Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Pojem financování, význam

Pojem financování, význam

 • podnik = zákl. druh organizace, cílem je zisk, je to vlastně seskupení výr. činitelů

 • podnikání = činnost, samostatně, zisk, x živnost - upravuje živ. zákon

 • podnikatel - podniká na vl. nebezpečí

 • finanční stránka hospodaření - náklady, výnosy, příjmy, výdaje

Financování = obstarávání kapitálu a jeho optimální rozmístění 57391inl21iej4l • běžné - běžný provoz (materiál, EE, mzdy)

 • mimořádné - IM

Finanční řízení

Aktiva (majetek)
(kapitál, zdroje) Pasiva
Do čeho investovat?
Z čeho investovat?
Kolik?
Kolik zisku ponechat ve firmě?
 • kdo? - Finanční útvar - struktura dle charakteru a velikosti podniku ne391i7521ieej

 • pracují zde:

 • finančně-manažerská skupina - odpovědnost za fin. řízení

 • finančně-kontrolní = účetní skupina - podklady, platby

Činnosti fin. řízení

 • fin. plánování - kolik PP a jejich zdroj, předvídání spotřeby zdrojů a jejich získávání

 • řízení daní

 • vedení UCE - A/P, N/V, P/V

 • péče o fin. prostředky - splácení úvěrů, inkaso peněz

 • vhodné pojištění firmy

 • rozpočetnictví N/V v jednotlivých fm činnostech, P/V, majetek a zdroje

 • udržování dobrých fin. vztahů s okolím - před. s bankou

Význam financování

 • špatné financování je na prvním místě v příčinách platební neschopnosti podniku a vede k jeho zániku

 • dobré financování pomůže podniku obstát v konkurenci TE

Pojmy

 • vyrovnání

  • snaha o zamezení bankrotu

  • podnik sám nabídne způsob vyrovnání svým věřitelům

  • soudní či mimosoudní opatření

 • konkurz

  • úpadek podniku pro platební neschopnost

  • návrh na konkurzní řízení se podává při bankrotu (likvidace)

  • zpeněžení majetku a rozdělení mezi věřitele

 • likvidita

  • schopnost fy dostát svým závazkům

  • ukazatel úspěšnosti

 • rentabilita

  • ziskovost (fa hradí své N a má zisk)

  • ukazatel efektivnosti

 • solventnost

  • schopnost vyhovět peněžním závazkům

  • dlouhodobá likvidita

 • taktika

  • promyšlený, záměrný postup při nějaké činnosti, v nějaké situaci

  • konkrétní přístup

 • strategie

  • nadřazená taktice

  • způsob rozhodování, řešení problémů (obecný)

 • inflace

  • znehodnocení peněz

  • neustálý růst cen

 • diverzifikace

  • rozrůzňování, rozlišování

 • finanční analýza

  • rozbor fin. hospodaření podniku

Příčiny platební neschopnosti

 • špatné financování

 • volba špatných partnerů

 • špatné řízení

Cíle finančního řízení

Proč se v současné době nepovažuje dosažení maximálního zisku za základní cíl?

Růst tržní ceny podniku

(jeho hodnoty)

 • skutečná TC se pozná až při prodeji

 • podmínky:

 1. likvidita

 2. rentabilita

 3. stabilita - vhodné pojištění, schopní lidé, dobrá struktura majetku, zdroje krytí

Dlouhodobé potřeby by měly být kryty z dlouhodobých zdrojů.

Faktory ovlivňující fin. rozhodování

 1. výnos

 2. čas

 3. riziko

(magický trojúhelník)

Druhy fin. rozhodování

 1. Taktické - méně rizikové, méně peněz, nákup od jiného dodavatele, krátkodobější, výrazně nezmění činnost podniku

 2. Strategické - více rizika, více peněz - jiný výr. program, technologie,…

Cíl podniku = růst TC podniku
likvidita
rentabilita
stabilita
 
plnění tohoto cíle je spojeno s fin. rozhodováním
taktické
strategické
problémy s fin. rozhodováním - kam, kolik, z čeho, co se ziskem
 
výnos (kvantita)
čas
riziko
ovlivňují tyto tři faktory

Složky majetku podniku a zdroje jeho financování

Aktiva (majetek)
(kapitál) Pasiva
1. Neoběžný = stálý = fixní = IM
1. Vlastní zdroje - dlouhodobé
- dl., neobíhá, ovlivňuje úroveň čin.
 • ZJ
  HIM
  zisk
  NIM
  fondy
  FI (dl. CP a vklady)
  EA
  DIM
 
 
2. Cizí zdroje
2. OM
a) dlouhodobé
- kr., zajišťuje plynulost hosp., mění formu
  DBÚ - emisní půjčka, hypoteční úvěr
  zásoby (mat., zb., výr., pol.,…)
  obligace (dlouhodobé)
  pohledávky
b) krátkodobé
  fin. majetek (211, 221, pokl. poukázky)
  KBÚ
 
  Z (obchodní úvěry)
 
  ostatní Z (zam., stát - SR, SZ,…)

Další rozdělení zdrojů

 • vnitřní

  • pocházejí z vnitřní činnosti podniku

  • zisk, rezervy, fondy ze zisku, odpisy

 • vnější

  • BÚ, ZJ, EA

Pravidla úspěšného financování

PRACOVNí KAPTIáL

= přebytek krátkodobých A nad krátkodobými P

Rozvaha k…
A
P
IM - dlouhodobá A
Dlouhodobé zdroje
 
 • vlastní
 
  cizí
 
 
OM - krátkodobá A
 
 
Krátkodobé zdroje
 
 

PRACOVNí KAPTIáL
= kr. A / kr. P

  měl by mít koeficient 1,5 - 2,0

 • více - problémy s rentabilitou

 • méně - problémy s likviditou

 1. IM by měl být financován z vl. kapitálu nebo z dl. úvěrů

 2. Část OM může být financována z dl. úvěrů (PK)

 3. Při financování OM je nutné vybírat vhodnou formu cizího kapitálu (před. krátkodobého) z hlediska času - např. přeměna zásob, P na PP nesmí být delší než splatnost tohoto kapitálu

 4. Zadluženost by se měla pohybovat do 50 %, jsou-li dobré podmínky (odbyt) na trhu, může podnik tuto zadluženost zvýšit až na 2/3 celkových zdrojů; úrok by měl být menší než rentabilita celk. kapitálu

 5. SKONTO = sleva dodavatele (pokud odběratel zaplatí dřív)

Při financování OM využít sazeb skonta, někdy je dokonce výhodné si vzít úvěr, zaplatit dříve a získat tuto slevu.

 • emisní půjčka à banka skoupí veškeré obligace

 • výr. spotřeba: SM + SE + služby (OaU, cestovné, nájemné, poštovné, výkony spojů)

Náklady podniku

Náklad

= cena spotřebovaných vstupů

 • ovlivńuje HV (à daně), ceny výkonů (à konkurenceschopnost), slouží k evidenci (UCE)

Členění

 1. ve fin. UCE - druhové členění

  • provozní

   • výr. spotřeba

   • os. N

    • MzN

    • příspěvky na SZ

    • příspěvky zdrav. poj.

    • daně a poplatky

   • D z nemovitosti

    • silniční

    • dědická

    • darovací

    • z převodu nemovitostí

    • k ochraně ŽP

   • odpisy

  • finanční

    • úroky z úvěrů

  • mimořádné

 1. ve VP UCE

  • kde byly vynaloženy

   • výrobní

    • podle výkonů

     • dlaždice A

     • obkladačka 1

    • podle VP útvarů

     • lisovna,…

   • nevýrobní

    • rekreace

    • podnikové byty

  • vztah k objemu výkonů

   • fixní (stálé)

    • s objemem výkonů se nemění

    • mění se skokem (závisí na kapacitě)

    • např. odpisy, nájemné, úroky, plat ředitele, D z nemovitosti

    • N na 1 ks klesají à ÚSPORY Z ROZSAHU

   • variabilní (proměnné)

    • rostou / klesají při změně výroby

    • proporcionální

     • změna přímo úměrně

     • materiálové N

     • mzdové N

    • degresivní

     • rostou pomaleji

     • SE

    • progresívní

     • rostou rychleji

     • mzda za práci přesčas

  • položky kalkulace

   • přímé

    • jednicové + část režijní (dělení)

   • nepřímé

    • režijní

  • původní vynaložení

   • prvotní

    • spotřeba výkonů od cizích dodavatelů

    • SM

   • druhotné

    • vznikají poskytováním výkonů mezi hosp. středisky podniku

Fixní a variabilní náklady a jejich vztah k objemu výroby, tržba

 1. Analýza bodu zvratu (ABZ)

 2. Marginální (přírůstková) analýza (MA)

Analýza bodu zvratu

 • jaký objem výroby musí podnik vyrábět, aby nebyl ztrátový (aby V kryly vzniklé N)

 • à hledáme bod zvratu (kritické množství výroby)

QK = NF / (C - nv)

QK - kritické (minimální) množství výroby

NF - celkové fixní N na tuto výrobu

C - cena za jednotku výkonu

nv - variabilní N na jednotku

c - nv = KONTRIBUCE

= zůstatek z ceny po odečtení var. N

= příspěvek ceny na fixní N

obrat - V

celkové N

variabilní N

N (Kc)

BZ

fixní N

pocet výrobku (ks)

spodní část pod BZ - ztráta

horní část nad BZ - zisk

Předpokládáme, že variabilní N rostou rovnoměrně

Příklady

Navržená cena výrobku = Kč 80,-

var. N na 1 ks = Kč 30,-

celk. fixní N = Kč 250 000,-

QK = 250 000 / (80 - 30) = 5000 ks výrobků

Vypočítejte BZ z těchto údajů:

Výpis z kalkulace (Kč)
Název položky
N na roční objem výroby
N na kalk. jednici
variabilní N
1 250 000,-
250,-
fixní N
400 000,-
80,-
celk. N
1 650 000,-
330,-
V z prodeje
2 250 000,-
450,-

pozn.: projektovaná kapacita 5000 ks/rok

QK = ?, kolik je to %?

QK = 400 000 / (450 - 1 250 000/5 000) = 2000 à 40 %

Kritické množství výroby 2000 ks výrobků za rok představuje 40 % objemu celkové produkce.

Marginální (přírůstková) analýza

 • zjišťuje efektivní objem výroby

 • o zvýšení produkce má smysl uvažovat tak dlouho, dokud přírůstek výnosů (marginální/mezní výnos) převyšuje přírůstek nákladů

 • MEZNí VÝNOS = výnos z dodatečné jednotky výkonu (např. + 1 pracovník)

 • MEZNí NáKLAD = náklad na výrobu dodatečné jednotky výkonu

 • MEZNí ZISK = mezní výnos - mezní náklad

PRAVIDLO:

Firma zvyšuje výkony až k bodu, v němž se mezní výnosy rovnají mezním nákladům à mezní zisk = 0

 • při dalším zvyšování jsou marginální N vyšší než marginální V, tzn. další růst výroby přináší ztrátu

 • důvod: variabilní N v praxi nerostou lineárně - působí tzv. zákon klesajících výnosů

 • vyrobit můžu, prodat nemusím

 • celková PP se zvyšuje, ale PP na jednu osobu je nižší

Příklad

Optimální množství výroby je 7 ks.

Úspory z rozsahu

= snížení N vyplývajících z výroby ve velkém měřítku

 • možnosti:

 • nákup většího množství à množstevní sleva

 • nákup specializovaných strojů a zařízení

 • investice do programů výzkumu a vývoje

 • dělba práce

HP a ekonomické chování podniku

 • řízení podniku je ovlivněno:

 • vnitřními faktory

  • tech. a ekon. stav fy

  • VP vazby

  • úroveň podnik. managementu

 • vnějšími faktory

  • chování D a O = působení trhu

  • HP

  Kapitál

  1. výrobní činitel (zdroj)

    • = nashromážděné prostředky na nákup strojů, zařízení, surovin a polotovarů, sloužících k výrobě zboží

    • nelze bez něj podnikat

   • průmyslový

    • = reálný (budova) + peněžní (úspory) + fiktivní (nakoupené akcie)

   • obchodní

    • oběh statků a služeb

    • akumulace kapitálu = tvorba kapitálu formou jeho postupného hromadění

  2. majetek

   • = IM, OM

   • = pasiva

  Přidaná hodnota

  • kolik hodnoty jsme přidali zpracováním mat. vstupů a následným prodejem zboží (zisk, mzdy)

  • PH = výroba - výrobní spotřeba (mat., SE, služby, odpisy)

  • vyjadřuje potenciální úspěšnost podnikání

  • zjištění: účet 343: P - A

  • zvýšení:

  1. zvýšení ceny (ale co poptávka?)

  2. snížení výr. spotřeby (ale co kvalita?)

  Základní poznatky o ceně

  cena = peněžní vyjádření směnné hodnoty zboží

  Druhy cen

  • práce à mzda, plat

  • peníze à úrok

  • statků a služeb

  • evidenční - při oceňování majetku (např. vstupní cena)

  • tržní - za ni směňujeme (nakupujeme a prodáváme)

  Tržní cena

  • zvláštní názvy u služeb: obchodní marže, nájemné, vodné, poštovné,…

  Funkce

  1. motivační

   • výrobce se musí rozhodnout, co bude vyrábět (to, čeho je nedostatek) à CO

   • má vliv na strukturu a objem výroby (vyšší cena výrobce láká, protože zahrnuje velký zisk)

  2. přídělová

   • cena přiděluje vzácné zdroje (vzácné à drahé)

   • musí vyrábět co nejlevněji, aby prodali à hledá vhodné zdroje (ne ty nejvzácnější)

   • JAK

   • PRO KOHO - ovlivňuje objem a strukturu spotřeby (ředitel si dovolí víc, než učitel)

  Velikost

  • množství práce a prostředků vynaložených na výrobu a oběh - určuje trh (nabídka)

  • užitečnost, potřebnost - určuje trh (poptávka)

  • daně, cla - určuje stát (u nás cla pouze na dovoz)

  Složení ceny

  náklady

  + zisk

  + nepřímé daně, clo

  Cenová politika

  • uplatňuje ji každý podnik

  • zahrnuje to, co závisí na cílech, které podnik sleduje

  1. celková úroveň cen

  • vysoká (náročný zákazník)

  • nízká

  1. ceny

  • jednotné

  • rozdílné

  1. ceny zaváděného zboží

  • nízké - tvorba P

  • vysoké - úhrada N ("slíznutí smetany" - např. móda)

  1. změny cen

  • závislost na živ. cyklu výrobku

  • závislost na ročním období

  1. způsoby stanovení cen

  • N + průměrný zisk

  • podle cen konkurence

  (pokud možno obojí)

  Cíle podniku v cenové oblasti

  1. maximální zisk

  2. návratnost investic (= zisk / zdroje)

  3. objem prodeje (MA)

  4. získání urč. tržního podílu (závisí i na typu zákazníka)

  5. stabilizace pozice na trhu

  Faktory ovlivňující cenovou tvorbu

  1. poptávka

   • kupní síla zákazníka, informovanost, zájem

   • způsob prodeje (komunikace)

  2. celkové náklady na výrobek

   • pod ně může prodávat jen krátce (doprodej, cenová válka)

   • náklad je výchozím bodem pro stanovení ceny

  3. stav a síla konkurence

   • cenová soutěž à cenová válka

   • necenová soutěž - služby, šířka sortimentu, diferenciace výrobku

  4. pozice výrobku v jeho životním cyklu

   • čtyři fáze:

  5. uvedení na trh

  6. růst

  7. zralost

  8. úpadek

  množství

  džíny Levi's 501

  barevné oblecení

  cas

  III.

  IV.

  II.

  I.

  1. uvedení na trh

  • nízká cena à chci získat tržní podíl

  • vyšší cena à kvalitní zboží, budování značky

  1. růst objemu prodeje

  • řada fm snižuje N i ceny

  • definitivní oddělení: "lidové" x luxusní