániku mají účastníci právo na rozdělení majetku, který byl nabyt v době podnikání.