Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Hodnocení herních dovedností a jeho užití pro sledování efektů tréninku mládeže - Seminární prá

Hodnocení herních dovedností a jeho užití pro sledování efektů tréninku mládeže - Seminární práce z metodologie diplomové práce

Téma diplomové práce

Hodnocení herních dovedností a jeho užití pro sledování efektů tréninku mládeže

Vymezení problému

Při definování role pohybových aktivit, konkrétně TV a sportu v životě dětí a mládeže, se v současnosti přikláníme k tomu, že perspektivním cílem TV a sportu je získání pozitivního vztahu po celý život, neboť pohybové aktivity mají vztah ke zdraví, psychické zdatnosti a odolnosti a k racionálnímu zdravému a aktivnímu způsobu života.Rovněž lze vymezit, že pro vytváření podmínek pro tento perspektivní cíl přispívají pozitivní prožitky (efekty v oblasti afektivní), pohybové dovednosti a pozitivní sociální zkušenosti. Mají podporu v poznání motivace dětí k pohybovým aktivitám. V této motivaci opakovaně dominuje touha po zapojení do činnosti, očekávání sociálního souladu, afiliace, týmová práce, výkon ve smyslu zvládnutí určitých úkolů a seberozhodování. Samotná afektivní stránka a apercepce (kognitivní a afektivní komponenta) edukačního procesu jsou významným faktorem utváření postoje k pohybovým aktivitám a sebepojetí jedince, ale i samotného procesu motorického a kognitivního učení. Zdá se, že senzomotorická, kogitivní, afektivní, sociální komponenta vyučování TV nebo tréninku mají meze sebou vazby a vzájemně se podporují ve výsledných efektech v jednotlivých oblastech způsobilosti dítěte. 58992qxi25hyu2g

Problematika motorického učení herním dovednostem - koncept otevřených dovedností. Teorie pohybových dovedností, motorického učení a pohybové kontroly jsou orientovány především na uzavřené dovednosti. Existujejen málo poznatků o struktuře herních dovedností zahrnující kognitivní a motorické komponenty a o jejich změnách vlivem učení, vyučování. Pro praxi jde o ověření různých tréninkových programů a poznání jejich odlišných efektů. S ohledem na výše uvedené cíle TV a sportu, půjde o postupy, které udržují zájem dětí o danou pohybovou aktivitu a podněcují osvojování pohybových dovedností jako součást motorických kompetencí jedince, které jsou rovněž jako pozotivní pohybová zkušenost význaným faktorem sebehodnocení, tělesného sebepojetí a tím i postoji k pohybovým aktivitám a aktivnímu, zdravému způsobu života.

Cíle výzkumu

Cílem práce je navrhnout a ověřit vybrané metody hodnocení herních dovedností u 8 - 10 leté mládeže a posoudit jejich použitelnost pro hodnocení efektů motorického učení otevřeným (herním) dovednostem na příkladu fotbalu. Tato metodologie sleduje procesuální proměnné otevřených dovedností, hodnotí kognitivní a motorickou komponentu, a to na různých úrovních reprezentace otevřených herních dovedností - na úrovni kognitivní reprezentace, na úrovni dovednostního výkonu v kontrolovaných podmínkách a na úrovni dovednostního výkonu ve variabilních podmínkách. Tato metodologie předpokládá užití kvalitativních a kvantitativních instrumentů a postupů, triangulaci metod a prostředí. Etablování této metodologie umožní následně zkoumat efekty odlišných tréninkových programů u 8 - 10 leté mládeže. Zpětně lze posoudit validitu této metodologie.

Stanovení vědecké otázky xy992q8525hyyu

Jaké vhodné objektivní metody hodnocení herních doveností použít pro danou věkovou skupinu a sportovní odvětví ?

Jaké jsou vztahy mezi kognitivní a motorickou komponentou otevřených herních dovedností na různých úrovních jejich reprezentace ?

Stanovení hypotézy

Objektivní hodnocení otevřených herních dovedností na příkladu fotbalu u mládeže ve věku 8-10 let lze provádět na základě, testů deklarativních a procedurálních poznatků, terénních testů a interview během hry.

Mezi motorickou a kognitivní komponentou otevřených herních dovedností u mládeže ve věku 8-10 let existuje určitý vztah, předpokladem, že se tyto komponenty budou navzájem ovlivňovat a spolu korelovat.

Obecné metody výzkumu

1. Literární rešerše

2. Kvalitativní pozorování

  • participantní pozorování

3. Kvalitativní dotazování

  • strukturovaný otevřený rozhovor

  • neformální konvenční rozhovor

  • skupinová diskuse a skupinový interview

4. Kvalitativní metody sběru dat

  • souhrnný formulář kontaktu

  • souhrnný formulář o dokumentech

  • terénní poznámky

Způsob řešení

Východisko - funkční model otevřených dovedností, různé úrovně reprezentace dovedností

1. Vytvoření diagnostických instrumentů pro hodnocení obou komponent otevřených dovedností na různých úrovních reprezentace otevřených dovedńostí ( pro konkrétní pohybovou činnost situačního charakteru - vybranou sportovní hru )

2. Výzkum vztahů mezi oběma komponentami a úrovněmi reprezentace herních dovedností

Konkrétní metody výzkumu

Úroveň I - kognitivní reprezentace otevřených dovedností

Test deklarativních poznatků ( TEDEPO ) vztahující se k pravidlům, principům a taktice hry.

( 15 - 20 položek - statisticky ověřit unidimenzionalitu pro danou věkovou skupinu a vybrat nejvhodnější položky )

Test procedurálních poznatků ( TEDEROPO ) vztahující se k rozhodování v konkrétních situacích

( 15 - 20 položek )

Oba testy by se měly týkat hlavních činností - vedení míče, přihrávání, střelba, odebírání míče, souboj, strategie útoku a obrany.

Test poznatků o způsobu provedení

Písemný položkový test.

 

 

 

 

Úroveň II - dovednosti v kontrolovaných ( konstantních ) podmínkách

Terénní test k hodnocení herních dovedností ve fotbale ( HEDOF )

Test zahrnuje útočné dovednosti - zpracování míče, vedení míče, obcházení soupeře, přihrávání a střelbu, které jsou ústřední v této studii a které jsou hodnoceny také v metodě hodnocení ve hře.
Terénní test rozhodnutí o činnosti ve složité podnětové situaci

Situace 2:1, 2:2, 3:2, rozhodnutí mezi přihrávkou a vedením míče, popř. střelbou.

 

 

Úroveň III - dovednosti ve variabilních podmínkách

Instrument pozorování herního výkonu ( IPOHEV )

Adaptovaná metoda French, Thomas (1987) pro basketbal - použit k popisu typů rozhodování dětí realizovaných v průběhu hry. Aby se oddělily komponenty kognitivního rozhodování a provedení motorických dovedností ve výkonu, bylo předpokládáno, že ofensivní dovednostní výkon ve fotbale se typicky objevuje v následující sekvenci: hráč přijme míč, rozhodne, která akce je vhodná a potom realizuje dovednost.

Komponenta rozhodování by mohla zahrnovat výběr dovednosti ( střelbu, vedení, přihrávání, obcházení, a také, kterému spoluhráči přihraje, kdy vystřelí, kterým směrem vede míč, kdy obchází, atd.). Je nutné poznamenat, že ačkoliv kontrola míče je motorická akce, byla zvážena samostatná komponenta v důsledku sekvence, v které se ofensivní akce typicky objevují. 3 kategorie byly kódovány: kontrola, rozhodování, provedení

KATEGORIE:

Kontrola je definována jako úspěšné (míč zůstane u nohy) a legální (ne hra rukou) zastavení (převzetí) míče. Kontrola byla kódována jako 1 pro úspěšnou kontrolu, 0-neúspěšná kontrola.

 

Kvalita rozhodnutí kódována jako 1 pro vhodné rozhodnutí, 0 pro nevhodné rozhodnutí.

Rozhodování

střelba

1

a) jakýkoliv pokus o střelbu v pokutovém území, když hráč není bezprostředně atakován a obránce nemá výhodu

0

a) střelba z velké vzdálenosti (vymezit)

b) blokovaná střelba

c) hráč se nepokusil o střelbu v situaci, když není atakován v blízkosti branky (pokutové území)

přihrávání

1

a) přihrávka na neobsazeného hráče

0

a) přihrávka na hráče těsně obsazeného a hráč soupeře se nachází v těsné blízkosti dráhy míče

b) přihrávka provedená do prostoru, kde není spoluhráč

vedení míče

1

a) postupování s míčem směrem k brance neobsazený těsně obráncem

b) vhodná změna směru vedení od obránce do volného prostoru

0

a) zastavení se z míčem

b) vedení míče k obránci

c) vedení míče mimo hřiště

d) vedení míče od branky bez atakování

napadání

1

a) rozhodnutí k napadání 1:1

0

a) zastavení napadání soupeře

Provedení dovedností

střelba

1

a) střelba na branku - účinná

0

a) střelba mimo branku - neúčinná

přihrávka

1

a) úspěšná

0

a) přihrávka příliš obtížná - tvrdá

b) dozadu za hráče nebo příliš před hráče

c) mimo hřiště

d) přerušená

vedení míče

1

a) úspěšný postup

0

a) ztráta kontroly míče

b) ztráta míče v důsledku legálního napadání

napadání

1

a) legální napadání (výrazně zpomaluje nebo zastavuje pohyb soupeře s míčem)

0

a) hráč se zastaví a přeruší napadání

b) nedovolené zastavení soupeře

Interview během hry - orientované na

a) měření obsahu a struktury vědomostí, rozhodování v dané situaci

b) měření seberegulace dovedností během hry ve variabilních podmínkách, měření toho, jaké vědomosti mohou vstupovat do aktuální paměti pro realizaci odpovědi

Seznam doporučené literatury

Hošek, V., Man, F.:Psychologické problémy v kopané.ÚV ČSTV, 1974

Dobrý, L., Semiginovský, B.: Sportovní hry - výkon a trénink. Praha: Olympia, 1988

Schmidt, R.: Motor learning and performance. Champign: Human Kinetics, 1991

Knudson, DV., Morrison, CS. Qualitative analysis of human movement. Champaign, Human Kinetics, 1997

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997

Blahuš, P.: K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha, Karolinum 1996

Kovář, R. - Blahuš, P.:Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice.(Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1989

Blahuš, P.: K teorii testování pohybových schopností. Univerzita Karlova, Praha 1975

Měkota, K. - Blahuš, P.: Motorické testy v tělesné výchově. Praha, SPN 1983

Periodika : Perceptual and motor skills, JOPERD, J. Teaching PE, Int. J. PE, Int. J. Sport psychology.