Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy




























Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Stanovení množství síry v motorové naftě

Stanovení množství síry v motorové naftě

 

Zadání:

Pomocí odměrné analýzy zjistěte množství (obsah) síry v motorové naftě.

Úkoly:

I. V aparatuře (viz nákres dále) spálením určitého množství motorové nafty 16394dsb43olc9u

vznikne po předchozí oxidaci roztok kyseliny sírové. Ten nám byl dodán ve



vzorku: číslo vzorku kyseliny sírové = 17

II. Vzniklou kyselinu sírovou stanovíme titrací roztokem KOH o známé

Koncentraci (0,01934) dle rovnice: sl394d6143ollc

H2SO4 + 2KOH ® K2SO4 + 2H2O - z této rovnice vycházíme i při výpočtech

III. Po třikrát opakované titraci výsledné naměřené hodnoty zapíšeme, pomocí

Níže uvedených vzorců vypočítáme, hodnoty zprůměrujeme a dosazením do

Konečného vzorce vypočítáme skutečné množství síry v motorové naftě.

Pracovní pomůcky:

 • byreta

 • titrační bańka

 • střička

 • pipeta

 • kapátko

Pracovní postup:

Po obdržení vzorku kyseliny sírové nejprve vypláchneme a poté pečlivě naplníme byretu roztokem KOH. Do vypláchnuté titrační baňky (destilovanou vodou) napipetujeme přesně 20 ml vzorku kyseliny sírové. Obsah baňky zředíme destilovanou vodou a přidáme přibližně 5-6 kapek indikátoru metyloranž (kapátkem) a titrujeme. Následně za stálého titrování přidáváme činidlo KOH z byrety až dosáhneme žádoucí barevné změny roztoku (růžovo-žluté zbarvení). Poté zaznamenáme přesné množství KOH potřebné ke změně barvy roztoku. Provedeme potřebné výpočty.

Vzorce:

H2SO4 + 2KOH ® K2SO4 + 2H2O – z této rovnice vycházíme

mA + m B = 1:2 Þ mA = 1/2 mB

mA/MA (molární hmotnost H2SO4) = 1/2 x CB(koncentrace KOH) x VB(objem KOH)

mS = 1/2 x CB x VB x MS

% síry v naftě:

w (S) = mS / A (navážka nafty = 750 mg) x 100 (%)

Výpočty:

Výsledky měření:

 1. měření: při titraci jsem spotřeboval 5,45 ml KOH

 2. měření: při titraci jsem spotřeboval 5,50 ml KOH

 3. měření: při titraci jsem spotřeboval 5,40 ml KOH

Zprůměrováním naměřených hodnot získáme množství činidla: 5,45 ml KOH.

mS = 1/2 x 0,01934 x 5,45 x 32,06= 1,68 mg

w (S) = 1,68/750 x 100 = 0,2%

Závěr:

Po přesném měření a dodržení předepsaného pracovního postupu uvedeného výše jsme zjistili obsah 0,2% síry v motorové naftě.

Objemová roztažnost nafty

Protokol č. 3

Jan Krejza

OPT 15

Zadání:

Zjistěte objemovou roztažnost motorové nafty.




Vypočítejte hustotu motorové nafty při teplotě laboratoře (22 oC) a při

teplotě 70 oC.

Pomůcky:

 • vodní lázeň s termostatem,

 • odměrná baňka 50 ml,

 • teploměr do 100 oC,

 • analytické váhy,

 • plastová stříkačka 10 ml s nasávací hadičkou,

 • denat. Líh na vysušování baňky.

Postup:

 1. Vytemperujeme vodu v termostatu na přesně 71,3 oC.

 2. Na analytických vahách zvážíme prázdnou a suchou odměrnou baňku 50 ml při laboratorní teplotě 22 oC.

 3. Do zvážené odměrné baňky nalijeme motorovou naftu a necháme vytemperovat při teplotě 22 oC a opět zvážili. Následně jsme baňku s naftou vytemperovali na71,3 oC ve vodní lázni, kde musíme baňku opatrně upevnit drátěným závěsem, tak, aby nedošlo k převrácení ani vylití baňky. Po spuštění baňky do lázně jsme museli přebytečnou kapalinu odebírat střičkou s hadičkou, neboť v důsledku tepelné roztažnosti objem kapaliny prudce stoupal a hrozilo vytečení kapaliny do vody temperovací lázně a její následné znehodnocení.

 4. Přibližně po půl hodině jsme baňku vyndali z lázně a zarovnali hladinu na dolní meniskus, odstranili drátěný závěs a až po vychladnutí opětovně zvážili.

Označení pomůcek:

- motorová nafta (bez udání čísla vzorku)

Výpočty:

1 měření:

Prázdná baňka váží 18,2661 g.

2 měření:

Baňka naplněná motorovou naftou při laboratorní teplotě 22oC váží 59,6914 g.

3 měření:

Po vlastní temperanci (71,3oC) a vychladnutí váží baňka s naftou 58, 2305 g.

Souhrnné výpočty:

= (a – b) / 50 = (59,6914 – 18,2661) / 50 = 0,829 g/ml

= (c – b) / 50 = (58,2305 – 18,2661) / 50 = 0,799 g/ml

= (a – b) – (c – b) / = ((59,6914 – 18,2661) – (58,2305 – 18,2661)) /0,799=

= 1,4609/0,799 = 1,8284 I(m3)

= V / (50 * ( 71,3 – 22)) = 1,8284 / (50 * 49,3) = 7,4 * 10-4 oC-1

 

Použité vzorce:

Závěr:

Hustota motorové nafty je při 71,3 oC 7,4 * 10-4 oC-1.