Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

A skupina - Uhlík, křemík, germanium, cín, olovo

IV.

A skupina - Uhlík,křemík,germanium,cín,olovo

 • C ; Si ; Ge ; Sn ; Pb ( Uhlík,křemík,germanium,cín,olovo)

 • ns 2 np 2-6 ; dvojvazné v I. * 4vazné

 • kovové vlastnosti stoupají C -> Pb

UHLíK – C 36673sll15klh7p

 • nekov

 • výskyt: volný – grafit,diamant,fullereny ( fotbalen) –umělá vlákna • vázaný – kalcit – CaCo3; magnesit MgCO3;CO;CO2,Dolomity MgCO3,ocelek FeCO3

 • krystalová mřížka grafitu – slabé vazby, měkký,vede el. proud ll673s6315kllh

 • diamant – váže se 4 pevnými kovalentními vazbami

 • fullereny – vznikají odpařováním grafitových elektrod v elektrickém oblouku

 • biogenní,složka fosilních surovin (uhlí,ropa,zemní plyn,rašelina)

 • detergenty: čistící prostředky,látky,které snižují povrchové napětí vody

 • 1) hydrofobní část – přilne k nečistotě

 • 2) hydrofilní část – rozptýlí nečistotu --- nečistota je nepolární,hydrofobní,lipoidní podstaty – mýdlo = soli vyšších mastných kyselin (palmitové a stearové)

 • syntetické detergenty – na bázi zbytků uhlovodíků – síry

 • chemické vl. Je reaktivní,jen za zvýšené teploty má redukční účinky ( výroba Fe)

 • KOKS: uhlí obohacené o uhlík = karbonizované uhlí,vysoce výhřevné, ( výroba Fe)

 • Užití: fosilní palivo,koks,diamanty ->vybroušené brilianty,syntetické diamanty – opracovávání materiálů,ložiska přesných přístrojů

 • GRAFIT: elektroda,tavicí kelímky,tužky,mazadla ložisek,moderátory do jaderných reaktorů

 • AKTIVNí UHLí: karbonizace dřevěných pilin,velká absorpce – poutá plynné látky , v plynových maskách

 • ŽIVOČIŠNÉ UHLí - v lékařství

 • SAZE: (technický uhlík) plnidla pro výrobu gumy (pryže),plastu,pneumatiky

 • bezkyslíkaté sloučeniny:

 • 1) KARBIDY – CaC2 ; TiC ; SiC ; B4C3 – brusné materiály

 • 2)SIROUHLíK - CS2 – jedovatý snadno zápalný , výborné rozpouštědlo

 • 3) HALOGENIDY - CCl4 – jedovatý,rozpouštědlo

 • 4) KYANIDY – KCN,HCN – jedy

 • kyslíkaté sloučeniny:

 • CO – oxid uhelnatý – vzniká spalováním uhlíku za nedostatečného přístupu vzduchu nebo vysokých teplot

 • lépe se váže na hemoglobin než O2

 • jed,silné redukční účinky,průmyslově důležitý,součást generátorového a vodního plynu,součást výfukových plynů

 • CO2 – vzniká při dýchání ( spalování živin v buňkách)

 • Fotosyntéza CO2 + h1O -> C6H12O6 + O2 + h1O = výživa rostlin

 • Při spalování CO2 => velké množství tepla ; při výrobě Fe velké redukční účinky

 • Těžší než vzduch,bezbarvý,dobře rozpustný ve vodě,nehoří,působí dusivě

 • Ochlazením vzniká SUCHÝ LED (pevný) = CHLADICí SMĚS

 • Příprava: CaCO3 -> CO2 + CaO – pálení vápence = pálené vápno

  • CaCO3 + HCl -> CaCl2 + CO2 + h1O

 • ve vodě CO2 + h1O -> h1CO3 – sifon – velmi slabá kyselina

 • soli: h1CO3 –uhličitany , nerozpustné ; NaCO3 – soda ( NaHCO3 – jedlá soda) K2CO3– potaš
 • hydrogenuhličitany – rozpustné –potravinářství ; NH4HCO3 – cukrářské droždí

 • soda a potaž – výroba skla a mýdla

 • sloučeniny C a h1 = uhlovodíky – základní organické sloučeniny ( 10 milionů) od nich odvozujeme deriváty uhlovodíků

KŘEMíK – Si

 • jen vázaný v křemičitanech ( ox.č. IV)

 • biogenní prvek ( popel přesliček,ječmene)

 • hnědý prášek,tmavě šedá krystalická struktura diamantu

 • polovodič,se zvýšenou teplotou vzrůstá a vodivost

 • použití: výroba slitin,silikonové polymery,elektrotechnika

 • sloučeniny: s h1 – silany SiH4 – nestálé,těkavé

  • halogenidy SiF4 + h1O -> h1SiF6

 • H2SiF6 –velmi silná,existuje jen ve vodném roztoku

 • Kyselina hexaflourokřemičitá – soli – hexaflourokřemičitany

  • Silicidy: Křemík + kov

 • SiO2 – oxid křemičitý , velmi stálý,odolný vůči kyselinám ( kromě HF),pevná látka s polymerní strukturou

 • Použití: stavebnictví (písek),výroba skla a porcelánu

 • V přírodě zejména křemen ->barevné odrůdy (ametyst,záhněda,citrín,růženín,křišťál)

 • H4SiO4 – jen ve vodném roztoku ; vodní sklo = vodný roztok křemičitanu ,výroba tavením se s vodou a potaší – tmelicí a impregnační prostředek,konzervační

 • H2SiO3 –málo stálé

 • POLYSILOXANY = SILIKONY – jsou organokřemičité polymerní látky,velmi odolné (chemicky a tepelně),hydrofobní,používají se jako nátěry ( neškodné)

 • Azbest: Mg3OH4(Si2O5) – nehořlavý ,izolátor tepla x odpařuje krystalky – karcinogenní

CíN – Sn

 • stříbrolesklý měkký kov,kujný,tažný -> lze válcovat do tenké fólie (staniol)

 • odolný vzduchu a vodě,zředěných kyselin a hydroxidů

 • modifikace: cín šedý = cínový mor – šedý prach,který vzniká dlouhodobým působením teploty -> škody na cínových předmětech

 • SnO2 – cínovec vázaný

 • Užití: pocínování železných předmětů,výroba slitin ( bronz),pájecí kov

OLOVO – Pb

 • šedomodrý kujný kov,lze válcovat na plechy snadno vytváří slitiny

 • reaktivnější než Sn

 • užití: výroba akumulátorů,ochrana proti Rtg záření

 • sloučeniny jsou jedovaté

 • Pb3O4 – oxid olovnato-olovičitý – výroba antikorozních nátěrových směsí