Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Účetní zásady, účetní zápisy, účetní knihy

Účetní zásady, účetní zápisy, účetní knihy

 1. Účetní zásady

 • podle Zákona o UCE č. 563/91 Sb.

 • součástí jsou obecné účetní zásady (pravidla, kterými se ÚJ řídí při vedení UCE)

 1. Zásada ÚJ: ÚJ = uzavřený celek, který vede UCE

 2. Zásada nepřetržitosti trvání ÚJ: UCE vede od začátku do konce 47238hgd13ufd6v 3. Zásada nezávislosti ÚO: ÚP do příslušného období

 4. Zásada objektivity UCE: úplně, průkazně, věrný obraz skutečnosti

 5. Zásada bilanční kontinuity: návaznost KS a PS

 6. Zásada oceňování majetku a závazků: v historických cenách, reálně gf238h7413uffd

 7. Zásada opatrnosti: do ocenění promítnout rizika à OP, rezervy

 8. Zásada zákazu kompenzace: A x P, N x V, P x V

 9. Zásada stálosti metod - metody nelze v průběhu měnit (např. odpisy)

 1. ÚZ

Pojem, členění

 • podle ÚD do ÚK

 • pečlivý, trvalý psací prostředek; neškrtat !!!

 • časové (chronologické) - deník

 • věcné (soustavné, systematické) - HK + knihy AE

 • jednoduché - MD/D

 • složité

Přezkušování ÚZ a jejich správnosti

 1. formální - podvojnost (předvaha), návaznost SE a AE

 2. věcné - inventarizace

Oprava ÚZ

 1. účetní

- na základě nového ÚD

 • částečné storno - snížení částky

 • úplné storno - špatná strana nebo účet

 • doplňkový zápis - zvýšení částky

 1. neúčetní

= přeškrtnutí ÚZ + datum a podpis

 • lze provést pouze do uzávěrky

 1. ÚK

 1. JUCE

 • Peněžní deník

 • Kniha P a Z

 • ostatní pomocné ÚK - IK, SK, ML, kniha zakázek,…

 1. PUCE

 • deník: všeobecný, dílčí (stejnorodé ÚP), tabelární (D + HK)

 • HK = soubor SÚ

 • knihy AE - peněžní i naturální jednotky

 • nutný je seznam knih

Forma:

 • vázané (pokladní kniha)

 • volné listy

 • sestavy z počítače

 1. Analytická evidence

 1. Systém JUCE

 2. Charakteristika, funkce

Charakteristika

 • oddělené sledování PP od majetku, P a Z

Funkce

 1. evidenční - přehled P a V, stav a pohyb majetku a Z

 2. kontrolní - kontrola hospodaření majetku a Z

 3. preventivní - zajištění ochrany majetku

 4. rozbor - zjištění obch. jmění a HV

 1. ÚJ vedoucí JUCE

 • dle Zákona o UCE

 • podnikatelé nezapsaní v OR

 • ost. FO provozující činnost podle jiných předpisů (advokáti, právníci, lékaři, veterináři)

 • pol. strany a hnutí, občanská sdružení, nadace - pokud loňské P nedosáhly 3 mil.

 • PO s rozpočtem do 500.000,-

 • církve a náboženské společnosti

  1. Účetní knihy

  2. peněžní deník - evidence peněžních P a V (PPD, VPD, VBÚ, VÚD)

  3. kniha P a Z

  4. pomocné knihy

  • IK

  • SK/KZ

  • ML

  • Kniha cenin (Poštovní kniha)

  • Kniha evidence DPH a SD

  • Kniha denních tržeb - obchodník

  • Kniha jízd,…

  à dle rozsahu fy

  1. Uzávěrkové operace

  2. mezisoučet v PD

  3. uzávěrkové operace

  • zdan. V - odpisy, tvorba rezerv, ZC prodaného IM, kurz. ztráta, fin. leasing

  • zdan. P - IM vl. činností, kurz. zisk, čerpání rezervy

  1. uzavření ÚK, obratové soupisky

  2. HV. daň à do knihy Z

  3. Výkaz o majetku a Z, P a V - 2 různé výkazy !!!

  4. Soupis jmění (úč. výkaz)

  V PENĚŽNíM DENíKU DĚLáME UZáVĚRKU MĚSíČNĚ

  1. Peněžní deník

  1. Zvláštnosti účtování v s. r. o. a a. s.

  2. S. R. O.

  Pojem, podmínky

  • spolu s a. s. patří ke kapitálovým společnostem (protože povinně vytváří ZJ)

  • ZJ = peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti (dle OZ) - jeho výše se zapisuje do OR

  • její ZJ je tvořeno předem stanovenými vklady společníků

  • počet společníků: 1 - 50

  • hodnota ZJ: min. 100.000,-

  Vklady

  • vklad 1 společníka: min. 20.000,-

  • výše vkladu musí být dělitelná 1000

  • u nepeněžitých vkladů musí být ve společenské smlouvě uveden předmět vkladu, jeho hodnota a částka, kterou se vklad započítává

  Ručení

  • společnost: celým svým majetkem

  • společník: do výše nesplaceného vkladu

  1. Účtování v s. r. o.

  Založení

  • před podáním návrhu na zápis do OR musí být každý peněžitý vklad splacen min. ze 30 %

  • musí být splaceno min. 50.000,- (peněžité i nepeněžité vklady)

  • při založení jediným zakladatelem musí být ZJ splaceno zcela

  • způsob: společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou (1 zakladatel; forma notářského zápisu)

  Vznik

  • dnem zápisu do OR

  • návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti

  • ke dni vzniku sestavuje zahajovací rozvahu a začíná vést UCE

  Tvorba RF

  1. přímo při vzniku

  2. ze zisku

  • z čistého zisku vykázaného v řádné úč. závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří

  • nejméně ve výši 10 % čistého zisku

  • nejvíce 5 % hodnoty ZJ

  1. doplňování

  • ročně o částku buď určenou ve spol. smlouvě (stanovách), nejméně o 5 % čistého zisku

  • až do výše určené ve spol. smlouvě (stanovách), max. však 10 % ZJ

  Zvýšení ZJ

  1. Vkladem společníků

  • peněžitým

  • pouze jsou-li zcela splaceny dosavadní peněžité vklady

  • nepeněžitým

  1. Z vlastních zdrojů

  • rozhoduje o něm VH

  • zvyšuje se tím výše vkladu každého společníka v poměru odpovídajícím jeho dosavadnímu vkladu

  Snížení ZJ

  • rozhoduje o něm VH

  • nesmí jej snížit pod 100/20.000,-

  • jednatelé jsou povinni zveřejnit snížení ZJ a jeho výši do 15 dnů po rozhodnutí 2 * po sobě s časovým odstupem 30 dnů

  • v tomto oznámení se vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své P do 90 dnů od posledního oznámení

  Zánik účasti společníka

  • zrušení soudem

  • vyloučení

  • dohoda všech společníků

  • obchodní podíl vyloučeného spol. může být převeden na třetí osobu nebo na jiného společníka (se souhlasem VH)

  • společníkovi vzniká právo na vypořádací podíl (poměr splaceného vkladu tohoto společníka ke splaceným vkladům ostatních společníků), daní se 25 %

  Zrušení a likvidace společnosti

  Možnosti

  1. uplynutím doby, na kterou byla založena

  2. dosažením účelu, pro který byla založena

  3. dnem uvedeným v rozhodnutí společníků o zrušení společnosti

  4. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti

  5. rozhodnutím společníků o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu

  6. prohlášením konkurzu

  • zákon o konkurzu a vyrovnání č. 328/91 Sb.

  ÚPADEK - dlužník má min. 2 věřitele a není schopen delší dobu plnit své splatné Z, je v předlužení; ochranná lhůta 3 - 6 měsíců, musí ji povolit soud

  PŘEDLUŽENí - Z > majetek + očekávaný výnos z podnikatel. činnosti

  • s likvidací

  • bez likvidace - sloučení, splynutí, rozdělení, přeměna

  Konkurzní podstata

  = majetek podléhající konkurzu

  • soud stanoví správce konkurzní podstaty

  • správce provede soupis podstaty a tu zpeněží prodejem či dražbou

  • nemovitosti v cizině do KP nepatří, movité věci ano

  Likvidace společnosti

  • vstup společnosti do likvidace se zapisuje do OR

  • po dobu likvidace se užívá obch. jména s dovětkem "v likvidaci"

  1. příprava zrušení (projekt rozdělení, sloučení, splynutí)

  2. mimořádná úč. závěrka - i v případě bez likvidace, pokud je řádná závěrka ke dni rozhodnutí o zrušení starší než 9 měsíců

  3. samotná likvidace

  Likvidátor

  • přechází na něj působnost stat. orgánu

  • jmenuje jej stat. orgán, příp. soud

  • je zapsán v OR

  • činí jménem společnosti úkony směřující k likvidaci (+ plní závazky, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost)

  • zjistí-li předlužení likvidované společnosti, podá návrh na prohlášení konkurzu

  • oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům, zveřejní výzvu k přihlášení pohledávek ve lhůtě ne kratší než 3 měsíce

  • ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidační účetní rozvahu

  • ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku + konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku (= hodnota majetku, který zbude po úplné úhradě všech Z po likvidaci) mezi společníky (à likvidační podíl; daní se 25 %) x vypořádací podíl (= podíl na čistém obch. jmění; vyplácí se společníkovi, pokud vystoupí během trvání společnosti)

  • do 30 dnů po skončení likvidace podá rejstříkovému soudu návrh na výmaz společnosti z OR

  Pořadí uspokojování věřitelů

  • přednostní věřitelé musí být zásadně uspokojeni v plné výši, ostatní poměrně

  • přednostní věřitelé

   • N řízení související s konkurzem a vyrovnáním vznikající věřitelům, soudu, vyrovnávacímu správci

   • pohledávky 1. třídy

    • nároky zaměstnanců na výplatu za poslední 3 roky

    • pohledávky druhé třídy

     • platby SZ, daně a poplatky, soudní poplatky za konkurzní řízení za poslední 3 roky

     • ostatní

      • dodavatelé

      Zánik společnosti

      • ke dni výmazu z OR

      1. A. S.

      Pojem, podmínky

      • patří mezi kapitálové společnosti

      • ZJ je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě

      • počet společníků: 1 PO, jinak 2 a více účastníků

      • hodnota ZJ: min. 1.000.000,-; jemu musí odpovídat souhrn jmen. hodnot akcií

      Ručení

      • společnost: celým svým majetkem

      • společník: vůbec

      Práva a povinnosti akcionáře

      POVINNOST: zaplatit celou jmenovitou hodnotu v době určené ve stanovách, nejpozději do 1 roku od vzniku (kromě zaměstnaneckých akcií)

      PRáVO NA:

      • podíl na zisku

      • podíl na likvidačním zůstatku

      • účast na VH, hlasování

      1. Účtování v a. s.

      Založení, upsání akcií

      • způsob: zakladatelská smlouva či zakladatelská listina, součástí je návrh stanov

      • výzva k upsání akcií (ale je možné splatit celé ZJ zakladateli)

      • dochází k němu zápisem do listiny upisovatelů

      Výše splácení

      • peněžitý vklad - min. 10 % + EA à akcie jsou upsány

      - min. 30 % do ustavující VH

      • nepeněžitý vklad

      • před zápisem do OR vydá správce vkladu upisovateli písemné potvrzení o upsané a splacené části vkladu

      Neúčinné upisování akcií

      • do konce lhůty vyhlášené ve výzvě nedosáhne hodnota upsaných akcií výši navrhovaného ZJ

      • à práva a povinnosti upisovatelů zanikají

      • zakladatelé jsou povinni vrátit upisovateli zaplacenou částku + obvyklý úrok

      Vznik

      • zápis do OR

      • potvrzení je vyměněno za zatímní list nebo za akcii (jestliže je splacen celý její emisní kurz)

      Tvorba RF

      1. poprvé - z čistého zisku

      • minimálně 20 % čistého zisku

      • maximálně 10 % ZJ

      1. roční příděl

      • minimálně 5 % čistého zisku

      • konečná výše: min. 20 % ZJ

      Zvýšení ZJ

      1. Upsáním nových akcií

      • pokud jsou splaceny dříve upsané akcie

      • upisovatel musí uhradit min. 30 % + EA, aby bylo upsání účinné

      • předkupní právo mají majitelé dluhopisů a poté dosavadní akcionáři

      1. Z majetku společnosti

      • rozhodnutí VH po schválení úč. závěrky

      • vydání nových akcií + bezplatné rozdělení mezi akcionáře

      • zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií

       • výměna

       • vyznačení vyšší hodnoty + podpis 2 členů představenstva

       Rozdělení zisku

       • rozhoduje o něm VH

       • po přídělu do RF můžou akcionáři dostat dividendy

       • dividenda = podíl akcionářů na zisku připadající na 1 akcii

       Zrušení a likvidace společnosti

       • likvidace není vyžadována, jestliže:

       • je zamítnut návrh na prohlášení o konkurzu pro nedostatek majetku

       • nezbude-li po ukončení konkurzního řízení žádný majetek

       Obecně

       Založení a vznik
       1) Založení
       353
       411
       2) Splácení vkladu - peněž.
       221
       353
       - nepeněžitého
       02.
       353
       3) Zápis do OR
       411
       411
       Zvýšení ZJ
       - společníky - viz výše
        
        
       - z majetku fy (413, 42.)
       431
       411
       Snížení ZJ (nebo 429)
       411
       431

       S. R. O.
       Nárok společníků na hr. příjem ze závislé činnosti
       522
       366

       A. S.

       Zrušení upsání akcií
       1) Protokol o neúčinném upsání
       411
       353
       2) Vrácení peněž. vkladů
       353
       221
       Dividendy
       1) Nárok
       431
       364
       - daň
       364
       342
       2) Výplata
       364
       221
       Zaměstnanecké akcie - sleva
       428
       353
       Vlastní akcie
       1) Získání - nákupem
       252
       221
       - darem
       252
       413
       2) Prodej - tržba
       221
       661
       - úbytek
       561
       252
       3) Zničení
       411
       252
       - rozdíl proti nominále:568,668
        
        
       Výměna dluhopisů za akcie
        
        
       1) Zpětný odkup
       473
       421
       2) Výměna za akcie
       473
       411
       1. Zvláštnosti účtování ve v. o. s. a k. s.

       2. V. O. S.

       Obecně o v. o. s.

       • alespoň 2 osoby podnikají pod společným jménem

       • ručení: společně a nerozdílně veškerým majetkem

       • návrh na zápis do OR podepisují všichni společníci

       • stat. orgánem je každý společník

       • společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky vzniklé před svým přistoupením

       • zánik účasti společníka à ručí jen za Z vzniklé před zánikem jeho účasti

       • jestliže je jeden společník plátcem DPH, je jím automaticky i celá společnost

       Hospodářský výsledek

       • společnost není poplatníkem DzP PO à zisk se dělí mezi společníky (rovným dílem)

       • stejně tak i zjištěnou ztrátu nesou společníci stejným dílem

       Zánik společnosti - DALŠí důvody

       • výpovědí společníka

       • rozhodnutím soudu

       • smrtí jednoho ze společníků (neupraví-li spol. smlouva jinak)

       • zánikem PO, která je společníkem

       • prohlášením konkurzu na majetek některého ze společníků

       • zbavením nebo omezením způsobilosti k práv. úkonům některého ze společníků

       Vklad budovy - spol. netvoří ZJ
       021
       413