Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

HALOGENDERIVáTY

HALOGENDERIVáTY

RX X:F, Cl, Br, I

Názvosloví:

  1. substituční – poloha-název halogenu + základní uhlovodík

  2. radikálově funkční – uhlovodíkový zbytek + halogenid

  3. triviální 26583xqe55rfg3e

CH3-CH2-Cl chlorethan; ethylchlorid

CH3-CH-CH3 2-brompropen; isobutylbromid

Br

CH2=CH-Cl chlorethen; vinylchlorid qf583x6255rffg

CHI3 trijódethan; jodoform

CHCl=CCl trichlorethen

CF2=CF2 tetrafluorethen

CCl2F2 diflourdichlorethean

-Cl chlorbenzen; fenylchlorid

-Cl 1,2 – dichlorbenzen; o-dichlorbenzen; o-fenylendichlorid

-Cl

-CH2Cl chlormethylbenzen; benzylchlorid

-CH3 o-chlortoluen; o-tolylchlorid

-Cl

1,2,3,4,5,6 – hexychlorcyklohexan

Nukleofilní substituce Nukleofilní eliminace

CH3 CH3 H X

H-C-X + OH- → H-C-OH + X- H-C-H + OH- → H-OH + H-C ‌ -

H H C-C-X H-C-X

H H

CH3CH2Br + AgOH → CH3-CH2OH + AgBr

CH3CH2CH2I + NaOH → CH3CH2CH2OH + NaI

CH3CH2Cl + NH3 → CH3CH2NH2 + HCl

CH3CHCH3 → HBr + CH3CH=CH2

Br

CH3CH2CH2CHCH2I → HI + CH3CH2CH2C=CH2

CH3 CH3

Význam a použití

CH3Cl – chlormethan – plyn do chladících zařízení, alkylační činidlo, vnesení molekuly alkylu do substrátu

CH3CH2Cl – chlorethan – kelén – povrchové znecitlivění organismu

CH-Cl3 – trichlormethan;chloroform –kapalina s nark.účinky, dobré rozp.; extrakce – separace na základě různé rozp.; oxidací vzniká fosgen COCl2 – mimořádně jedovatý plyn, tzv. karcinogenní.

CH-Br3 – bromoform – tribrommethan – přípravek proti kašli, kapalina

CH-I3 pevná látka žluté barvy, antisptikum – dezinfekce

CCl4tetrachlormethan (chlorid uhličitý) jed, kap. Rozp., extr.čin.nep.rozpoušť., oxidací vzniká fosgen

Vinylchlorid CH2=CH-Cl – karc.plyn; polymerací PVC – novoplast (igelit)a novodur

Trichlorethen CCL2=CH-Cl (trichlorethylen – perchlor – dobré rozp.; čistírny

CCl2F2 freony, halony, leony

CF2Cl-cF2Cl – 1,1,2,2 – tetrafluor – 1,2 – dichloethan – chladící a hancí media

CF2=CF2 – tetrafluorethen – polymerace na teflon

CH2=C-CH=CH2 - 2-chlor-1,3-butadien – chloropren, polymerace na kaučuk, lepidlo

Cl

C6H5Cl zákl. sur.na výrobu dalších produktů, dřive DDT

C6H5Cl6 1,2,3,4,5,6 – hexachlorcyklohexan – výroba insekticidů – GAMEXAN

Cl – CH2-CH2-S-CH2-CH2-Cl yperit