Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Referátu, Téma, Referaty, Projekt

Kalkulace

Kalkulace Oděvní podnik vyrábí pracovní kalhoty a zimní pracovní kabáty. Plán výroby na 3. čtvrtletí roku 2000 je 12 500 ks pracovních kalhot a 5 000 ks pracovních kabátů. THN spotřeby materiálu na 1 ks kalhot: ...
Pokracuj

Publicrelations

S l e z s k á U n i v e r z i t a O b c h o d n ě p o d n i k a t e l s k á f a k u l t a K a r v i n á S E M I N á R N í P R á C E Z P Ř E D M Ě T U Publicrelations ...
Pokracuj

Analýza trhů organizací a kupní chování organizací

Analýza trhů organizací a kupní chování organizací Odlišnosti od spotřebitelského trhu: - nákup z důvodu vytvoření zisku, snížit níklady, uspokojit potřeby zaměstnanců, splnit právní z&aacu ...
Pokracuj

KLASIFIKACE NáKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVí

KLASIFIKACE NáKLADŮ V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVí Obsah: 3.1 Význam klasifikace nákladů v manažerském účetnictví Druhové členění nákladů Účelové ...
Pokracuj

PODKLADY PRO CENOVá ROZHODOVáNí

PODKLADY PRO CENOVá ROZHODOVáNí Obsah: 12.1 Úvod 12.2 Ceny s hlediska výrobce 12.3 Toky nákladů a výnosů 12.4 Metody kalkulace cen 12.5 Využití kalkulace cen v cenovém rozhodování 12.6 Závěr 12.1 Úvod. ...
Pokracuj

EKONOMICKá FILOZOFIE STáTNíHO INTERVENCIONISMU - KEYNESE

EKONOMICKá FILOZOFIE STáTNíHO INTERVENCIONISMU - KEYNESE J. M. KEYNESE 1. J. M. Keynes (životopisné poznámky, hlavní práce). 2. Tzv. Keynesovská revoluce (východiska, předmět a metoda ekonomické analýzy). Keynesova teorie zam ...
Pokracuj

Inflace a protiinflační politika v ČR

SLEZSKá UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ Katedra financí Peníze, banky a finanční trhy   Seminární práce Inflace a protiinflační politika v ČR ...
Pokracuj

Charakteristika 3 hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve sv. hospodářství

Charakteristika 3 hlavních center sv. hospodářství, jejich specifické rysy a postavení ve sv. hospodářství Záp. Evropa (nejstarší pol. 18. století) USA (konec 19. století) Japonsko (po ...
Pokracuj

Přidružené země a rozšiřování EU, kritéria vstupu do EU, předpokládané důsledky vstupu ČR do EU

Přidružené země a rozšiřování EU, kritéria vstupu do EU, předpokládané důsledky vstupu ČR do EU původně 6 zemí, roce 95 už 15 zemí v minulosti se ES rozšiřovalo o země s tržním charakter ...
Pokracuj

NIZ, jejich ek. charakteristika a postavení v SH

NIZ, jejich ek. charakteristika a postavení v SH Znaky vysoký stupeň industrializace velký podíl zpracovatelského průmyslu na HDP orientace na export výrobků zpracovatelského průmyslu velký vědeckotechnický potenciál vysoký HDP/ ob. ...
Pokracuj

Referaty Ekonomie

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62