Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Světové hospodářství – vývoj a tendence

Světové hospodářství – vývoj a tendence

Hospodářská politika = souhrn cílů, zásad , nástrojů a metod sloužící k regulaci ekon. procesů. Hlavními nástroji hospodářské politiky jsou měnová, fiskální, sociální, důchodová, obchodní a strukturální politika..

Tendence k ekonomické integraci

Ekonomiku a ekon. procesy nelze vymezit hranicemi určité země. Tržní vztahy se neuskutečňují jen na území určité země, ale rozšiřují se i za její hranice. Jednotlivé národní ekonomiky jsou na sobě stále více závislé, podmiňují se, doplňují se a prostřednictvím trhu jsou svazovány do jednotného celku.-tendence k prohlubování ekonomických vazeb na mezinárodní úrovni

-tendence ke spolupráci a ekonomické součinnosti tržních subjektů i celých ná- 27188xhq69ipn3c

rodních ekonomik

-spojování do jednotného světového celku prostřednictvím MO a mez. finan.

trhy à vytváření nadnárodních integračních seskupení

Nejdále tyto integrační procesy dospěly v západní Evropě. Největší evropské integrační seskupení neslo v letech 1967-1994 označení Evropská společenství (ES) a zahrnovalo země evropské dvanáctky. Od roku 1995 se ES přejmenovala a užívají označení Evropská unie (EU).

Druhým příkladem integračního světového seskupení je trh Severní Ameriky (trh USA, Kanady, Mexika), s oficiálním názvem Severoamerická zóna volného obchodu – NAFTA.

ČR společně se SR, Polskem a Maďarskem vytvořila Středoevropskou zónu volného obchodu (CEFTA), v r. 1995 se jejím členem stalo i Slovinsko. hp188x7269ippn

Evropa – chronologie evropské integrace:

  1. -podpis smlouvy o vytvoření Rady Evropy

  2. -založení ESUO = Montánní unie (uhlí a ocel)

  3. -založení EHS a EURATOM – plán budování celní unie, hospodářské, měnové unie i politické u.

  4. -vytvoření ESVO – Evropské sdružení volného obchodu (Dán., Nor., Port., Rak., Švýc.,VB, Švé)

  5. -sloučení ESUO, EHS, EURATOM do ES (Evropské společenství)

  6. -dokončení vybudování celní unie mezi státy v Es

  7. -smlouva o volném obchodu mezi ES a ESVO

  8. -začátek Evropského měnového systému, volby do Evropského parlamentu

  9. -vznik Evropského monetárního systému

1991-ES a ESVO se dohodly vytvořit Evropskou ekonomickou oblast – jednotný trh 19 zemí

  1. -vznik EU

1999 -vytvoření společné měny
Mezinárodní obchod

Mezinárodnímu obchodu se staví do cesty mnoho překážek, jako celní překážky a jiné. Proto se v mezinárodním společenství v období po WWII zintenzivnilo úsilí o omezování překážek MO.

Již v r. 1947 byla podepsána Všeobecná dohoda o clech a obchodu – GATT. Jejím cílem je snížit cla a ostatní překážky cestou vzájemných jednání. V roce 1947 podepsalo dohodu 23 zemí (včetně ČSR), v současné době je podepsaných více než 120 zemí světa, které se podílejí více než 90% na celosvětovém obchodu.

V r. 1994 se pracovalo na přeměně GATT ve Světovou obchodní organizaci – WTO.

Mezinárodní měnový systém

Při vzájemném obchodu mezi zeměmi a při přesunech kapitálu mezi nimi musí existovat systém, který umožní jednak překlenout užívání různých měn v různých zemích, jednak stanovit poměr mezi těmito zeměmi, měnový kurs.

Měnový kurs byl kdysi určován podle tzv. zlatého obsahu národních měn, později byl odvozován podle amerického dolaru nebo určován vytvářením nadnárodních peněžních jednotek. Současné měnové kursy jsou určovány podle vztahu nabídky a poptávky na devizových trzích.

K podpoře stabilizace mezinárodního měnového systému byl v roce 1944 ustaven Mezinárodní měnový fondMMF. Jeho pův. úkoly byla podpora mezinár. měnové kooperace a obchodu, podpora devizové stability, liberalizace deviz. omezení, poskytování finanční pomoci atd. Později přibyl úkol podporovat vytváření devizových rezerv jednotlivých států, aby mohla ekonomika zmírňovat stupeň nerovnováhy. V současnosti usiluje MMF o efektivnější koordinaci hosp. politik a podporuje především růst výroby a obchodu, udržování zaměstnanosti, měnovou a kursovou stabilitu.

ČSR patřilo k zakládajícím členům MMF a ČR je jeho členem od svého vzniku v roce 1993.

Činnosti MMF napomáhá banka zřízená členskými státy MMF, která má ofic. název Mezinár. banka pro obnovu a rozvoj – IBRD – a která je častěji označována jako Světová banka. Její cíle jsou zpracovávání rozvojových strategiíí celého světa nebo jeho jednotl. částí, úvěrování zemí třetího světa, poskytování pomoci a podpory zemím transformujícím své ekonomiky z direktivně řízených na tržní.