Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Logistické řízení

  Logistické řízení

 1. Úvod

 

Doprava a manipulace s materiálem je poměrně široká oblast,která zahrnuje všechny aspekty pohybu či přesunu surovin,zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci výrobního závodu,ale i mimo něj.

Tyto činnosti vždy vyvolávají náklady,které se jen obtížně promítají do přidané hodnoty výrobků.Primárním cílem je tedy dopravu a manipulaci a s nimi související náklady minimalizovat.Budeme-li za těžký průmysl považovat zejména hutě,doly,strojírenství,pak je z jejich charakteru zřejmé ,že kladou na manipulaci a dopravu vysoké nároky.Dříve při hodnocení těchto problémů převažovala technická stránka věci.Dnes je velmi aktuální všestrannější pohled.Hovoříme tak o logistice a o logistickém řízení.

Cílem této práce je nastínit logistické přístupy a popsat technické aplikace v jednotlivých oborech těžkého průmyslu.

 

2. Logistické řízení

 

Logistika staví na pěti zásadních pravidlech úspěšného řízení:

 

 • Správné položky (zboží,materiál) potřebné pro spotřebu nebo výrobu je potřebné dostat na

 • Správné místo ve

 • Správnou dobu ve

 • Správném stavu a za

 • Správné náklady

 

 

Cílem aplikace výšeuvedených pravidel je napomoct k obecně úspěšnému podnikání, jehož podstatným cílem je maximální zisk. Logistické řízení funguje jako systém služeb hlavnímu výrobnímu procesu a obchodní realizaci.

 

 

3 Systém manipulace a dopravy v průmyslu

 

Přes obecnou platnost logistických zásad řízení se systémy v jednotlivých odvětvích národního hospodářství odlišují. Podle druhu a množství dopravované hmoty jsou specifické hlavně technické prostředky dopravy a manipulace.

Pro oblast průmyslu lze spatřovat mnoho společných prvků. Těžký průmysl má pak svá další specifika.

Potřebné bude ještě rozlišení pojmů doprava a manipulace.

Doprava je obecnější pojem. Manipulací se obvykle rozumí jednotlivé úkony (nakládání, přemísťování, vykládání). Manipulace může být v zásadě mezioperační nebo technologická – operační. Technologická manipulace je spojena s vykonáním technologické operace, při které se mění fyzikální, chemické a jiné vlastnosti materiálu podle technologického postupu – předpisu.

 

Nyní k podmínkám v průmyslu,přičemž budeme používat obecnějšího pojmu doprava.

Podle místa působení rozlišujeme:

 

 • Vnitrozávodovou dopravu a

 • Mimozávodovou dopravu

 

Vnitrozávodová doprava zajišťuje pohyb hmotných prostředků na území závodu.Jde například o dopravníky,hydraulickou a pneumatickou přepravu, výtahy, jeřáby vysokozdvižné vozíky atd.Vnitrozávodové doprava probíhá buď uvnitř objektů,nebo mezi jednotlivými objekty.

Mimozávodová (vnější) doprava zajišťuje pohyb hmotných prostředků mimo území závodu. Jejím úkolem je zabezpečit přísun materiálu a polotovarů a dopravit hotové výrobky k odběratelům. Jde například o dopravu železniční,leteckou,silniční,lodní atd.

 

4. Specifika dopravy a manipulace v těžké průmyslu

 

Pro těžký průmysl je charakteristická vysoká náročnost na objem dopravovaného materiálu. Přes podstatný pokrok zejména ve dvacátém století je stále práce lidí v těžké průmyslu velmi namáhavá a i relativně nebezpečná a to právě díky značnému objemu dopravy. Podle jednotlivých charakteristických postupů dopravy budeme blíže rozlišovat jednotlivé dopravní činnosti.

 

4.1. Nakládka a vykládka materiálu

 

V těžkém průmyslu se jedná především o materiály sypké a kusové.

 

Sypké materiály

Nejvýznamnější je doprava uhlí na šachtách,rud,vápence a koksu v železárnách a písku ve slévárnách. Pro mechanizaci transportních operací se sypkými materiály se používají mechanické lopaty, dopravníky, drapákové mechanizační prostředky, štítové, lopatové a korečkové nakladače a vykladače.

 

Kusové materiály

Mechanizační jednotky mohou být součástí dopravního prostředku, nebo jde o dva nezávislé stroje. Jako součást dopravního prostředku se používá zdvihací hydraulická ruka, nebo hydraulické sklopné čelo korby. Nejčastějším prostředkem pro mechanizaci ložných operací jsou jeřáby. Jeřáby mohou být mostové, konzolové, portálové, nebo mobilní jeřáby upevněné zpravidla na nákladních vozidlech.

Velmi často se používají nízkozdvižné a zejména vysokozdvižné vozíky. Vyrábějí se v nejrůznějších provedeních a s různými doplňkovými zařízeními.

Pro nakládku a vykládku lze s výhodou využít nejlevnější a spolehlivé dopravy a to s využitím gravitace. Používají se různé skluzy, kladičkové, nebo válečkové dopravníky.

 

Pásové, laťkové, řetězové a jiné typy dopravníků jsou vhodné tam, kde je zapotřebí překonávat výškové rozdíly a kde vzdálenost mezi dopravním prostředkem a místem odběru není příliš velká.

 

Rampy

 

Rampy jsou stavebně-technickými prvky budov, které usnadňují ložné manipulace. Jejich různé uspořádání umožňuje nakládání i několika vozidel najednou (pilové rampy, poloostrovní rampy). Často se používají i různé hydraulické můstky a rampy, které umožňují vyrovnávání různých výšek.

 

 

 

4. 2. Kontejnerizace a paletizace

 

Kontejnerizace a paletizace jsou dvě obdobné manipulační, přepravní a skladovací metody, při kterých se po ukládání manipulovaného materiálu používá kontejnerů a palet. Rozdíl mezi paletou a kontejnerem spočívá v tom, že kontejner je obvykle ze všech stran uzavřen a má tvar skříně. Palety i kontejnery se vyrábějí v normalizovaných rozměrových řadách nejčastěji se používá prosté palety typu Euro (800x1200). Zboží uložené na paletě je často přepásáno páskem z plechu, nebo z plastické hmoty. Pro speciální výrobky se vyrábějí i speciální palety. Příkladem mohou být speciální palety se třmeny k přepravě tyčového materiálu a válcovitých předmětů.
Paletizace a kontejnerizace zaznamenává v poslední době podstatný rozmach. Palety obíhají jako vratný obal.

 

 

 

 

4. 3. Skladování na volném prostranství

 

Pro těžký průmysl je typické právě skladování na volném prostranství. A to vzhledem k velkému objemu skladovaného materiálu. Jde například o skladování rud, vápence, ocelového šrotu, písku, atd.

 

Tyčový a profilový materiál se ukládá nejlépe na železobetonové podkladnice, které zamezují vtlačení materiálu do podkladu, k manipulaci se pak používají mobilní jeřáby, nebo jeřáby mostové, kozové, otočné, atd. I na volných prostranstvích se používají různé regály. V nich se skladují například odlitky a výkovky.

 

4. 4. Skladování v krytých skladech

 

Těmito sklady jsou haly, nebo speciální zejména ocelové objekty, jako jsou násypníky, nádrže, atd.

 

Tyčové a profilové hutní materiály se v krytých skladech většinou skladují v zařízeních jako jsou stromečkové regály, stojany a palety. Takovéto materiály se často svazkují a manipuluje se s nimi za pomoci různých jeřábů.

Plechy se ve skladech uskladňují v tabulích, nebo ve svitích. Pro manipulaci se svitky se používá podvěsných jeřábů, se zvláštním závěsem (trnem) na svitky. Plechy v tabulích se přemisťují většinou ve svazcích za pomoci vysokozdvižného vozíku. Obdobně se skladují i svitky drátu.

Specifikou těžkého průmyslu jsou často vysoké teploty přepravovaných materiálů a dílců. Dopravní zařízení musí být konstrukčně řešeno tak, aby odolávalo vysokým teplotám. To platí o kovárnách, slévárnách, atd. Velmi časté je použití podvěsných drážek, válečkových tratí a speciálních vozíků.

Pro manipulaci s kovovými předměty se často používá i různých zařízení, která pracují na principu elektromagnetu.

Skladování materiálu a polotovaru pro výrobu se podle moderních logistických metod omezuje. Cílem je nakoupit materiál až v době jeho potřeby a dodat jej tak přímo, bez skladování, do výroby.

 

5. Závěr

 

Doprava a manipulace v těžkém průmyslu má svá specifika. Důležitý je například důraz na dodržování bezpečnostních předpisů, jelikož právě při dopravě a manipulaci vzniká více než polovina pracovních úrazů. Zejména rozvoj automatizace v posledním období výrazně přispívá ke snižování náročnosti těchto činností. Součástí řídících transportních jednotek jsou ve stále větším měřítku vyspělé elektronické prvky. Přitom těžký průmysl není odvětví, kde by pokrok zaznamenával největší a markantní změny. Pro jejich výraznější prosazení je stále větší motivací úspora nákladů a úspěch v ostrém konkurenčním boji.

 

6. Seznam použité literatury

 

 1. Vejchoda, Rejman, Líbal: Manipulace a materiálem v těžkém strojírenství. SNTL, Praha 1963

 2. Pavlíček, E.: Logistika. HAT, Plzeň 1999

 3. Černoch, S.: Strojně-technická příručka 1, 2. SNTL, Praha 1968

7. Obsah

 

 1. Úvod

 

 1. Logistické řízení

 

 1. Systém manipulace a dopravy v průmyslu

 

 1. Specifika dopravy a manipulace v těžkém průmyslu

 

  1. Nakládka a vykládka materiálu

  2. Kontejnerizace a paletizace

  3. Skladování na volném prostranství

  4. Skladování v krytých skladech

 

 1. Závěr

 

 1. Seznam použité literatury

 

 1. Obsah

OSTRAVSKá UNIVERZITA – PEDAGOGICKá FAKULTA

Seminární práce z předmětu Stroje a zařízení 2

Téma :

Manipulace v těžkém průmyslu

Ladislav Gróf

2. ročník; OV-TeV