Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

EVROPSKá UNIE

FAKULTA PODNIKATELSKá

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ

EVROPSKá UNIE

Pavel LASáK 2000


Co je Evropská unie

Evropská unie je společenství demokratických států, spojených zásadami svobody, právního státu a úcty k lidským právům. Tyto státy se rozhodly vzájemně spolupracovat a postupně se integrovat v nadnárodní strukturu, která by měla být výhodná pro všechny členské Země. Ale dle mého názoru tomu tak asi není. Například v Norsku a ve Švýcarsku se v referendu rozhodli do tohoto společenství nevstoupit. Důležitým aspektem evropské integrace je i rozměr ekonomický. Což má přispět k řešení ekonomických problémů a přinést prosperitu.Tuto evropskou unii tvoří 15 státu.

Belgie, Dánsko, Finsko, France, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Britanie. Z těchto byli ustavujícími členy Belgie Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Dále jsou státy které předložili žádost o vstup

Kypr, Malta, Maroko, Turecko, Bulharko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Vznik Evropské unie.

Založena 18.dubna 1951 v Paříží uzavřeli státy Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí. Základem byla Pařížská smlouva. Cílem byl společný postup v rozvoji tehdejších strategických odvětví. Jako je těžba uhlí a výroba oceli. Druhým mezníkem byla Římská smlouva. A vytvoření Evropského hospodářského společenství pro bvytváření společného trhu. A Evropského společenství pro atomovou energií. EUROATOM.. Tyto smlouvy jsou základními programovými dokumenty evropské integrace. Pak docházelo k revizím. Poslední aktualizaci prošli dokumenty tykající se bezpečnostní polityky a harmonizace vizové a přistěhovalecké politiky. 22419tim81ctm1t

Jaké má Evropská unie orgány?

Na vrchcholu unie je tzv. Evropská rada. Která se schází 2x do roka. (tzv. setkání hal státu).

Plnění úkolů řídí orgány společenství. Evropský parlament vytváří legislativu. Počet poslancu je úměrný počtu obyvatel v členských zemích.

Dalším orgánem je Rada evropské unie je rozhodující instituci se zakonodárnými a výkonými pravomocemi. Je složena s resortních ministrů. Při rozhodování nemají všichni členopvé stejnou váhu záleží na velikosti země.

Komise – je navrhovatelem zákonodárství. A dohlíží na dodržování smluv.Má totiž značné výkonné pravomoci a také vystupuje jako vyjednávač v mezinárodních ekenomických vztazích. it419t2281cttm

Soudní dvůr evropských společenství – řeší spory které mohou vzniknout při výkladu a aplikaci smluv.

Evropský učetní dvůr – přezkoumává učetnictví.

Právních předpisy v EU?

Formy legislativy v EU jsou

Nařízení – pokud se schválí vztahují se na všechny členy.

Směrnice – Stanovují cíle ale je na členských státech jak je aplikují

Rozhodnutí – týkají se konkretních problému a zavazují ty jimž jsou určena.


Doporučení - jsou právně nazavázná

HOSPODAŘSTVí

Jak je to v Ekonomické spolupráci?

Členským státům se podařilo dospět k vytvoření jednotného trhu bez hranic. Snad nepodstatnější výsledkem je vytvoření jednotné měny pod názvem EURO. Členské státy koordinují své vnější vztahy i hospodářskou politiku a vystupují jako jednotný partner vůči USA, Japonsku a dalším zemím. Účelem má být vytvoření společného trhu, zajištění vysoké úrovně zaměstnanosti, celková stabilita a zvyšování životní úrovně.

Prvním úkolem je volný pohyb osob.

Dalším je dovršením by měl být volný pohyb zboží. Což znamená že zboží může vstupovat z jedné členské země do jiné bez přirážek.

Další svobodou má být volný pohyb služeb. Týká se bankovnictví pojišťovnictví dopravy.

Čtvrtou má být volný pohyb kapitálů. Veškeré úhrady probíhají bez jakýchkoli omezení. Je tak přistup k finančním zdrojům a efektivnějšímu investování kapitálů.

Jaký prospěch by z toho měli mít občané?

Tímto by měl vzniknout obrovský trh čítající 375 milionu obyvatel. Zvýší se konkurence mezi podniky. Což by je mělo nutit nabízet občanům lepší služby za nižší ceny. Ale z vlastních zkušeností mám názor že to má za následek vysokých požadavků na zaměstnance při minimálních paltových podmínkách a využivání zdrojů jiných zemí kde je levná pracovní síla.

Ochrana hospodářské soutěže?

Důležitou podmínkou fungování tohoto systému je opatření proti dominantnímů postavení některých firem. Které by tyto praktiky chtěli hatit. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Evropská komise. Kromě toho existují antimonopolní úřady.

Odvádění peněz a k čemu slouží?

Unie má vlastní zdroje což jsou trvalé přijmy, které plynou do pokladny. Tyto přijmy jsou

 • celní výnosy

 • zemědělské odvody

 • část daně z přidané hodnoty

 • členský příspěvek členských státu

Výdaje jsou (celkem 3,3 bilionu korun 92 miliard EUR)

 • největší směřuje do zemědělství

 • struktuální fondy

 • vnitřní polityky

 • administrativa (4,5 miliardy EU 163 miliard Kč)

EURO aneb proč vznikla měnová unie s jednotným platidlem

Cílem měnové unie bylo vztvořit a zajistit další rozvoj obchodu uvnitř EU cenovou stabilitu hospodářský růst a vysokou zaměstnanost.. Důležitým nástrojem je zdravá měna přičemž to může splňovat pouze jednotné platidlo společné pro všechny státy.. Tímto mají odpadnout nepřijemné následky plinoucí z devalvace. Ta to nová měna by měla přispívat k vytváření nových pracovních míst k rychlejšímu růstu ekononiky a zvyšování životní úrovně.Roku 1995 bylo v Madridu rozhodnuto že měna ponese název EURO.

Oficiální zavedení do oběhu nastalo 1.ledna 1999. Tímto dnem se stálo Euro jednotnou měnou členských státu.,

Volně nakládat s touto měnou bude možné až od 1. ledna 2002. Od této doby se bude platit v těchto zemích v Euru nebo přímo místni měně. Ze zkušenosti vím že již teD´se v Německu na všech učtech udáva hodnota v národní měně a ještě je uvedena hodnota v Euru. Úplně by měli národní měny vymizet do 30. června 2002 Po tomto vpuštěni se bodou například mzdy důchody sociální dávky výplácet v Euro stejně tak jako v Euru se bude odvádět daně.

Výhoda jednotné měny přinese pro občany že pokud při navštěvě jiného státu nebude nucen nic směňovat. Co to ale provede s bankovním sektorem který těžil ze směnárnictví o tom jsem se nedočetl.. Výhodou bede že bude možné srovnávat zboží v různých státech. Může se tak občan rozhodnou nakupovat v jiném státě okud to bude pro neěj levnější (např. automobily).

Zdraví měny

O stabilitu měny se stará Evropský systém centrálních bank

Zajimavosti

Velká Britanie a Dánsko si Maastrichtské smlouvě vyradili jednotnou měnu nepřijmout i když splní kriteria vstupu do Hospodařskéa měnové unie.. podobně je na tom Švedsko.

Napřiklad česká republika pokud bude chtít Euro zavést bude muset prokázat že česká koruna je vuči Euru stabilní,

ZEMĚDĚLSTVí

Spolupráce v zemědělství?

Čelenské státy dospěly k vysokému stupni kooperace při uplatňování společné zemědělské polityky. Byla to reakce na dobu kdy bala Evropa zavislá na dovozu potravin. Její cílem bylo zvýšit produktivitu zemědělství, zajistit soběstačnost a udržet cenovou stabilitu zemědělských výrobku. Navíc tato politika měla zabránit odvlivu obyvatel venkovských oblastí do měst.
Kdo politiku financuje?

Tato společenská politika vychází ze tří navzájem nezávislých zásad.

 1. Je zásada pro vytvoření společného trhu pro všechny výrobky a zemědělské produkty.

 2. Bylo zvýhodnění zemědělské produkce Unie před zahraničními výrobky

 3. Je finanční solidarita kdy náklady jsou hrazeny ze společného rozpúočtu a o zemědělské politice rozhodují orgány unie

Prospěch pro občany?

¨Podle oficiálních údaju zemědělská politika pomohla zvýšit produktivitu a zajistila dostatek potravin pro všechny občany. A zachovalo se osídlení venkova. Ale že tato politika nadiktovala minimální cenu pro většinu zemědělské produkce což vedlo k naprodukci. Proto to vedlo k nutné dotaci skladu a jejich export.

ŽIVOTNí PROSTŘEDí

Jaký význam unie přikladá EU

Unie také klade velký důtraz na ekologii. Vysoká úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí jsou v dokumentech unie definovány jako jedny z hlavních úkolů. Ochrana životního prostředí sice nepatří ke společným politikám EU. Amsterodamská smlouva pak stanovila zásady a požadavky na ochranu životního prosstředí a musí byt zahrnuty do ostatních politik jako je zemědělství, energetika průmysl, doprava, obchod, turistika, a další jež unie provádí.

Unie se stará o ochranu vod ovzduší lesů a živočišných druhů.

Např pokud jde o ochranu vod stanovila si vyčistit všechny povrchové a pobřežní vody od organických nečistot do konce roku 2010. Jen by mě jen tak mimochodem zajimalo jak to chce provést? Když nedokáže zabezpečit tankerum které díky zahadným okolnostem ztroskotají někde uprostřed oceánu.

U ovzduší chce postupně odourat freonové plyny a stabilizovat emise oxidu uhličitého na uroveň roku 1990. A do roku 2010 ho hodlá redukovat na 15%.

Unie se chlubí třeba viditelnými uspěchy jako jsou katalizatory a zavedení bezolovnatého benzínu. Přesto splodiny vážně ovlivňují ekologii proto se snaží zvýhodňovat použivání železnic.

Jako zdroj investic pro ochranu životního prostředí je Evropská investiční banka, která půjčuje peníze na upravu pitné vody či rozvoj veřejné dopravy a čištění odpadních vod.

Z těchto zákonu mají občane právo být informováni. Musí to být přesné a dostatečné informace. To má dat občanum možnost kontrolovat chyby a různá zneužívání.

ZAMĚSTANNOST

V Evropské unii je například právo volného pohybu což umožňuje pracovat a žít v kteremkoli členském státu. Tato možnst se nevztahuje jen na pracovníky ale také na důchodce a co je nejpodsaTNĚJŠí I NA STUDENTY což jim umožnuje studavat kdekoli.

ŠKOLSTVí

Výhoda pro mladé lidi

Dává mladým lidem záruku vysoké úrovně vzdělanosti a umožňuje jim ziskávat znalosti na školách v jiných členských státech, volně cestovat, učit se jazyky. Odpovědnost však mají členské státy.

Podílí se také na odborném vzdělávání usnadňuje přispůsobování se průmyslovým změnám. A napomáhá výměnám instruktorů a praktikantů nejmarkantnější je tu hlavně u mladých lidí. Při zahraniční praxi jsem se setkal že podniky si berou studenty na praxi kde si je otestují a pak mají možnost dělat diplomky a podnik má možnost si otestovat daného člověka. Ze zkušeností vím, že v oblasti technických škol se jedná o velmi odborné práce v oblasti vývoje a výzkumu. Sám jsem pracoval v oblasti vývoje a firma po podepsání mlčenlivosti dávala k dipsozici i informace. A kolegové kteří byli na podobné pozici jako já měli obdobné podmínky. Pracovali na vývoji jako asistenti při specializovaných zkouškách a podobně. Na rozdil od jisté německé banky ve které dělala praktikantka, která jen kopírovala a vařila kafe. S ohledem na bezpečnost informaci v této bance se nelze čemu divit.

Stína stránka této výměné staže byla v ubytování což se dalo překousnout. Po zvážení všech kladu a záporu bych výměný to vřele doporučil.

Přijmací zkoušky

Vlastní zkušenost

Co jsem se dozvěděl a také prakticky ověřil. Je že pokud chce člověk studovat v Německu na technických školách je jednodušší než si mnozí myslí. Stačí mít zkoušku z Německého jazyka na GeteInstitut. A poté složit nemusí ani skládat přijímací zkoušky stačí mít jen notářský překlad maturitního vysvědčení nebo ověření z naší vysoké školy a může po dohodě nastoupit do vyššího ročníku po konfrontaci s tamními předměty. Výhodné je to že student i zahraniční nemusí ani platit školné (na technické obory se hlásí velmi málo lidí). Nevýhodou je pak že u nás se titul neuznává ani po přeložení úředního překladu.

Další problém je že student si musí platit ubytování a stravu. Což přijde asi tak na 500 DM. Díky spolupráci škol s praxi není problém získat jako student praktikantské místo, kde se plat pohybuje cca 1000DM za měsíc. Ale problém je že tuto práci student získá asi tak za 6 měsíce po nasoupení na školu. Předem se to nadá domluvit protože firma musí žádat německý arbeits Amt povolení pro lidi z nečlenských Zemí EU.

Kvalita vzdělání

Velmi výhodné je využití počitáčových učeben a laboratoři. Otevřeny jsou non Stop. Počítačové učebny a od cca 6 do 22 hod. Laboratoře kde zajištují službu (odborní asistenti) doktorandi kteří ochotně poradí. Dále je vyhodné možnosti připojení k internetu, na koleji veškeré pokoje. Podobné je to s knihovnami které jsou také téměř NON Stop přístupné. Dále škola nabízí odborné praxe v různých firmách. Neboť je velyký nedostatek technických pracovníku. Proto jsou firmy ochotné platit stipendium.

ZáVĚR

Před vstupem do Evropské unie je třeba prozkoumat veškerá pro a proti, ale dle mého názoru to bude výhodne pokud budeme přijati za členy. I když se to může zdát zpočátku nepřiznivé.

Veškeré mé vlastní názory zde uvedené jsou subjektivní a místy vycházejí z kusých informaci týkající se fachhochschlule Wuppertal obor silnoproudá elektrotechnika. U jiných škol to může být odlišné.

Použitá literatura

K.Barták: Průvodce Evropskou Unií

M. Maňák 100 otázek a odpovědí o Evropské unií

Česká republika v hodnocení Evropské komise