Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Úvod do makroekonomie

Úvod do makroekonomie

1. Mikroekonomie a makroekonomie

Ekonomie (obecná ekonomická teorie) je studium vybraných oblastí hosp. aktivity. Zpravidla bývá členěna na mikro- a makroekonomii.

Mikroekonomie: chování individuálních ek. subjektů – dílčí jev.

Makroekonomie se zabývá souhrnnými (agregátními) ek. jevy.

2. Makroekonomické subjekty 12785ldz32fjd8r

Toto rozdělení vyplývá ze zapojení do makroek. koloběhu SaS, výr. faktorů a důchodů.

 1. domácnosti • jsou vlastníky výr. faktorů (půdy, práce a kapitálových statků)

 • z vlastnictví výr. faktorů plynou domácnostem z podniků příslušné důchody (mzdy, renty, zisky, dividendy, nájemné,…) dj785l2132fjjd

 • na základě přerozdělování získávají domácnosti také transferové důchody

 • za část svých důchodů nakupují od podniků SaS

 • patří sem domácnosti osob + ústavní domácnosti (domovy důchodců, kláštery,…)

 1. podniky

 • využívají služby výr. faktorů k výrobě SaS

 • tyto statky poskytují všem zbývajícím sektorům i mezi sebou navzájem

 • patří sem materiální výrobní sféra i sféra služeb, veřejné i soukromé vlastnictví, tržní i netržní podniky, jednotlivci

 1. vláda

 • je představována soustavou veřejných rozpočtů

 • příjmy vlády tvoří před. daně a povinné platby na ZSP

 • výdaje lze členit na vládní nákupy SaS a na vládní transferové platby (neekvivalence)

 1. zahraničí

 • nerezidenti – zahraniční subjekty typu domácnost, podnik, vláda

 • export a import statků, různé typy důchodů

3. Makroekonomický koloběh

domácnosti

(duchody z výr. faktoru)

vláda

(duchody z daní)

podniky

(duchody z prodeje produkce)

zahranicí

4. Základní makroekonomické veličiny

PRODUKT (DŮCHOD) = souhrn všech vytvořených statků za rok; větš. se uvádí jako míra růstu (tempo)

ZAMĚSTNANOST – resp. míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných na celk. pracovní síle dané země)

CENOVá HLADINA v podobě různých cenových indexů (před. index spotřebitelských cen) – vyjadřují všeobecný vývoj cen

VNĚJŠí EKONOMICKá POZICE – souvisí s vývojem platební bilance dané země

5. Stabilizační makroekonomická politika

 • makroekonomickou stabilitu představuje:

 • stabilní tempo růstu produktu, odpovídající vývoji potenciálního produktu

 • stabilní nízká míra nezaměstnanosti

 • stabilní nízká míra inflace

 • vyrovnaná platební bilance

 • nestabilita má většinou podobu cyklického kolísání těchto veličin

Různé přístupy:

 1. liberální přístup

 • vychází z předpokladu, že trhy se pružně přizpůsobují změnám v poptávce a nabídce změnou cen à makroek. veličiny automaticky směřují k rovnováze při přirozeném stupni využití výr. faktorů

 • odchylky od této rovnováhy jsou způsobeny příčinami neekonomickými, před. nevhodnými zásahy autorit (vládní selhání)

 • před. klasická ekonomie (A. Smiths – neviditelná ruka trhu), neokonzervatizmus (monetaristická teorie – M. Friedman, racionální očekávání – R. Lucas, T. Sargent, R. Barro, ekonomie strany nabídky – A. Laffer, teorie reálného hosp. cyklu – Ch. Plosser, J. Long)

 1. intervencionalistický přístup

 • makroekonomické poruchy jsou tržním selháním à automaticky se nic udržovat nebude à zásahy jsou nutné

 • zásahy vlády: před. prostřednictvím fiskální politiky, důležitá je však i měnová a obchodní politika, regulace měn. kurzů a důchodová politika

 • keynesiánci (J. M. Keynes – 30. léta), neokeynesiánství (G. Mankiw, D. Romer, O. Blanchard)

 1. Makroekonomický produkt a důchod

1. Finální statky

 • výsledkem fungování urč. NH za dané období je jeho výstup v podobě SaS

 • ke zjištění výstupu NH v podobě makroek. produktu sčítáme pouze hodnotu finálních statků, nikoli meziproduktů

 • meziprodukty = vstupy podniků v podobě statků jednorázově spotřebovaných nebo dále zpracovaných a upravených ve výrobě (před. suroviny, energie, palivo, polotovary, materiály, služby podnikům)

 • důvodem vyloučení meziproduktů z makroek. ukazatelů produkce je několikanásobné započítávání jejich hodnoty, ke kterému by docházelo při sčítání hodnoty produkce všech podniků

FINáLNí PRODUKT =

+ EXPORTOVANÉ STATKY

+ SPOTŘEBNí STATKY – nakupovány domácnostmi nebo vládou

+ INVESTIČNí STATKY (investice) – nakupovány podniky à vracejí se do výroby, kde rozšiřují zásobu kap. statků

 • investice do fixního kapitálu – ve výr. dochází k postupnému znehodnocení

 • investice do zásob – tvoří je přírůstek zásob podniků

à celkově jde o HRUBÉ (NETTO) INVESTICE

 1. investice obnovovací (restituční, IR) – odpovídají hodnotě znehodnocení

 2. investice čisté (netto, IN) – hodnota investic v daném období, která převyšuje hodnotu opotřebení fix. kapitálu à rozšiřuje hodnotu souč. stavu kap. statků

IB = IR + IN

2. Přidaná hodnota

= hodnota výstupu podniku, zmenšená o hodnotu spotřeb.a zprac.meziproduktů

 • jde o tzv. produktovou (odvětvovou) metodu zjišťování makroek. výstupu

 • vzhledem k zahrnutí hodnoty opotřebení fix. kapitálu jde o tzv. hrubou PH

 • pokud připočítáme nepřímé daně (dně zvyšující cenu výrobku – DPH, SpD, clo) a odečteme subvence podnikům, získáme čistou PH

à hrubý produkt (po odečtení obnovovacích investic à čistý produkt)

 • další specifikace produktu:

 • HDP – výsledek fungování výr. faktorů, umístěných v dané zemi (bez ohledu na vlastníka)

 • HNP – výsledek fungování výr. faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země (zvýšení HDP o saldo zahr. důchodů)

3. Národní důchod

 • důchodová (nákladová) metoda jako jiný přístup ke zjišťování makroek. výstupu

 • tvorbě statků odpovídá tvorba důchodů, plynoucích z poskytování služeb výr. faktorů, potřebných k vytvoření daných statků; důchody jsou zároveň nákladem na získání služeb výr. faktorů

 • vyjádřením podílu jednotlivých příjemců důchodů na celk. důchodu je zároveň vyjádřeno prvotní rozdělení produktu

Sčítáme:

+ mzdy a platy + ostatní N zaměstnavatelů na PS (ZSP)

+ čisté úroky získané domácnostmi a vládou (přijaté – placené)

+ renty (důchody plynoucí domácnostem z vlastnictví půdy a nemovitostí; vč. fiktiv.

renty, kterou by majitel vyplácel sám sobě)

+ důchody ze sebezaměstnání (živnostníci)

+ zisky ostatních podniků – před rozdělením; PH netto – mzdy

à ČISTÝ DOMáCí DŮCHOD

+ znehodnocení kapitálu

à HRUBÝ DOMáCí DŮCHOD

OSOBNí DŮCHOD = celk. důchod získávaný domácnostmi

= HNP- znehodnocení kapitálu à čistý národní produkt

- daně ze zisků podniků, příspěvky na ZSP, nepřímé daně + subvence

- nerozdělený zisk podniků

- úroky získané vládou

+ úroky placené domácnostmi podnikům

+ úroky, které získávají ostatní sektory od vlády

+ transfery

- osobní daně à (OSOBNí) DISPONIBILNí DŮCHOD

4. Užití produktu

 • výdajová (spotřební) metoda určení makroek. produktu

 • tato metoda sčítá výdaje na nákup hodnoty, nově vytvořené v dané EKO à výdaje na nákup finálních statků

+ výdaje domácností na spotřební statky (C)

+ soukromé výdaje na hrubé investice (I) – z podnik. zdrojů

+ výdaje vlády na nákup SaS (G)

 • vládní výdaje na investice

 • vládní výdaje na spotřební statky

POZOR, NEPATŘí SEM TRANSFERY!!! – nepřestavují nákup

+ čistý export (NX) = rozdíl mezi exportem X a importem M SaS (NX = X – M)

à HDP = C + I + G + NX

à HNP = HDP – saldo zahr. důchodů

à ČISTÝ DOMáCí PRODUKT = HDP – znehodnocení kapitálu

5. Produkt nominální a reálný

 • k ocenění produktů je možno použít běžné ceny (ceny běžného roku) à nominální produkt

 • stálé ceny určitého zákl. roku à produkt reálný

 • důvod: můžeme odlišit, zda byla změna nominálního produktu způsobena větším objemem SaS, nebo pouhým vzestupem cen (anebo obojím)

6. Ekonomická úroveň, ekonomický blahobyt

 • absolutní výše produktu, vytvořeného za urč. období – ukazatel ekonomické síly

 • relativní výše produktu (produkt na obyvatele) – ukazatel ekonomické úrovně

 • je zapotřebí mezinárodní srovnání – převod na dolary

 • k přepočtu lze použít měnový kurz, ale častěji se přepočítává podle parity (rovnosti) kupních sil národních měn

 • nelze tak však plně vystihnout celk. vyspělost dané země à další ukazatelé:

 • odvětvová struktura NH (u RZ jednostrannost)

 • demografická struktura (venkované)

 • další ukazatelé – střední délka života, gramotnost

à např. ukazatel lidského rozvoje

 • čistý ekonomický blahobyt – zohlednění více aspektů kvality života:

 • volný čas

 • výsledky práce domácností, které neprocházejí trhem

 • šedá ekonomika – aktivita fm a zam., která je legální, ale není úředně hlášená

 • ODEČTENí škody na ŽP (hodnota negativních externalit)

 • národní bohatství = bohatství doposud vytvořené + potenciální (hodnota disp. přír. zdrojů, vytvořené kap. statky, lidský činitel, sociální kapitál – lidské soužití, SZ)

 1. Celkové výdaje a produkt

1. Charakteristika modelu

 • budeme uvažovat keynesiánský model (model s linií 45o, model s multiplikátorem)

 • princip: srovnání vytvořeného produktu (důchodu) s celk. výdaji, které ek. subjekty zamýšlejí učinit při dané úrovni důchodu na nákup jednotlivých částí tohoto produktu

(zamýšlené výdaje)

AE = C + I + G + NX

 • autonomní – nezávislé na výši důchodu

 • indukované – odvozené od důchodu, důchodem vyvolané

Předpoklady

 1. v EKO existuje dostatečné množství nevyužitých výr. faktorů à mezera produktu

 2. podniky jsou schopny uspokojit jakkoliv vysokou poptávku (běžnou výrobou, ze zásob) à neexistuje omezení ze strany nabídky

 3. abstrahujeme od hrubých úspor podniků (zadržený zisk, znehodnocení kapitálu)

 4. cenová hladina je stabilní à ztotožníme vývoj nom. a reál. produktu + eliminujeme vliv cen. hladiny na úrok. sazbu a na vývoj nom. mzdových sazeb

 5. neuvažujeme, že by se pod vlivem změny důchodu měnila úrok. sazba (ta se mění pouze pod vlivem měn. politiky)

2. Dvousektorový model: spotřeba a investice

à sektory DOMáCNOSTI a PODNIKY

à celk. výdaje = C + I

à Y (důchod) = YD (disponibilní důchod)

Spotřební výdaje domácností (C)

 • vycházíme z keynesiánského pojetí spotřební funkce: s růstem YD rostou spotřební výdaje

 • výdaje:

 1. autonomní (Ca) – jsou nezávislé na YD (nájemné, nezbytné výdaje na potraviny,…)

 2. indukované – existují vždy, když YD > 0 – z každé další jednotky YD, kterou domácnosti získají, je část vynaložena na spotřebu

à poměr těchto dodatečných C k přírůstku YD = mezní sklon ke spotřebě (MPC)

Dále budeme předpokládat, že MPC = 2/3; je to konstantní veličina (stabilní při jakékoli úrovni YD).

Jestliže MPC = 2/3, potom také 2/3 z celého YD jsou vynaloženy na spotřebu

à spotřební funkce: C = Ca + cYD

Úspory domácností (S)

 • jedna část YD domácností je vynakládána na spotřebu, druhá na úspory (nespotřebovaná část YD)

YD = C + S

 • výše úspor je závislá na výši YD à je určena MPS (mezním sklonem k úsporám = podíl přírůstku úspor k přírůstku YD)

 • pokud existuje autonomní spotřeba, musí existovat i autonomní úspory (Sa) ve stejné výši jako Ca, ale v záporné hodnotě

à úsporová funkce : S = -Sa + sYD

 • kladné úspory vznikají až od okamžiku, kdy YD > C

 • protože disponibilní důchod je rozdělen pouze na spotřebu a úspory, poměr obou způsobu jeho použití musí být ve svém součtu roven jedné:

MPC + MPS = 1

Dlouhodobý vývoj spotřebních výdajů

 • doposud jsme předpokládali, že se podíl spotřebních výdajů na disponibilním důchodu snižuje (při absolutním růstu spotřebních výdajů

 • dlouhodobý vývoj: dlouhodobě je MPC stabilní

 • možná vysvětlení:

 1. hypotéza životního cyklu (F. Modigliani)

 • proměnlivý podíl úspor na YD v průřezové funkci živ. cyklem domácností

 • v etapě vysokých důchodů spotřební výdaje odkládáme (úspory na stáří, splácení dluhů)

 • v etapě nízkých důchodů úspory čerpáme nebo se zadlužujeme

 • dlouhodobá konstantnost je způsobena rozdělením společnosti na chudé a bohaté

 1. permanentní důchod (M. Friedman)

 • spotřeba je odvozena od stabilního ročního Ø důchodu, odvozeného z očekávaného celoživotního důchodu

Investiční výdaje (I)

 • zbývající součást celk. plánovaných výdajů

 • jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob

 • budeme předpokládat, že jsou na důchodu zcela nezávislé (autonomní) à I = Ia

 • jsou ovlivněny před. úrokovou sazbou + jejím vztahem k očekávanému čistému výnosu z daného inv. statku

Jednoduchý model předpokládá po celou dobu životnosti konstantní očekávaný roční čistý výnos daného statku (T za vyprodukované statky – náklady /mzdy, materiál, energie, opotřebení/) + stabilní úrok. sazbu (i).

 • různé investiční statky mají různou míru výnosu – výnosnost (r) – poměr mezi očekávaným ročním čistým výnosem a cenou investičního statku

Dále předpokládáme, že s poklesem výnosnosti se růst celk. hodnoty všech plánovaných inv. projektů zrychluje (existuje více možností investovat do méně výnosných projektů ve srovnání s možnostmi více výnosných projektů) à klesající křivka poptávky po investicích – často vyhlazená.

 • keynesiánská verze poptávky po investicích pracuje s tzv. mezní efektivností kapitálu (MEC) = úrok. sazba, při které se současná hodnota (PV) vyrovná ceně, za kterou je daný inv. statek nabízen à čistá současná hodnota je nulová (NPV = 0)

 • poptávka po investicích tedy zahrnuje pouze ty projekty, jejichž MEC je větší než běžná úrok. sazba

 • vliv úrok. sazby na rozhodování závisí na fázi cyklického vývoje (recese, expanze)

 • vliv má také zdanění zisků: vyšší zdanění à nižší čisté výnosy à nižší P po investicích

 • další ovlivnění: očekávání celkového budoucího hosp. vývoje (podnikatelská důvěra)

Rovnovážný produkt

AE = A + cYD

(A = Ca + I)

Podmínky rovnovážného produktu:

 1. Y = AE

 2. IU = Y – AE = 0neplánované zásoby

 3. celk. plánované nespotřební výdaje = celkové úniky

3. Multiplikátor

 • ke změně rovnovážného produktu dochází pod vlivem změny autonomních plánovaných spotřebních a investičních výdajů

 • přírůstek produktu však není ve stejné výši, jako změna výdajů (je větší, je to určitý násobek přírůstku autonomních výdajů)

AE = A + cYà Y = A + cY àY = A/(1-c)

 • výraz 1/(1-c) = jednoduchý výdajový multiplikátor (α)

 • je zřejmé, že výše multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spotřebě z disponibilního důchodu (čím bude MPC vyšší, tím vyšší bude i α)
Paradox spořivosti

 • vyšší úspory domácností à posun úsporové funkce rovnoběžně nahoru à měl by následovat růst poptávky po investicích à růst zaměstnanosti produktu

 • ALE produkt à úspory klesají!!! à PROČ ???

 • růst úspor je doprovázen poklesem spotřebních výdajů, který není ničím kompenzován à Y klesá à AE se posune dolů o stejnou vzdálenost, jako činil posun křivky úsporové funkce nahoru

4. Třísektorový model: vládní výdaje a daně

à zahrnutí sektoru VLáDA

à celkové plánované výdaje se rozšíří o vládní nákupy (G)

 • vládní nákupy považujeme za autonomní à G = Ga

AE = C + I + G

 • existují však daně (TA – patří sem i ZSP) a transferové platby (TR) à Y ≠ YD

Y = YD + TA – TR

YD = Y – TA + TR

Celkové daně

 1. závislé na důchodu (tY)

 • před. daně z příjmů (z mezd, zisků, úroků), DPH

 • autonomní

 • = paušální; TAa

  • např. daň z nemovitostí, daň dědická a darovací,…

  TA = tY + TAa

  • transfery budeme považovat za autonomní veličinu à TR = TRa

  AE = C + I + G

  AE = Ca + C(Y – tY - TAa + TR) + I + G

  AE = A + c(1-t)*Y kde A = Ca – cTAa + cTR + I + G

  Podmínky rovnovážného produktu:

  1. Y = AE

  2. IU = 0

  3. S = I + [(G + TR) - TA]

  výraz v závorce představuje rozpočtové saldo

  Důsledky

  1. vyšší G à vyšší rovnovážný produkt (multiplikačním procesem)

  t = sazba důchodové daně

  1. vyšší t à menší sklon křivky C resp. AE à nižší rovnovážný produkt; změna t ovlivní také velikost multiplikátoru à účinnost např. vládních nákupů nebo inv. výdajů

  2. multiplikátor transferových plateb (c * multiplikátor)

  Δ Y = multiplikátor * c * ΔTR

  1. multiplikátor autonomních daní (-c * multiplikátor)

  Δ Y = -multiplikátor * c * ΔTAa

  5. Čtyřsektorový model: čistý export

  à celkové plánované výdaje jsou rozšířeny o ČISTÝ EXPORT

  • export považujeme za autonomní veličinu à X = Xa

  • import se člení na autonomní (Ma) a indukovaný (s růstem důchodu roste poptávka po zahr. zboží)

  M = Ma + mY

  • mezní sklon k importu (MPM) = ΔM/ΔY = m

  NX = NXa – mY

  (NXa = X – Ma)

  AE = C + I + G + NX

  AE = A + c(1 – t)*Y – My

  A = Ca – cTAa + cTR + I + G + NXa

  Podmínky rovnovážného produktu:

  1. Y = AE

  2. IU = 0

  3. I + G + X = S + NT + M (identita celk. plánovaných nespotřebních výdajů a celk. úniků)

  CELK. HRUBÉ NáRODNí INVESTICE (IT)

  + přírůstek zahr. aktiv (snížení zahr. závazků) = X – M (čisté zahr. investice)

  + zvýšení zásoby kap. statků ve výši výdajů na investice (I)

  à IT = I + (X – M)

  CELK. HRUBÉ ÚSPORY (ST)

  + soukromé úspory: osobní (PS) + hrubé úspory podniků (GBS)

  + vládní úspory (rozpočtové saldo – BS) à BS = TA – (G + TR)

  à ST = PS + GBS + BS


  struktura vytvořeného produktu:C + I + G + NX

  struktura důchodové veličiny:YD + GBS + (TA – TR)

  IT = I + NX, YD = C + PS, BS = TA – (TR + G)

  C + I + G + NX = C + PS + GBS + (TA – TR – G) + G

  I + NX = PS + GBS + BS

  IT = STà celk. hrubé nár. investice musí být vždy stejně vysoké jako celk. hrubé úspory

  Výdajový multiplikátor v otevřené EKO

  • lze jej aplikovat i na místní úrovni jako tzv. oblastní multiplikátor

  Δ NX = -m * multiplikátor * ΔG (při Δ NXa = 0)

  výraz "-m * multiplikátor" = multiplikátor čistého exportu

  1. Agregátní poptávka, agregátní nabídka

  • model s AD a AS je pokračováním výkladu rovnovážného produktu

  • oproti předchozímu modelu (45o) zahrnuje i vliv proměnlivé cen. hladiny

  • rovnovážný produkt je takový, kdy při urč. cenové hladině množství nabízených statků přesně odpovídá poptávanému množství statků

  1. Agregátní poptávka

  • představuje objem celk. plánovaných výdajů na nákup výstupu dané EKO (výdaje na domácí statky, C + I + G + NX) při urč. cenové hladině

  Tvar křivky

  • vztah mezi vývojem cen. hladiny a vývojem celk. plánovaných výdajů má charakter nepřímé závislosti à pokles cen. hladiny = růst reálných celk. plán. výdajů

  Proč ???

  1. pokles cen. hladiny à růst kupní síly peněz à MŮŽE to vést k růstu poptávky po obligacích à pokles nominální úrok. sazby à vliv na poptávku po investicích, příp. po dl. spotřebních statcích a na výdaje G = KEYNESŮV EFEKT

  2. efekt bohatství: spotřební fce vychází ze skutečnosti, že s růstem bohatství domácností roste objem spotřebních výdajů à součástí je i efekt reálných peněžních zůstatků (domácnosti drží část svých fin. aktiv v podobě peněžních zůstatků) à v případě nižší cen. hladiny: růst reálné hodnoty těchto peněž. zůstatků à domácnosti jsou bohatší à rostou jejich spotřební výdaje = PIGOUŮV EFEKT

  3. pokles domácí cen. hladiny à růst poptávky zahr. subjektů po zlevňujících se statcích dané EKO + pokles domácí poptávky po relativně dražším dováženém zboží (část výdajů se přesměruje na produkci domácí EKO)

  Důvody poptávkových šoků (posunů křivky AD)

  1. růst bohatství domácností (např. růst cen akcií) à vyšší spotřební výdaje

  2. pokles míry zdanění YD à vyšší YD à vyšší spotřební výdaje

  3. pokles míry zdanění důchodů podniků à růst poptávky po investicích

  4. pokles úrok. sazby à můžou se realizovat méně výnosné inv. projekty à vyšší poptávka po investicích (nepřímý projev)

  5. pokles peněžní zásoby à rostoucí poptávka po statcích (přímý projev)

  6. optimistická očekávání budoucího hosp. vývoje à růst AD

  7. růst populace à růst spotřebních výdajů

  8. vyšší vládní nákupy (G) à růst AD

  9. růst transferových výdajů à růst spotřebních a investičních výdajů

  10. růst zahr. důchodů + cen. hladiny + znehodnocení nom. kurzu měny zkoumané EKO + proexportní opatření à stimulace exportu

  11. očekávání růstu cen. hladiny (míry inflace) à v současnosti porostou plán. výdaje

  12. další okolnosti – klimatické, administrativní regulační opatření, změna preferencí spotřebitelů,…

  Důsledky změny AD

  à posun křivky AD

  1. doleva/doprava – Δ reál. produktu při stabilní cen. hladině

  2. nahoru/dolů – Δ cen. hladiny při stabilním reál. produktu

  3. doprava nahoru/doleva dolů – Δ reál. produktu i cen. hladiny

  2. Agregátní nabídka při stabilních mzdách

  = množství produkce, kterou bude sektor podniků ochoten vyrábět a nabízet s urč.

  cenami (při urč. cenové hladině)

  předpoklady:

  1. v EKO existuje množství nevyužitých výr. faktorů

  2. produkt je na nízké úrovni

  1. růst:

  • za této situace začne růst AD

  à dosavadní produkt se stává nerovnovážný

  à výrobci začnou zapojovat více proměnlivých výr. vstupů (práce, suroviny, energie,…)

  à je vyráběno větší množství produkce

  à vývoj cen. hladiny:

  • nominální mzdové sazby – uvažujeme, že jsou fixní

  • fyzické množství potřeb. vstupů à Nk na jed. – předpokládáme stabilní N/jed.

  à roste objem nabízené produkce (Y) a cenová hladina (P) zůstává nezměněna

  à křivka AS má horizontální tvar (vodorovná) = KEYNESIáNSKá VERZE

  2. růst:

  à nutné je zapojení dalšího množství proměnlivých vstupních nákladů k již plně

  fungujícímu fix. kapitálu

  à pokles mezního produktu práce (zákon klesajících výnosů)

  à každá nová jednotka produkce vyžaduje vyšší pracovní náročnost

  à rozšířená výroba à růst jednotkových pracovních nákladů à mzdových nákladů

  à růst ceny statků

  à růst cen. hladiny (P)

  à křivka získává pozitivní sklon

  3. růst:

  • množství PS, schopné být v daném období zapojeno ve výrobě, je absolutně limitováno

  à výrobci budou PS využívat ke zvyšování cen (à zisků), aniž poroste objem nabízené

  produkce (Y)

  I PŘI NEUSTáLÉM RŮSTU AD ZŮSTáVAJí NOMINáLNí MZDOVÉ SAZBY FIXNí. (kolektivní smlouvy)

  Makroekonomická rovnováha (Y, P)

  • úroveň produktu, nabízeného podniky při urč. cenové hladině, při které je tento produkt stejně velký jako AD = rovnovážná úroveň produktu

  • cenová hladina, při které je produkt rovnovážný = rovnovážná cen. hladina

  à MAKROEKONOMICKá ROVNOVáHA jako kombinace těchto dvou rovnovážných veličin

  Posun křivky AS

  • à nastává změna makroekonomické rovnováhy - důvod: nabídkové šoky:

  • růst nákladů na PS

   • zvýšení povinného ZSP

   • zvýšení nominálních mzdových sazeb (příčiny)

   • růst cen. hladiny + pokles reálných mzdových sazeb

   • rostoucí zdanění os. důchodu à pokles YD à tlak na růst mezd

   à výrobci se budou snažit zvýšit ceny à při každé úrovni produktu dojde ke zvýšení

   cen. hladiny à posun křivky NAHORU (negativní šok)

   1. růst cen surovin na svět. trzích

   • ropné šoky, kartelová politika OPEC, vyšší dovoz. cla, znehodnocení nom. kurzu měny

   à snaha zvýšit ceny à posun křivky NAHORU

   à pravděpodobně současně nastane i poptávkový šok (převádění poptávky na domácí

   substituty) à růst cen. hladiny zesílí

   1. růst daní

   (přímých i nepřímých) à posun křivky NAHORU

   1. změna v produktivitě výr. faktorů

   • vyšší kvalifikace PS, zdokonalení tech. úrovně strojů, zvýšení úrodnosti půdy, přechod na kvalitnější nerostné suroviny,…

   à posun křivky DOLŮ (pozitivní šok)

   1. změna množství disponibilních výr. faktorů

   • likvidace výr. zařízení, přirozený úbytek obyvatelstva, odliv PS do zahraničí,…

   à kromě Δ kapacity nastává i Δ důchodu à vliv na AD (rychle) i AS (pomalu)

   3. Agregátní nabídka v dlouhém období, potenciální produkt

   • v podmínkách vysoké zam. se při klesajících reál. mzdách po čase začne snižovat nabídka práce à prosadí se růst nom. mzdových sazeb à posun křivky AS nahoru (tedy vyšší P a nižší Q)

   • posun křivky se zastaví v bodě rovnováhy na trzích práce (N = P po práci)

   • skutečný (aktuální) produkt = PP (produkt na přir. úrovni): produkt vytvořený při plné zaměstnanosti (přir. míra nezaměstnanosti) à stabilita cen. hladiny

   DLOUHODOBĚ SE TEDY ROVNOVáŽNÝ REáL. PRODUKT UDRŽUJE NA SVÉ POTENCIáLNí ÚROVNI A ZAMĚSTNANOST NA ÚROVNI PLNÉ ZAMĚSTNANOSTI.

   DLOUHODOBá KŘIVKA AS Má VERTIKáLNí TVAR A PROTíNá VODOROVNOU OSU NA ÚROVNI POTENCIáLNíHO PRODUKTU.

   • růst nebo pokles AD (pohyb AD nahoru/dolů) tedy vede pouze ke změně cen. hladiny a tedy i nominálního produktu, reálný produkt se nemění

   • dlouhodobě se tedy reálný produkt může změnit jen tehdy, dojde-li ke změně PP

   4. Agregátní nabídka v podmínkách pružných mezd

   • předpokládáme, že nominální mzdové sazby (W) i ceny vyráběných statků jsou dokonale pružné v krátkém i dlouhém období

   à vyšší AD (posun doprava) à vznik záporných neplánovaných zásob à podniky chtějí rozšířit výrobu à nutná je vyšší zaměstnanost à růst nákladů na jednotku produkce à růst cen a cen. hladiny à IHNED dojde k růstu nom. mzdových sazeb

   • N na rozšíření výroby jsou vyšší než růst příjmů podniků à pokles zaměstnanosti

   • pokud tyto procesy probíhají dostatečně rychle, zaměstnanost a produkt se prakticky nezmění à trhy práce jsou neustále v rovnováze + produkt je na úrovni PP

   1. Ekonomický růst

   1. Pojetí ekonomického růstu

   • různá pojetí – my tím chápeme vývoj reálného produktu

   • musíme rozlišit krátkodobý růst (po kterém následuje pokles produktu) a dlouhodobý trend (spojený se zvýšením produkčních možností EKO při plné zaměstnanosti výr. faktorů

   • jde o posun křivky AS (dlouhodobé či krátkodobé) doprava

   • můžeme měřit také růst reálného a nominálního produktu (množství, tempo, produkt/ob., kapitálová vybavenost práce)

   2. Zdroje ekonomického růstu

   • lidské zdroje

   • množství práce

   • kvalifikace PS (lidský kapitál), N na její získání, motivace, schopnost podnikání

   • přírodní zdroje

   • množství půdy a nerost. bohatství

   • kvalita těchto zdrojů

   • kapitálové statky (v podobě fix. kapitálu)

   • stroje a zařízení, budovy, stavby

   • technická úroveň těchto statků

   1. kvantitativní à extenzivní růst

   2. kvalitativní à intenzivní růst

   • růst/pokles produktivity = technologická změna

   3. Modely ekonomického růstu

   A/ Klasický

   (D. Ricardo, T. R. Malthus)

   • předpoklady: veškerá půda je využívána, růst množství kapitálu a jeho tech. rozvoj je bezvýznamný

   • jediným zdrojem růstu je růst obyvatelstva à klesající mezní produkt práce

   • následky: tempo růstu produktu se postupně snižuje, až se dostane pod tempo růstu obyvatelstva à klesá produkt/ob. + reálné mzdy (na úroveň živ. minima)

   • řešení: vyšší úmrtnost nebo nižší porodnost

   B/ Neoklasický

   (R. M. Solow)

   • předpoklady: růst množství fixního kapitálu (akumulace kapitálu)

   • následky: dlouhodobý růst reál. mezd, kapitálové zásoby, technologický pokrok, permanentně vyčištěné trhy (plná zaměstnanost)

   C/ Keynesiánský

   (R. F. Harrod, E. D. Domar)

   • předpoklady: plná zaměstnanost

   • zkoumá vlivy na růst produktu

   4. Bariéry ekonomického růstu

   nízké tempo rustu kapitálu

   nízké úspory

   nedostatecná vybavenost práce kapitálem

   BLUDNÝ KRUH

   NEROZVINUTOSTI

   nízký duchod/ob.

   Možnosti zvýšení tempa ek. růstu

   • snaha o sebeudržující se růst – v urč. odvětví

   • větš. je nutná vládní regulace (podpora vývozu nebo nahrazování dovozů – ochrana domácí v&yacut